Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Protokół Nr 4/2013

z dnia 23.01.2013 r.
PROTOKÓŁ Nr 4/2013
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 23 stycznia 2013 r.


W posiedzeniu Zarządu Powiatu Wołomińskiego uczestniczyli:
- jego Członkowie: Piotr Uściński, Konrad Rytel, Marek Szafrański oraz
- zaproszeni na posiedzenie: Skarbnik – Jadwiga Tomasiewicz, Sekretarz Aneta Piotrowska oraz Dyrektor SZPZOZ w Wołominie Robert Mazur.

Porządek obrad.
1.Przyjęcie porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 13 stycznia 2013 r.
3.Dyrektor Szpitala Powiatowego w Wołominie: Informacja na temat działalności Szpitala Powiatowego w Wołominie.
4.PUP: Projekt Uchwały Zarządu w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy do realizacji projektu „Nadeszła Twoja Szansa”.
5.Wicestarosta:
1)Zmiana do projektu Bazy Wiedzy o Mazowszu.
2)Projekt Uchwały Zarządu w sprawie: upoważnienia Dyrektor Zespołu Szkół
w Tłuszczu do realizacji projektu „Staż zawodowy w Andaluzji paszportem na rynku pracy”.
3)Projekt uchwały Zarządu w sprawie: upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół
w Wołominie do realizacji projektu „Europass Mobility – lepszy start na rynku pracy”.
4)Informacja nt. wydatków poniesionych na wynagrodzenie nauczycieli powiatowych szkół i placówek w 2012 r.
5)Wniosek o patronat Starosty.
6.PCPR: Projekt Uchwały Zarządu w sprawie powołania Zespołu Koordynującego ds. opracowania koncepcji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2013 – 2015 dla Powiatu Wołomińskiego.
7.Skarbnik: Sprawy budżetowe.
8.Sprawy różne.
Rozpoczęcie obrad godz. 13.00

Ad. 1
Odczytano i przyjęto porządek posiedzenia bez uwag.

Ad. 2
Przyjęto protokół Zarządu nr 3 z dnia 17 stycznia 2013 r.

Ad. 3
Dyrektor SZPZOZ w Wołominie Pan Robert Mazur przedstawił informację na temat działalności Szpitala Powiatowego w Wołominie i podjętych działań oszczędnościowych i restrukturyzacyjnych. Skupił się na trzech głównych założeniach mających wpływ na oszczędności w roku 2013 i w następnym. Są to: ograniczenie zatrudnienia, ograniczenie nadwykonań, w tym procedur kosztochłonnych oraz zawieszenia odpisu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na okres dwóch lat (kwota ok. 2 mln zł.). W zakresie ograniczenia zatrudnienia nie zostaną przedłużone umowy na czas określony oraz w niepełnym wymiarze czasu pracy. Łącznie 19. Wypowiedzenia umów o pracę na czas nieokreślony i umów cywilnoprawnych – 24. Suma oszczędności wyniesie 1.583.627 zł w roku 2013 i 727.305 zł w roku 2014. Dyrektor poinformował o wynegocjowaniu kontaktu z NFZ o 1 mln zł większego oraz o dodatkowych oszczędnościach materiałowych i osobowych na oddziałach Ortopedii i Okulistyki w wysokości ok. 1,8 mln zł. Suma wszystkich oszczędności zamknie się kwotą ponad 4,5 mln zł.

Ad. 4
Zarząd zapoznał się z projektem Uchwały Zarządu w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy do realizacji projektu „Nadeszła Twoja Szansa”. Jest to projekt konkursowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu 1.162.820,00, termin realizacji 01.09.2013 – 31.03.2015.
Zarząd jednogłośnie (3 głosy za) podjął Uchwałę Nr IV-8/13 w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy do realizacji projektu „Nadeszła Twoja Szansa”

Ad. 5
1)Zarząd zapoznał się ze zmianą do projektu Bazy Wiedzy o Mazowszu, wynikającą z przekroczenia ilości szacunkowej budynków, których pomiar jest niezbędny z uwagi na realizowany projekt BW w partnerstwie w Województwem Mazowieckim. Szacunkowe koszty pozyskania danych celem realizacji projektu wykonawca określa na kwotę 50 zł (netto) za budynek razy 15.669 budynków, co daje kwotę 783.450,00 zł (netto) plus 23% Vat. Stosowny projekt uchwały zostanie przedłożony przed kolejną Sesją Rady Powiatu Wołomińskiego.
2)Zarząd zapoznał się z projektem Uchwały Zarządu w sprawie: upoważnienia Dyrektor Zespołu Szkół w Tłuszczu do realizacji projektu „Staż zawodowy w Andaluzji paszportem na rynku pracy”. Projekt jest realizowany w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” – Leonardo da Vinci – konkurs 2013.
Zarząd jednogłośnie (3 głosy za) podjął Uchwałę Nr IV-9/13 w sprawie: upoważnienia Dyrektor Zespołu Szkół w Tłuszczu do realizacji projektu „Staż zawodowy w Andaluzji paszportem na rynku pracy”.
3)Zarząd zapoznał się z projektem Uchwały Zarządu w sprawie: upoważnienia Dyrektora ZS w Wołominie do realizacji projektu „Europass Mobility – lepszy start na rynku pracy”. Projekt jest realizowany w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” – Leonardo da Vinci – konkurs 2013.
Zarząd jednogłośnie (3 głosy za) podjął Uchwałę Nr IV-9/13 w sprawie: upoważnienia Dyrektora ZS w Wołominie do realizacji projektu „Europass Mobility – lepszy start na rynku pracy”. Projekt jest realizowany w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” – Leonardo da Vinci – konkurs 201.
4)Wicestarosta poinformował Członków Zarządu nt. wydatków poniesionych na wynagrodzenie nauczycieli powiatowych szkół i placówek w 2012 r. Corocznie
z budżetu Powiatu ponoszone są dodatkowe koszty w wysokości 2 mln zł. Obecnie powiatową oświatę obsługuje 28 etatów. Należałoby przeanalizować zasadność tak dużej obsady oraz wysokość wynagrodzeń. Po feriach Wicestarosta przedstawi symulację kosztów funkcjonowania obsługi oświaty wraz nową metodą jej działania.
5)Wicestarosta przedstawił Zarządowi wniosek Mareckiego Ośrodka Kultury o Patronat Starosty. Po zapoznaniu się z wnioskiem i wyjaśnieniami Naczelnika Wydziału Edukacji i Promocji Katarzyny Pazio w sprawie zapisów regulaminowych Zarząd nie wyraził zgody na objęcie przez Starostę patronatu nad Zimowym Zlotem Seniorów, który miałby odbyć się w dniu 24.01.2013 r.

Ad. 6
Zarząd zapoznał się z projektem Uchwały Zarządu w sprawie powołania Zespołu Koordynującego ds. opracowania koncepcji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2013 – 2015 dla Powiatu Wołomińskiego. Podjęcie uchwały zostało przełożone na następne posiedzenie Zarządu.

Ad. 7
Zarząd zaopiniował pozytywnie projekt uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego zmieniającej Uchwałę Nr XXIV-265/2012 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2013 i zdecydował o jego skierowaniu na najbliższą sesję Rady Powiatu Wołomińskiego.
Zarząd zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego zmieniającą uchwałę Nr XXIV-264/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej i zdecydował o jego skierowaniu na najbliższą sesję Rady Powiatu Wołomińskiego.

Ad. 8
W sprawach różnych poruszono temat wyjazdu samorządowców na Jasną Górę w dniu 01.02.2013r. Organizację wyjazdu powierzono Sekretarz Powiatu.

Na tym protokół zakończono
Godz. zakończenia 14.50.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński - Piotr Uściński, data: 23.01.2013 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 14.02.2013 r., godz. 10.19
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 14.02.2013 r., godz. 10.19
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
14.02.2013 r., godz. 10.19Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 1315 razy.