Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Protokół Nr 12/2013

z dnia 26.03.2013 r.
PROTOKÓŁ Nr 12/2013
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 26 marca 2013 r.


W posiedzeniu Zarządu Powiatu Wołomińskiego uczestniczyli:
-jego Członkowie: Piotr Uściński, Konrad Rytel, Marek Szafrański, Izabella Dziewiątkowska, Andrzej Olszewski
-oraz zaproszeni na posiedzenie: Skarbnik Jadwiga Tomasiewicz oraz Sekretarz Aneta Piotrowska.

Porządek posiedzenia:
1.Przyjęcie porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołów z posiedzenia Zarządu w dniu 5 marca 2013 r. i 20 marca 2013 r.
3.WID: Projekt Uchwały Zarządu w sprawie upoważnienia do czynności związanych z uzyskaniem uzgodnień, opinii, decyzji w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wołominie do wykonania aktualizacji dokumentacji projektowej p.pm. „przebudowa drogi powiatowej Nr 4361W ul. Lipińskiej w Wołominie na odcinku od ul. Sikorskiego do Al. Niepodległości”.
4.WZ: Poprawki Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Wołomińskiego do WPI.
5.WSO:
1)Rozstrzygnięcie w sprawie oferty złożonej w trybie pozakonkursowym przez Fundację MAMY WOŁOMIN z Wołomina
2)Rozstrzygnięcie w sprawie oferty złożonej w trybie pozakonkursowym przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy z Wołomina
3)Oferta realizacji zadania publicznego złożona w trybie pozakonkursowym przez Uczniowski Klub Sportowy ZĄBKOVIA ZĄBKI – wyjazd UKS ZĄBKOVIA ZĄBKI na MAASTRICHT GIRLS CUP.
6.WOZ: Projekt Uchwały Zarządu w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Szpitala Powiatowego w Wołominie SPZOZ.
7.DPS w Zielonce: Prośba o wyrażenie zgody na sprzedaż samochodu marki Mercedes – Benz Vito.2.3D.
8.WOŚ: Projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie: zawarcia porozumienia na wykonanie koncepcji projektowej oraz innych działań na rzecz zabezpieczenia terenów zalewowych rzeki Czarnej przed powodzią w powiecie wołomińskim i legionowskim na terenie gmin: Wołomin, Radzymin, Marki i Nieporęt z uwzględnieniem gospodarki wodno-ściekowej gmin Wołomin i Kobyłka.
9.WEP: Wnioski o objęcie patronatem Starosty.
10.Skarbnik: Sprawy budżetowe.
11.Sprawy różne.

Godz. rozpoczęcia: 14.00

Ad. 1.
Odczytano i przyjęto bez uwag porządek posiedzenia.

Ad. 2.
Zarząd przyjął protokoły z posiedzenia w dniu 5 marca 2013 r. i 20 marca 2013 r.

Ad. 3.
Zarząd jednogłośnie (5 głosów za) podjął Uchwałę Nr IV-54/2013 w sprawie upoważnienia do czynności związanych z uzyskaniem uzgodnień, opinii, decyzji w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wołominie do wykonania aktualizacji dokumentacji projektowej p.pm. „przebudowa drogi powiatowej Nr 4361W ul. Lipińskiej w Wołominie na odcinku od ul. Sikorskiego do Al. Niepodległości”.

Ad. 4.
Zarząd po zapoznaniu się z wnioskami Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Wołomińskiego do WPI postanowił przyjąć autoporawkę do projektu uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Wołomińskiego na lata 2013-2017, polegającą na dopisaniu w załączniku w pozycji 40 p.n. Budowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 36234 relacji Poświętne - Turze na rzece Rządza. Gmina Poświętne kwoty w wysokości 70 000 zł. w 2016 r. na przygotowanie projektu.

Ad. 5.
1)Zarząd rozstrzygnął ofertę Fundacji MAMY WOŁOMIN z Wołomina złożoną w trybie pozakonkursowym, zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego p.n. „Razem – integracja rodzin w Powiecie Wołomińskim II edycja ” i przyznał kwotę 9.995 zł na realizację ww. zadania. Do oferty nie zgłoszono żadnych uwag.
2)Zarząd rozstrzygnął ofertę Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego z Wołomina złożoną w trybie pozakonkursowym, zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego p.n. „Mistrzostwa Powiatu szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych dla młodzieży w wieku 14 – 19 lat”
i przyznał kwotę 3.960 zł na realizację ww. zadania. Do oferty nie zgłoszono żadnych uwag.
3)Zarząd negatywnie rozpatrzył ofertę Uczniowskiego Klubu Sportowego ZĄBKOVIA ZABKI z Ząbek złożoną w trybie art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w formie pozakonkursowej zadania publicznego p.n. „Wyjazd UKS ZĄBKOVIA ZĄBKI na MAASTRICHT GIRLS CUP” i przyznanie kwoty 10.000 zł na realizację zadnia ze względu na niespełnienie wymogów formalnych oraz brak środków w budżecie Powiatu Wołomińskiego.

Ad. 6.
Zarząd jednogłośnie (5 głosów za) podjął Uchwałę Nr IV-55/2013 w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Szpitala Powiatowego w Wołominie - SPZOZ.

Ad. 7.
Zarząd wyraził zgodę na sprzedaż przez DPS w Zielonce samochodu marki Mercedes – Benz Vito.2.3D.

Ad. 8.
Wicestarosta przedstawił projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie: zawarcia porozumienia na wykonanie koncepcji projektowej oraz innych działań na rzecz zabezpieczenia terenów zalewowych rzeki Czarnej przed powodzią w powiecie wołomińskim i legionowskim na terenie gmin: Wołomin, Radzymin, Marki i Nieporęt z uwzględnieniem gospodarki wodno-ściekowej gmin Wołomin i Kobyłka.
Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie: zawarcia porozumienia na wykonanie koncepcji projektowej oraz innych działań na rzecz zabezpieczenia terenów zalewowych rzeki Czarnej przed powodzią w powiecie wołomińskim i legionowskim na terenie gmin: Wołomin, Radzymin, Marki i Nieporęt z uwzględnieniem gospodarki wodno-ściekowej gmin Wołomin i Kobyłka i zdecydował o jego skierowaniu na sesję rady Powiatu Wołomińskiego w dniu 28 marca 2013 r.

Ad. 9.
Zarząd zapoznał się z wnioskami o objęcie patronatem Starosty i podjął następujące decyzje:
- Uczniowski Klub Sportowy „Huragan” Wołomin - Półfinały Mistrzów Polski Juniorek w Koszykówce - dofinansowanie 3.000 zł
- Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Ostrówku - III Powiatowy Konkurs Plastyczny „Niepełnosprawni są wśród nas" - dofinansowanie 3.000 zł
- Tostar Naczaj Team - XV Grand Prix Polski w walce wręcz i graphingu Gala NMA TNT FIGHT – Zarząd nie wyraził zgody na objęcie patronatem Starosty tej imprezy.

Ad. 10.
Zarząd jednogłośnie (5 głosów za) podjął Uchwałę Nr IV-49/2013 w sprawie przeniesień w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2013.
Zarząd pozytywnie zaopiniował autopoprawkę do projektu Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego zmieniającej Uchwałę Nr XXIV-264/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2013-2024.
Zarząd pozytywnie zaopiniował autopoprawkę do projektu Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego zmieniającej Uchwałę Nr XXIV-265/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20.12.2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2013.

Ad. 11.
Wicestarosta poinformował, o przygotowaniach do uroczystości 50-lecia Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrówku.

Na tym protokół zakończono.
Godz. zakończenia: 15.30


Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński - Piotr Uściński, data: 26.03.2013 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 16.04.2013 r., godz. 12.42
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 16.04.2013 r., godz. 12.42
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
16.04.2013 r., godz. 12.42Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 1252 razy.