Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Protokół Nr 8/2013

z dnia 26.02.2013 r.
PROTOKÓŁ Nr 8/2013
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 26 lutego 2013 r.


W posiedzeniu Zarządu Powiatu Wołomińskiego uczestniczyli:
- jego Członkowie: Piotr Uściński, Konrad Rytel, Marek Szafrański, Andrzej Olszewski oraz
- zaproszeni na posiedzenie: Skarbnik – Jadwiga Tomasiewicz, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich – Dorota Romańczuk oraz Ewa Jagodzińska – podinspektor WSO.

Porządek obrad.

1.Przyjęcie porządku obrad.
2.WSO:
1) Projekt Uchwały Zarządu w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację w 2013 r. zadań publicznych.
2) Projekt Zarządu w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację w 2013 r. zadań publicznych.
3) Komunikat w sprawie zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z pominięciem otwartego konkursu ofert.
3.WGN – informacja w sprawie propozycji byłych właścicieli odnośnie odszkodowania za grunt przejęty przez Powiat Wołomiński.
4.GP:
1) projekt uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie zmiany uchwały nr XXXI-238/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 maja 2009 r.
2)projekt uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie zmiany uchwały nr XXXI-239/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 maja 2009 r.
5.WEP:
1)Projekt Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia wysokości dodatków funkcyjnych i motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Wołomiński.
2)Prośba Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrówku o zdjęcie ze stanu środka trwałego.
6.PINB – prośba Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zdjęcie ze stanu środków trwałych.
7.Skarbnik: Sprawy budżetowe.
8.Sprawy różne.

Rozpoczęcie obrad godz. 13.00

Ad. 1
Odczytano i przyjęto porządek posiedzenia bez uwag.

Ad. 2
1)Zarząd zapoznał się z projektem Uchwały Zarządu w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację w 2013 r. zadań publicznych i zdecydował o przesunięciu środków pomiędzy konkursami z uwagi na większe niż przewidywane zainteresowanie konkursem 12. Konkurs na niestandardowe działania mające na celu upamiętnianie świąt narodowych, postaci historycznych szczególnie związanych z ziemiami Powiatu Wołomińskiego w zakresie Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (planowany budżet 24.000 zł przy wnioskowanej kwocie dotacji przekraczającej 60.000 zł) Zarząd zdecydował o przesunięciu 34.500 zł wolnych środków z przeznaczonych na realizację zadań w konkursach 13. 14. I 15. w tym samym zakresie. Zarząd podjął decyzję 4 głosami za.
W trakcie omawiania przedłożonych propozycji konkursowych Zarząd zdecydował o wykluczeniu w przyszłych konkursach ofert dotyczących sportów walki, ew. UKS-ów oraz korzystających z mienia Powiatu nieodpłatnie.
Wybrane oferty do realizacji pomimo ograniczenia dotowanych środków finansowych powinny zostać zrealizowane w pełnym zakresie zawartym w formularzu ofertowym.
Zarząd zdecydował, że oferty w zakresie „Pomoc społeczna i i pozostała pomoc społeczna” zostaną rozpatrzone na kolejnym posiedzeniu Zarządu.
2)W zakresie projektu Uchwały Zarządu w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację w 2013 r. zadań publicznych – Zarząd zdecydował o podjęciu uchwały na kolejnym posiedzeniu Zarządu.
3)W zakresie Komunikatu w sprawie zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z pominięciem otwartego konkursu ofert. Zarząd rozpatrzył ofertę Fundacji MAMY WOŁOMIN z Wołomina na realizację zadania w zakresie „Edukacyjna opieka wychowawcza” pod nazwą „RAZEM – integracja rodzin w Powiecie Wołomińskim II edycja”. Mając na względzie spełnienie przez Fundację wymogów art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uznając zasadność realizacji zadania Zarząd postanowił o publikacji oferty na zasadach określonych w przywołanej ustawie w okresie 27 lutego – 5 marca 2013 r., celem uzyskania uwag do oferty.

Ad. 3
Zarząd zapoznał się z informacją przedstawioną przez WGN w sprawie propozycji byłych właścicieli odnośnie odszkodowania za grunt przejęty przez Powiat Wołomiński. Byli właściciele zawnioskowali o odszkodowanie w wysokości 200 zł/m2 za grunt o powierzchni 12m2, położony w Wołominie, w obrębie 35, oznaczony w ewidencji gruntów i budynków jako działka o nr. ewid. 210/3 a wydzielony pod poszerzenie Al. Niepodległości i przejęty przez Powiat Wołomiński z mocy prawa, z dniem kiedy decyzja Burmistrza Wołomina nr 32/2011 z dnia 06.04.2011 r. , znak WG.6831.33.2011, zatwierdzająca podział nieruchomości oznaczonej jako działka 210, stała się ostateczna, tj. w dniu 26.05.2011 r.
Zarząd podjął decyzję jednogłośnie – 4 głosy za.

Ad. 4
Zarząd pozytywnie zaopiniował projekty uchwał Rady Powiatu przedłożone przez Geodetę Powiatowego w sprawie zmiany uchwały nr XXXI-238/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 maja 2009 r. dotyczącej realizacji projektu kluczowego realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM 2007-2013 pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” oraz w sprawie zmiany uchwały nr XXXI-239/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 maja 2009 r. dotyczącej realizacji projektu kluczowego realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM 2007-2013 pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu”.

Ad. 5
1)Zarząd zapoznał się z projektem Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia wysokości dodatków funkcyjnych i motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Wołomiński i podjął decyzję pozytywną w głosowaniu jednogłośnym – 4 głosy za.
2)Zarząd przychylił się do prośby Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrówku o zdjęcie ze stanu środka trwałego, w postaci kserokopiarki marki Konica Veenaman 1015, ze względu na jej wyeksploatowanie (rok zakupu 2001).

Ad. 6
Zarząd przychylił się do prośby Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zdjęcie ze stanu środków trwałych ze względu na ich stan techniczny nie nadający się do dalszego użytkowania:
- jednostki centralnej zestawu komputerowego oraz klawiatury przekazanych w dniu 30.09.2004 r.,
- jednostki centralnej zestawu komputerowego zakupionego 04.02.2005 r.,
- drukarki OKI B4300 zakupionej w dniu 17.05.2007 r.,
- 2 szt. UPS EVER DUO 500 zakupionych w dniu 17.05.2007 r.

Ad. 7
Skarbnik Powiatu przedłożyła projekt Uchwały Zarządu w sprawie zatwierdzenia bilansu rocznego Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości „Fabryczka”, który został przyjęty i przegłosowany jednogłośnie – 4 głosy za.
Zarząd pozytywnie zaopiniował projekty Uchwał Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawach:
- udzielenia pożyczki długoterminowej w 2013r. dla Szpitala Powiatowego SZPZOZ w Wołominie.
- uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXIV-264/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2013-2024.
- uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXIV-265/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20.12.2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2013.

Ad. 8
W sprawach różnych poruszono temat ew. odwołania ze stanowiska dyrektora SZPZOZ Pana Roberta Mazura, Członek Zarządu pan Andrzej Olszewski zwrócił uwagę na aspekt formalny i prawny wszczęcia takiej procedury.
Starosta poinformował Członków Zarządu o nieskutecznym wypowiedzeniu umowy przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie i o przygotowanej w tym zakresie stosownej korespondencji.
Starosta poinformował także o współorganizacji z Gminą Wołomin wydarzenia narodowego pt. „Dzień Wyklętych” i organizowaną w związku z tym rekonstrukcją odbicia więźniów z rąk UB oraz kosztami z tym związanymi (wynajęcie broni i zakup ślepej amunicji) w wysokości ok. 2,5 tyś. zł. – Zarząd wyraził zgodę jednogłośnie – 4 głosy za.
Wicestarosta uprzedzając wystąpienia poszczególnych dyrektorów domów kultury z terenu powiatu wołomińskiego zaproponował aby stworzyli oni wspólny całoroczny program imprez i wspólnie wnioskowali o dofinansowanie.
Starosta zapoznał Członów Zarządu z treściami uchwał Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie skarg na Zarząd Powiatu Wołomińskiego. W obu przypadkach dotyczyły one przekroczenia terminów wynikających z kpa, a dotyczących Wydziału Inwestycji i Drogownictwa.

Na tym protokół zakończono
Godz. zakończenia 15.20.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński - Piotr Uściński, data: 26.02.2013 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 22.03.2013 r., godz. 12.06
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 22.03.2013 r., godz. 12.08
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
22.03.2013 r., godz. 12.08Magdalena OlejaszEdycja strony
22.03.2013 r., godz. 12.06Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 1265 razy.