Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Protokół Nr 2/2013

z dnia 09.01.2013 r.
PROTOKÓŁ Nr 2/2013
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 9 stycznia 2013 r.


W posiedzeniu Zarządu Powiatu Wołomińskiego uczestniczyli:
-jego Członkowie: Piotr Uściński, Konrad Rytel, Izabella Dziewiątkowska, Andrzej Olszewski oraz
-zaproszeni na posiedzenie: Skarbnik Jadwiga Tomasiewicz, Sekretarz Aneta Piotrowska, Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Paweł Kaczmarczyk, Naczelnik Wydziału Inwestycji i Drogownictwa Piotr Gontarski, Z-ca Naczelnika Wydziału Inwestycji i Drogownictwa Rafał Urbaniak i Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Dorota Romańczuk.

Porządek posiedzenia:

1.Przyjęcie porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 4 stycznia 2013 r.
3.WZK: Projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia: „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2013 – 2016”.
4.WGN: Propozycja w sprawie wysokości odszkodowania za grunt o pow. 90 m2, położony w Wołominie, w obrębie 24, działka o nr ewid. 197/24.
5.WEP: Projekt Uchwały Zarządu w sprawie: upoważnienia Dyrektor Zespołu Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie do realizacji projektu „Praktyki zawodowe w Unii Europejskiej pierwszym krokiem do sukcesu na rynku pracy”.
6.WZ: Wieloletni Program Inwestycyjny.
7.WSO: Projekt Uchwały Zarządu w sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów ofert
na realizację w 2013 roku zadań publicznych.
8.Sprawy różne.

Godz. rozpoczęcia: 13.30

Ad. 1.
Odczytano i przyjęto bez uwag porządek posiedzenia.

Ad. 2.
Zarząd przyjął protokół z posiedzenia w dniu 4 stycznia 2013 r.

Ad. 3.
Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego przedstawił projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia: „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2013 – 2016”.
Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia: „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2013 – 2016” i zdecydował o jego skierowaniu na najbliższą sesję Rady Powiatu Wołomińskiego.

Ad. 4.
Wicestarosta przedstawił propozycję Pani Teresy Łukasiewicz odszkodowania za nieruchomość o pow. 90 m2, położony w Wołominie, w obrębie 24, działka o nr ewid. 197/24 w wysokości 40.000 zł.
Zarząd nie wyraził zgody na propozycję Pani Teresy Łukasiewicz dotyczącą wysokości odszkodowania za ww. nieruchomość.

Ad. 5.
Wicestarosta przedstawił projekt Uchwały Zarządu w sprawie: upoważnienia Dyrektor Zespołu Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie do realizacji projektu „Praktyki zawodowe w Unii Europejskiej pierwszym krokiem do sukcesu na rynku pracy”.
Zarząd jednogłośnie (5 głosów za) podjął Uchwałę Nr IV-4/13 w sprawie: upoważnienia Dyrektor Zespołu Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie do realizacji projektu „Praktyki zawodowe w Unii Europejskiej pierwszym krokiem do sukcesu na rynku pracy”.

Ad. 6.
Zarząd zaakceptował projekt Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2013 – 2017 i postanowił o jego skierowaniu do zaopiniowania do Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa.

Ad. 7.
Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich przedstawiła projekt Uchwały Zarządu w sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych.
Zarząd jednogłośnie (5 głosów za) podjął Uchwałę Nr IV-5/13 w sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych.

Ad. 8.
Starosta poinformował, że w dniu 8 stycznia 2013 r. Komisja Konkursowa wybrała Piotra Wesołowskiego na stanowisko Zastępcy Dyrektora do spraw lecznictwa w Szpitalu Powiatowym w Wołominie.
Starosta poruszył sprawę roli wychowawczej Powiatowego Teatru Tańca i Muzyki Równiny Wołomińskiej.

Na tym protokół zakończono.
Godz. zakończenia: 16.15


Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński - Piotr Uściński, data: 09.01.2013 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 14.02.2013 r., godz. 10.12
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 14.02.2013 r., godz. 10.12
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
14.02.2013 r., godz. 10.12Magdalena OlejaszEdycja strony
14.02.2013 r., godz. 10.12Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 915 razy.