Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uzasadnienie

Zarząd Powiatu Wołomińskiego występuje do Rady Powiatu Wołomińskiego (X zmiana budżetu dokonywana przez Radę) o zatwierdzenie zmian w budżecie Powiatu na rok 2012.
I. 1. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 651.914 zł z następujących źródeł:
1) w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększenie o kwotę 646.914 zł z tytułu wzrostu zadań w okresie od stycznia do sierpnia 2012 roku,
2) w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85111 Szpitale ogólne zwiększenie o kwotę 5.000 zł z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Gminy Strachówka na zakup sprzętu specjalistycznego dla SZPZOZ w Wołominie.
2. Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 160.321 zł z następujących źródeł:
1) w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe zmniejszenie o kwotę 160.321 zł
z tytułu otrzymanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonej na termomodernizację w ZSTZ w Radzyminie (termomodernizacja ścian).
Ogółem zwiększa się dochody o kwotę 491.593 zł.
II. 1. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 849.173 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
1) w dziale 757 Obsługa długu publicznego w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zwiększenie nakładów na spłatę odsetek i kredytów z lat ubiegłych (zwiększenie wynika z przyjęcia do wyliczeń planu na 2012 rok niższej stawki Wibor niż jest obecnie) – wzrost o 188.218 zł,
2) w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o łączną kwotę 646.914 zł, w tym:
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zwiększenie nakładów o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków statutowych szkół powiatowych,
- w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe zwiększenie nakładów o kwotę 446.914 zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków statutowych szkół powiatowych,
3) w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85111 Szpitale ogólne zwiększenie nakładów o łączną kwotę 5.000 zł na zakup sprzętu specjalistycznego dla SZPZOZ w Wołominie,
4) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa
i społeczna osób niepełnosprawnych zwiększenie nakładów o łączną kwotę 9.041 zł na dotację celową przekazaną dla powiatów na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej (płatność za mieszkańców Powiatu Wołomińskiego).
2. Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 357.580 zł z następujących źródeł:
1) w dziale 757 Obsługa długu publicznego w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zmniejszenie o kwotę 188.218 zł. Powiat jest poręczycielem kredytu zaciągniętego przez Szpital Powiatowy, w I półroczu 2012 roku nie poniesiono wydatków z tego tytułu. Szpital regularnie spłaca zaciągnięte zobowiązanie wobec czego można zabezpieczone środki przesunąć na realizację innych zadań,
2) w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe zmniejszenie nakładów o kwotę 160.321 zł na zadanie inwestycyjne pn.: Modernizacja obiektu w Zespole Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie, w tym przebudowa przyłączy, mediów i instalacji wewnętrznych,
3) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zmniejsza się nakłady o kwotę 9.041 zł na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Drewnicy.
Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 491.593 zł.
III. W tabeli Nr 3 pn.: „Plan wydatków majątkowych na rok 2012” dokonuje się zmian:
- w zadaniu pn.: „Modernizacja obiektu w Zespole Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie, w tym przebudowa przyłączy, mediów i instalacji wewnętrznych” zmniejszenie nakładów do kwoty 893.105 zł.
IV. W tabeli Nr 4 pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2012” uaktualnia się kwoty dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych otrzymanych z budżetu państwa (zmiany wprowadzone uchwałami Zarządu Powiatu Wołomińskiego).
V. W tabeli Nr 5 pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2012” uaktualnia się kwoty dochodów i wydatków na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:
- zwiększenie kwoty w dziale 851 Ochrona zdrowia.
VI. Do załącznika Nr 1 pn.: „Dotacje udzielone w 2012 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale oraz uaktualnia się o zmiany wprowadzone uchwałami Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr IV-347/2012 i Nr 348/2012 z dnia 13.12.2012 r.
w działach 801 Oświata i wychowanie oraz w 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 29.12.2012 r., godz. 09.47
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 29.12.2012 r., godz. 09.47
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
29.12.2012 r., godz. 09.47Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1333 razy.