Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uzasadnienie

Zarząd Powiatu Wołomińskiego występuje do Rady Powiatu Wołomińskiego (VI zmiana budżetu dokonywana przez Radę) o zatwierdzenie zmian w budżecie Powiatu na rok 2012.

I. 1. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 2.044.404 zł z następujących źródeł:
1) w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 388.256 zł:
- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 49.960 zł zmiana klasyfikacji dochodów przeznaczonych na realizację Projektu „Edukacja przez wycieczkę” realizowanego przez ZSS w Ostrówku,
- w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe zwiększenie o kwotę 288.297 zł – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczona na termomodernizację budynku ZSTZ w Radzyminie,
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 49.999 zł - dotacja celowa otrzymana w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich na realizację Programu „Kwalifikacje strażaków = profesjonalne wyszkolenie” realizowany przez KP PSP w Wołominie,
2) w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze zwiększenie o kwotę 2.300 zł z tytułu otrzymanych darowizn i nawiązek sądowych na rzecz DD w Równem,
3) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy zwiększenie o kwotę 1.653.848 zł dotacji celowej otrzymanej w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich Projekt „Bądź aktywny-odniesiesz sukces” realizowany przez PUP w Wołominie.
2. Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 349.960 zł z następujących źródeł:
1) w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 300.000 zł z tytułu zmniejszenia dotacji celowej otrzymanej w ramach pomocy finansowej z Gminy Radzymin,
2) w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 49.960 zł zmiana klasyfikacji dochodów przeznaczonych na realizację Projektu „Edukacja przez wycieczkę” realizowanego przez ZSS w Ostrówku.
Ogółem zwiększa się dochody o kwotę 1.694.444 zł.

II. 1. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 2.968.814 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
1) w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększa się wydatki
o kwotę 304.500 zł, przeznaczoną na nowe zadania inwestycyjne:
-wprowadzenie nowych zadań:
a) „Budowa kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej we wsi Guzowatka” z kwotą 240.000 zł,
b) „Projekt modernizacji ul. Szpitalnej w Ząbkach” z kwotą 60.000 zł,
c) Dotacje na wydatki bieżące związane z utrzymaniem zieleni przydrożnej dla gminy Wołomin z kwotą 4.500 zł,
2) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej zwiększenie o kwotę 121.000 zł wpłata na fundusz wsparcia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (zakup paliwa – kwota 21.000 zł i zakup samochodu gaśniczego – kwota 100.000 zł),
3) w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 818.296 zł, w tym:
a) w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zwiększenie nakładów na zadanie pn.: „Modernizacja obiektu Liceum Ogólnokształcącego w Radzyminie”, w tym osuszenie fundamentów o kwotę 70.000 zł,
b) w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe zwiększenie o łączną kwotę 698.297 zł, w tym:
- zwiększenie nakładów na zadanie pn.: „Modernizacja obiektu Zespołu Szkół Terenów Zieleni, w tym przebudowa przyłączy, mediów i instytucji wewnętrznych” o kwotę 388.297 zł, przeznaczoną na termomodernizację obiektu,
- zwiększenie nakładów na zakup usług remontowych w budynkach szkół zawodowych o kwotę 310.000 zł,
c) w rozdziale 80195 Pozostała działalność wprowadza się nakłady w kwocie 49.999 zł na realizację Programu „Kwalifikacje strażaków = profesjonalne wyszkolenie” dla KP PSP w Wołominie,
4) w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie o kwotę 7.500 zł, w tym:
a) w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze zwiększenie wydatków o kwotę 2.300 zł
na zakup usług remontowych w DD w Równem,
b) w rozdziale 85202 Domy pomocy społeczne zwiększenie wydatków o kwotę 5.200 zł na zakup serwera do zabezpieczenia aplikacji bazodanowych dla Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie,
5) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy zwiększenie o kwotę 1.653.848 zł planu wydatków na realizację Projektu „Bądź aktywny-odniesiesz sukces” realizowanego przez PUP w Wołominie,
6) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85495 Pozostała działalność zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 3.670 zł z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli,
7) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zwiększenie wydatków o kwotę 60.000 zł przeznaczonych na finansowanie imprez kulturalnych realizowanych przez Starostwo,
2. Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 1.274.370 zł, w tym:
1) w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zmniejsza się wydatki
o kwotę 904.500 zł, w tym:
- wydatki na zakup materiałów drogowych o kwotę 304.500 zł,
- likwidacja zadania pn.: „Budowa chodnika w ul. Korczaka w Radzyminie” z kwotą 600.000 zł,
2) w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się rezerwę na zadanie z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 201.000 zł,
3) w dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejszenie o łączną kwotę 103.670 zł, w tym:
a) w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe zmniejsza się nakłady o kwotę 100.000 zł na zadanie pn.: „Adaptacja pomieszczeń i rozbudowa budynku magazynowego na potrzeby pracowni energetyki odnawialnej w Zespole Szkół w Zielonce”,
b) w rozdziale 80195 Pozostała działalność zmniejszenie o kwotę 3.670 zł odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli,
4) w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zmniejszenie o kwotę 5.200 zł wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie,
5) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zmniejszenie o kwotę 60.000 zł dotacji celowej przeznaczonej na program współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 1.694.444 zł.

III. W tabeli Nr 3 pn.: „Plan wydatków majątkowych na rok 2012” dokonuje się zmian:
dodaje się nowe zadania:
- wprowadza się nowe zadanie pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej we wsi Guzowatka”
z kwotą 240.000 zł,
- wprowadza się nowe zadanie pn.: „Projekt modernizacji ul. Szpitalnej w Ząbkach” z kwotą 60.000 zł,
- wprowadza się nowe zadanie pn.: „Zakup serwera do zabezpieczenia aplikacji bazodanowych dla Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie” z kwotą 5.200 zł,
- zwiększa się nakłady na zadanie pn.: „Modernizacja obiektu Liceum Ogólnokształcącego w Radzyminie, w tym osuszenie fundamentów” do kwoty 470.000 zł,
- zwiększa się nakłady na zadanie pn.: „Modernizacja obiektu w Zespole Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie,
w tym przebudowa przyłączy, mediów i instalacji wewnętrznych” do kwoty 1.002.062 zł,
- zmniejsza się nakłady na zadanie pn.: „Adaptacja pomieszczeń i rozbudowa budynku magazynowego na potrzeby pracowni energetyki odnawialnej w Zespole Szkół w Zielonce” do kwoty 100.000 zł.

IV. W tabeli Nr 4 pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2012” uaktualnia się kwoty dotacji otrzymanych od jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań.

V. Do załącznika „Dotacje udzielone w 2012 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 05.07.2012 r., godz. 15.45
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 05.07.2012 r., godz. 15.45
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.07.2012 r., godz. 15.45Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1673 razy.