Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Protokół Nr 6/2013

z dnia 13.02.2013 r.
PROTOKÓŁ Nr 6/2013
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 13 lutego 2013 r.


W posiedzeniu Zarządu Powiatu Wołomińskiego uczestniczyli:
-jego Członkowie: Piotr Uściński, Konrad Rytel, Marek Szafrański, Izabella Dziewiątkowska, Andrzej Olszewski
-oraz zaproszeni na posiedzenie: Skarbnik Jadwiga Tomasiewicz, Dyrektor Szpitala Powiatowego w Wołominie Robert Mazur, Zastępca Dyrektora Szpitala Powiatowego w Wołominie Piotr Wesołowski, Zastępca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie Agata Żędzian, Naczelnik Wydziału Inwestycji i Drogownictwa Piotr Gontarski, Zastępca Naczelnika Wydziału Inwestycji i Drogownictwa Rafał Urbaniak, Zastępca Naczelnika Wydziału Obsługi Zarządu Jolanta Lejk.

Porządek posiedzenia:
1.Przyjęcie porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 29 stycznia 2013 r.
3.Dyrektor Szpitala Powiatowego w Wołominie: Informacja na temat działalności Szpitala Powiatowego w Wołominie.
4.PCPR:
1)Projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie: przyjęcia informacji z realizacji "Programu Działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Wołomińskim na lata 2011-2012"
2)Projekt Uchwały Zarządu w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie: przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych oraz Przestrzegania Praw Osób Niepełnosprawnych na lata 2013-2015 dla Powiatu Wołomińskiego.
5.WOZ:
1)Projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie wyrażenia zgody na najem powierzchni użytkowej usytuowanej na parterze budynku administracyjnego Szpitala Powiatowego w Wołominie SZPZOZ przy ul. Gdyńskiej 1/3 z przeznaczeniem na gabinet badań słuchu, doboru i sprzedaży aparatów słuchowych dla dzieci i dorosłych
2)Projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie powierzenia Gminie Zielonka prowadzenia zadania publicznego z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych.
6.WID:
1)Wyrażenie opinii do wniosku o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji linii kolejowej – modernizacji linii kolejowej E75 Rail Baltica Warszawa- Białystok – granica z Litwą, etap pierwszy, odcinek Warszawa Rembertów – Zielonka – Tłuszcz (Sadowne)
2)Wniosek gm. Dąbrówka o zabezpieczenie większej kwoty w budżecie Powiatu na kontynuację budowy chodnika w m. Zaścienie.
7.WZ:
1)Budowa mostu w Dybowie – wniosek do Ministerstwa Transportu, w ramach subwencji ogólnej z budżetu państwa
2)Działanie 8.3 PO IG Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – oferta na przygotowanie wniosku aplikacyjnego wraz niezbędną dokumentacją.
8.WEP:
1)Projekt Uchwały Zarządu w sprawie upoważnienia Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie do realizacji projektu „My Mascot Everywhere”.
2)Akceptacja projektu Uchwały Zarządu w sprawie: dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczyciel w 2013 roku do konsultacji ze związkami zawodowymi.
9.GP:
1)Projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego o zmianie uchwały Nr XXXI-238/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Wołomińskiego do projektu kluczowego realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM 2007-2013 pn.: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”
2)Projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI-239/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Wołomińskiego do projektu kluczowego realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM 2007-2013 pn.: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu”.
10.WOŚ: Projekt Uchwały Zarządu w sprawie: wykazu zadań przyjętych do dofinansowania dla spółek w wodnych w 2013 r. – I i II etap.
11.Starosta: Projekt Uchwały Zarządu w sprawie określenia wzoru i terminu ważności Powiatowej Karty Rodziny.
12.Skarbnik: Sprawy budżetowe.
13.Sprawy różne.

Godz. rozpoczęcia: 13.00

Ad. 1.
Odczytano i przyjęto bez uwag porządek posiedzenia.

Ad. 2.
Zarząd przyjął protokół z posiedzenia w dniu 29 stycznia 2013 r.

Ad. 3.
Dyrektor Szpitala Powiatowego w Wołominie przedstawił i omówił plan równoważenia Finansów Szpitala Powiatowego w Wołominie. Dyrektor przypomniał, że NFZ nie uregulował należności z tytułu zrealizowanych przez Szpital Powiatowy w Wołominie w 2012 r. nadwykonań w kwocie 14 mln 800 tys. zł. Fakt ten spowodował, że wydatki poniesione na świadczenie usług związanych z realizacją nadwykonań nie znalazły odzwierciedlenia we wpływach szpitala. W rezultacie szpital osiągnął na koniec 2012 r. stan zobowiązań wymagalnych w kwocie 12 mln 200 tys. zł. Zdaniem dyrektora szpitala w tej sytuacji jedynym możliwym rozwiązaniem przywracającym szpitalowi płynność finansową jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 12 mln zł na okres 15 lat pozwalającego na spłatę ww. zobowiązań.
Dyrektor szpitala przedstawił działania w zakresie zwiększenia przychodów obejmujące:
1)w przypadku braku zapłaty po rozliczeniu przez NFZ roku 2012 – dochodzenie na drodze sądowej należności NFZ za nadwykonania z 2012 r. – 7 mln 500 tys. z ł procedury ratujące życie oraz 7 mln 300 tys. zł procedury planowe)
2)uzyskanie stabilnej sytuacji finansowej poprzez podjęcie następujących działań zmierzających do zwiększenia kontraktu w obszarach niedoszacowanych: zbudowanie kompleksowej opieki geriatryczne i w perspektywie pozyskanie odrębnego kontraktuj, wyodrębnienie nefrologii w ramach struktury oddziału chorób wewnętrznych i pozyskanie dodatkowego kontraktu nefrologicznego, poszerzenie kontraktu w zakresie interny, poszerzenie kontraktu w zakresie neurologii, poszerzenie kontraktu w zakresie okulistyki, poszerzenie kontraktu w zakresie ortopedii
3)zwiększenie przychodów wynikających z maksymalizacji wykorzystania powierzchni użytkowych pod wynajem dla podmiotów zewnętrznych – dodatkowo ok. 200 tys. zł netto w skali roku
4)wykorzystanie zewnętrznych publicznych źródeł finansowania
5)współpraca z organizacją pozarządową Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia.
Dyrektor przedstawił również działania w zakresie obniżania kosztów:
1)restrukturyzacja zatrudnienia – oszczędność w skali roku docelowo – 2 mln zł
2)zawieszenia naliczania odpisu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2 lata – oszczędność w skali roku – 900 tys. zł
3)oszczędności w zakresie zużycia materiałów, energii i usług zewnętrznych – 3 mln. Zł w skali roku.
Dyrektor omówił również plan rozwoju inwestycji na lata 2013 – 2017.
Zastępca Dyrektora Szpitala omówił zagadnienia związane ze strukturą nadwykonań.
Następnie została przeprowadzona przez członków Zarządu dyskusja, w wyniku której dyrektor Szpitala został zobowiązany do przedstawienia na kolejne posiedzenie Zarządu następujących dokumentów:
1)wykaz zobowiązań wymagalnych z uwzględnieniem: nazwy wierzyciela, kwoty zobowiązania, terminu płatności oraz przedmiotu zobowiązania,
2)stan i struktura zatrudnienia w Szpitalu Powiatowym w Wołominie na dzień 31.12.2010 r., 31.12.2011 r., 31 grudnia 2012 r. oraz planowanych na dzień 31 grudnia
2013 r.,
3)plan przepływów pieniężnych (cash flow) w latach objętych okresem wnioskowanego kredytu,
4)przedstawienie wartości leasingu oraz pożyczek zaciągniętych przez Szpital Powiatowy
w Wołominie,
5)przedstawienie wartości kapitału i wartości zobowiązań Szpitala Powiatowego
w Wołominie.

Ad. 4.
1)Zastępca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie przedstawiła projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie: przyjęcia informacji z realizacji "Programu Działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Wołomińskim na lata 2011-2012".
Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie: przyjęcia informacji z realizacji "Programu Działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Wołomińskim na lata 2011-2012" i zdecydował o jego skierowaniu na najbliższą sesję Rady Powiatu Wołomińskiego.
2)Zastępca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie przedstawiła projekt Uchwały Zarządu w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie: przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych oraz Przestrzegania Praw Osób Niepełnosprawnych na lata 2013-2015 dla Powiatu Wołomińskiego.
Zarząd jednogłośnie (5 głosów za) podjął Uchwałę Nr IV-17/2013 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie: przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych oraz Przestrzegania Praw Osób Niepełnosprawnych na lata 2013-2015 dla Powiatu Wołomińskiego.

Ad. 5.
1)Członek Zarządu Marek Szafrański przedstawił projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie wyrażenia zgody na najem powierzchni użytkowej usytuowanej na parterze budynku administracyjnego Szpitala Powiatowego w Wołominie SZPZOZ przy ul. Gdyńskiej 1/3 z przeznaczeniem na gabinet badań słuchu, doboru i sprzedaży aparatów słuchowych dla dzieci i dorosłych.
Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie wyrażenia zgody na najem powierzchni użytkowej usytuowanej na parterze budynku administracyjnego Szpitala Powiatowego w Wołominie SZPZOZ przy ul. Gdyńskiej 1/3 z przeznaczeniem na gabinet badań słuchu, doboru i sprzedaży aparatów słuchowych dla dzieci i dorosłych i zdecydował o jego skierowaniu na najbliższą sesję Rady Powiatu Wołomińskiego.
2)Członek Zarządu Marek Szafrański przedstawił projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie powierzenia Gminie Zielonka prowadzenia zadania publicznego z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych.
Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie powierzenia Gminie Zielonka prowadzenia zadania publicznego z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych i zdecydował o jego skierowaniu na najbliższą sesję Rady Powiatu Wołomińskiego.

Ad. 6.
1)Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji linii kolejowej – modernizacji linii kolejowej E75 Rail Baltica Warszawa- Białystok – granica z Litwą, etap pierwszy, odcinek Warszawa Rembertów – Zielonka – Tłuszcz (Sadowne).
2)Zarząd nie podjął decyzji w sprawie wniosku gm. Dąbrówka o zabezpieczenie większej kwoty w budżecie Powiatu na kontynuację budowy chodnika w m. Zaścienie, ze względu na konieczność uzyskania dodatkowych informacji.

Ad. 7.
1)Zarząd wyraził zgodę na złożenie wniosku do Ministerstwa Transportu, w ramach subwencji ogólnej z budżetu państwa, na dofinansowanie budowy mostu w Dybowie.
2)Zarząd wyraził zgodę na zawarcie umowy z firmą NIZIELSKI & BORYS CONSULTING Sp. z o.o. na przygotowanie wniosku aplikacyjnego wraz niezbędną dokumentacją w ramach działania 8.3 PO IG Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Ad. 8.
1)Zarząd jednogłośnie (5 głosów za) podjął Uchwałę Nr IV-18/2013 w sprawie upoważnienia Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie do realizacji projektu „My Mascot Everywhere”.
2)Zarząd zaakceptował projekt Uchwały Zarządu w sprawie: dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczyciel w 2013 roku do konsultacji ze związkami zawodowymi.

Ad. 9.
1)Wicestarosta przedstawił projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego o zmianie uchwały Nr XXXI-238/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Wołomińskiego do projektu kluczowego realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM 2007-2013 pn.: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.
Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego o zmianie uchwały Nr XXXI-238/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Wołomińskiego do projektu kluczowego realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM 2007-2013 pn.: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” i zdecydował o jego skierowaniu na najbliższą sesję Rady Powiatu Wołomińskiego.
2)Wicestarosta przedstawił projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI-239/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Wołomińskiego do projektu kluczowego realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM 2007-2013 pn.: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu”.
Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI-239/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Wołomińskiego do projektu kluczowego realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM 2007-2013 pn.: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu” ” i zdecydował o jego skierowaniu na najbliższą sesję Rady Powiatu Wołomińskiego.

Ad. 10.
Wicestarosta przedstawił projekt Uchwały Zarządu w sprawie: wykazu zadań przyjętych do dofinansowania dla spółek w wodnych w 2013 r. – I i II etap.
Zarząd jednogłośnie (5 głosów za) podjął Uchwałę Nr IV-23/2013 w sprawie: wykazu zadań przyjętych do dofinansowania dla spółek w wodnych w 2013 r. – I i II etap.

Ad. 11.
Starosta przedstawił projekt Uchwały Zarządu w sprawie określenia wzoru i terminu ważności Powiatowej Karty Rodziny.
Zarząd jednogłośnie (5 głosów za) podjął Uchwałę Nr IV-24/2013 w sprawie określenia wzoru i terminu ważności Powiatowej Karty Rodziny.

Ad. 12.
Zarząd jednogłośnie (5 głosów za) podjął uchwały, których projekty zostały przedstawione przez Skarbnik:
1)Uchwałę Nr IV-19/2013 w sprawie przeniesień w budżecie Zespołu Szkół Specjalnych w Markach na rok 2013
2)Uchwałę Nr IV-20/2013 w sprawie: przeniesień w budżecie Zespołu Szkół w Wołominie na rok 2013
3)Uchwałę Nr IV-21/2013 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
4)Uchwałę Nr IV-22/2013 w sprawie: przeniesień w budżecie Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2013.

Ad. 13.
Starosta poruszył sprawę inwestycji w Kobyłce przy ul. Zagańczyka.

Na tym protokół zakończono.
Godz. zakończenia: 16.10


Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński - Piotr Uściński, data: 13.02.2013 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 05.03.2013 r., godz. 12.04
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 05.03.2013 r., godz. 12.04
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.03.2013 r., godz. 12.04Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 1459 razy.