Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Protokół Nr 10/2013

z dnia 15.03.2013 r.
PROTOKÓŁ Nr 10/2013
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 15 marca 2013 r.


W posiedzeniu Zarządu Powiatu Wołomińskiego uczestniczyli:
-jego Członkowie: Piotr Uściński, Konrad Rytel, Marek Szafrański, Izabella Dziewiątkowska, Andrzej Olszewski
-oraz zaproszeni na posiedzenie: Skarbnik Jadwiga Tomasiewicz, Sekretarz Aneta Piotrowska, Zastępca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie Agata Żędzian, Naczelnik Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Dorota Jagodzińska, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich – Dorota Romańczuk

Porządek posiedzenia:
1.Przyjęcie porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołów z posiedzenia Zarządu w dniu 13 i 15 lutego 2013 r.
3.PCPR: Projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie podziału środków PFRON wg algorytmu, przyznanych Powiatowi Wołomińskiemu na realizację zadań
z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w 2013 r.
4.WZ: WPI
5.WGN: Propozycja w sprawie wysokości odszkodowania za grunt o pow. 3026 m2, położony we wsi Kowalicha, w gminie Dąbrówka, oznaczony jako działka o nr ewid. 212/1.
6.WSO:
1)rozstrzygnięcie w sprawie oferty Fundacji MAMY WOŁOMIN z Wołomina na realizację zadania publicznego złożonej w trybie pozakonkursowym
2)oferta Fundacji MAMY WOŁOMIN z Wołomina na realizację zadania publicznego złożona w trybie pozakonkursowym
3)oferta Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego z Wołomina na realizację zadania publicznego złożona w trybie pozakonkursowym.
7.WEP:
1)Uchwała Zarządu Powiatu Wołomińskiego w sprawie: wyrażenia zgody na ustalenie nowych zawodów, w których prowadzone będzie kształcenie uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Tłuszczu
2)Uchwała Zarządu Powiatu Wołomińskiego w sprawie: ustalenia standardu zatrudniania pracowników na stanowiskach niepedagogicznych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wołomiński
3)Wnioski o objęcie patronatem Starosty.
8.Skarbnik: Sprawy budżetowe.
9.Analiza wykonania kontraktu przez Szpital Powiatowy w Wołominie.
10.Sprawy różne.

Godz. rozpoczęcia: 13.00

Ad. 1.
Odczytano i przyjęto bez uwag porządek posiedzenia.

Ad. 2.
Zarząd przyjął protokoły z posiedzenia w dniu 13 i 15 lutego 2013 r.

Ad. 3.
Zarząd jednogłośnie pozytywnie zaopiniował Projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie podziału środków PFRON wg algorytmu, przyznanych Powiatowi Wołomińskiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w 2013 r.

Ad. 4.
Zarząd po zapoznaniu się z wnioskami Komisji Rozwoju Gospodarczego jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Wołomińskiego na lata 2013-2017. Zarząd jednogłośnie zaakceptował propozycje p.Olszewskiego tj. do poz. 30 dopisać do planowanej kwoty w 2013r. 350tys.zł powiat, 150tys. zł gm. Klembów. Łącznie 500tys.zł.

Ad. 5.
Zarząd zapoznał się z protokołem z rokowań w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za grunt o pow. 3026m2 położony we wsi Kowalicha gm. Dąbrówka działka o nr ewid. 212/1 wydzielony pod drogę publiczną powiatową. Zarząd nie zgodził się z wnioskodawcą na odszkodowanie według stawki 80zł za m2. Zarząd podtrzymał propozycję złożoną przez Naczelnik tj. odszkodowanie według stawki 15zł za m2, co daje łączną kwotę 45.390zł.

Ad. 6.
1.Zarząd odrzucił ofertę realizacji zadania publicznego złożoną w trybie pozakonkursowym przez Fundację MAMY WOŁOMIN. - Oferta nie spełnia wymogów art. 19a ust. 1 ustawy z dnia ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - zadanie realizowane jest w okresie od 15.04.2013 r. do 14.07.2013 r. tj. w terminie dłuższym niż 90-dniowy wynikający z art. 19a ust. 1 pkt 2 ustawy.
2.Zarząd zapoznał się z ofertą Fundacji MAMY WOŁOMIN złożoną w trybie pozakonkursowym na realizację zadania publicznego „Razem – integracja rodzin w Powiecie Wołomińskim II edycja”. - Oferta spełnia wymogi art. 19a ust. 1, 6 i 7 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jej zakres zgodny jest
z Programem współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi. Zarząd postanowił o publikacji oferty na okres 7 dni w celu wypowiedzenia się zainteresowanych podmiotów.
3.Zarząd zapoznał się z ofertą Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego z Wołomina złożoną w trybie pozakonkursowym na realizację zadania publicznego „Mistrzostwa Powiatu szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych dla młodzieży w wieku 14-19 lat” - Oferta spełnia wymogi art. 19a ust. 1, 6 i 7 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jej zakres zgodny jest z Programem współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi. Zarząd postanowił o publikacji oferty na okres 7 dni w celu wypowiedzenia się zainteresowanych podmiotów.

Ad. 7.
Zarząd jednogłośnie (5 głosów za) podjął Uchwałę Nr IV-38/2013 w sprawie: wyrażenia zgody na ustalenie nowych zawodów, w których prowadzone będzie kształcenie uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Tłuszczu. Nowe zawody: ślusarz oraz mechanik pojazdów samochodowych.
Zarząd zapoznał się z propozycją Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia standardu zatrudnienia pracowników na stanowiskach niepedagogicznych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wołomiński. Zarząd zdecydował powrócić do tematu na kolejnym posiedzeniu po wyjaśnieniu niektórych zapisów zawartych
w standardach (m.in. zmianę standardu dot. liczby etatów do prowadzenia spraw kadrowych, ustalenia standardu dla sprzątaczek).
Zarząd wyraził zgodę na dofinansowanie w ramach patronatów Starosty:
1.Fundacja Komitetu Obchodów Narodowego Dnia Życia - wsparcie kwotą 10.000zł kampanii społecznej związanej z obchodami Narodowego Dnia Życia w 2013r.
z przeznaczeniem na przygotowanie materiałów promocyjnych
2.Stowarzyszenie Przyjaciół Festiwal Muzyki Kameralnej w Urlach – dofinansowanie kwotą 4.500zł Festiwalu Muzyki Kameralnej – sobotnie koncerty.

Ad. 8.
Zarząd jednogłośnie (5 głosów za) podjął uchwały, których projekty zostały przedstawione przez Skarbnik:
1)Uchwałę Nr IV-39/2013 w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
2)Uchwałę Nr IV-40/2013 w sprawie: zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
3)Uchwałę Nr IV-41/2013 w sprawie: przeniesień w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2013
4)Uchwałę Nr IV-42/2013 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
5)Uchwałę Nr IV-43/2013 w sprawie: przeniesień w budżecie Starostwa Powiatowego
w Wołominie na rok 2013
6)Uchwałę Nr IV-44/2013 w sprawie: przeniesień w budżecie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie na rok 2013
7)Uchwałę Nr IV-45/2013 w sprawie: zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2013

Zarząd jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekty Uchwał Rady Powiatu Wołomińskiego:
1)zmieniającej Uchwałę Nr XXIV-264/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2013-2024,
2)zmieniającej Uchwałę Nr XXIV-265/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20.12.2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2013.

Skarbnik przekazała członkom Zarządu wykonanie dochodów i wydatków budżetu powiatu za 2012r. oraz wykonanie wydatków majątkowych.

Ad. 9.
Naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Skarbnik Powiatu omówiły materiał opracowany przez Szpital Powiatowy tj. wielkość i wykonanie kontraktu z NFZ w 2013r. stan na dzień 14.03.2013r. (za luty 2013r.).
Zarząd zobowiązał Szpital do przedstawiania co miesięcznych sprawozdań z realizacji kontraktu do 15-ego każdego miesiąca i do 20-ego każdego miesiąca pełną informację nt. kosztów szpitala.
Naczelnik poinformowała, że z informacji przekazanych przez dyrektora Szpitala wynika, że NFZ wyraził zgodę na zapłatę w kwocie 1 mln 271 tys zł za nadwykonania w 2012r. Nie powoduje to rezygnację z dalszych roszczeń. Z analizy informacji przekazanych przez szpital wynika, że w styczniu 2013r. nadwykonania wyniosły ponad 1 mln zł, w lutym ok. 500tys zł. Ograniczono nadwykonania nie ratujące życia. Na wszystkich oddziałach nadwykonania spadają, co wskazuje na pilnowanie i analizowanie kontraktu.
Członek Zarządu Andrzej Olszewski stwierdził, że każde środki finansowe wpływające na konto szpitala należy przeznaczać na spłatę najstarszych zobowiązań. Zarząd wnioskuje o przedstawienie aktualnego wykazu zobowiązań wymagalnych.

Ad. 10.
Zarząd oczekuje od Naczelnika Wydziału Inwestycji i Drogownictwa na następne posiedzenie informacji w zakresie: 1) propozycji zamontowania świateł przy szkołach na drogach powiatowych zgodnie z wnioskiem Komisji Bezpieczeństwa oraz 2) stanu przygotowań WID do przetargów na 2013r.
Starosta poinformował o dotychczasowych wynikach rozmów z ZTM w sprawie wspólnego biletu.

Na tym protokół zakończono.
Godz. zakończenia: 16.20


Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński - Piotr Uściński, data: 15.03.2013 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 22.03.2013 r., godz. 12.13
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 26.03.2013 r., godz. 10.12
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
26.03.2013 r., godz. 10.12Magdalena OlejaszEdycja strony
26.03.2013 r., godz. 10.07Magdalena OlejaszEdycja strony
22.03.2013 r., godz. 12.13Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 971 razy.