Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Protokół Nr 16/2013

z dnia 11.04.2013 r.
PROTOKÓŁ Nr 16/2013
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 11 kwietnia 2013 r.


W posiedzeniu Zarządu Powiatu Wołomińskiego uczestniczyli:
-jego Członkowie: Piotr Uściński, Marek Szafrański, Izabella Dziewiątkowska, Andrzej Olszewski
-oraz zaproszeni na posiedzenie: Skarbnik Jadwiga Tomasiewicz, Sekretarz Aneta Piotrowska, p.o. Naczelnika Wydziału Inwestycji i Drogownictwa Małgorzata Śmiałkowska, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie Maciej Burakowski, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Dorota Romańczuk, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Promocji Katarzyna Pazio, pracownik Wydziału Edukacji, Kultury i Promocji Henryka Michalczewska.

Porządek posiedzenia:
1.Przyjęcie porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołów z posiedzenia Zarządu w dniu 2 kwietnia i 3 kwietnia 2013 r.
3.WID: Projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie powierzenia Gminie Jadów zadania publicznego oraz dofinansowania w zakresie modernizacji nawierzchni drogi powiatowej w miejscowości Urle.
4.PCPR:
1)Ocena Zasobów Pomocy Społecznej dla Powiatu Wołomińskiego
2)Projekt Uchwały Zarządu w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy na rok 2013 Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołominie
3)Projekt Uchwały Zarządu w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy na rok 2013 Środowiskowego Domu Samopomocy Caritas Diecezji Warszawsko – Praskiej w Radzyminie
4)Projekt Uchwały Zarządu w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy na rok 2013 Środowiskowego Domu Samopomocy TPD Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Ząbkach
5)Projekt Uchwały Zarządu w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy na rok 2013 Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 3 w Tłuszczu
5.WSO:
1)Sprawozdanie z realizacji w roku 2012 Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2011 – 2012
2)Oferta Stowarzyszenia AXA z Rysia złożona w formie pozakonkursowej na realizację zadania publicznego pn. „Workcamp nowa forma edukacji”
3)Oferta Fundacji Otwarte Serce z Marek złożona w formie pozakonkursowej na realizację zadania publicznego pn. „Odnaleźć siebie”.
6.WEP:
1)Projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie: utworzenia Powiatowego Centrum Obsługi Finansowej i nadania Statutu
2)Projekt uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie: utworzenia Mazowieckiego Centrum Kultury i Dziedzictwa im. Cypriana Kamila Norwida w Chrzęsnem i nadania statutu
3)Wnioski o objęcie patronatem Starosty.
7.Skarbnik: Sprawy budżetowe.
8.Sprawy różne.

Godz. rozpoczęcia: 13.00

Ad. 1.
Odczytano i przyjęto bez uwag porządek posiedzenia.

Ad. 2.
Zarząd przyjął protokoły z posiedzenia w dniu 2 kwietnia 2013 r. i 3 kwietnia 2013 r.

Ad. 3.
Starosta przedstawił projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie powierzenia Gminie Jadów zadania publicznego oraz dofinansowania w zakresie modernizacji nawierzchni drogi powiatowej w miejscowości Urle.
Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie powierzenia Gminie Jadów zadania publicznego oraz dofinansowania w zakresie modernizacji nawierzchni drogi powiatowej w miejscowości Urle i zdecydował o jego skierowaniu na najbliższą sesję Rady Powiatu Wołomińskiego.

Ad. 4.
1)Zarząd zapoznał się z przedstawioną przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie Oceną Zasobów Pomocy Społecznej dla Powiatu Wołomińskiego.
2)Zarząd jednogłośnie (4 głosy za) podjął uchwały, których projekty zostały przedstawione przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie:
- Uchwałę Nr IV-63/2013 w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy na rok 2013 Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołominie
- Uchwałę Nr IV-64/2013 w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy na rok 2013 Środowiskowego Domu Samopomocy Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej w Radzyminie
- Uchwałę Nr IV-65/2013 w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy na rok 2013 Środowiskowego Domu Samopomocy TPD Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Ząbkach
- Uchwałę Nr IV-66/2013 w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy na rok 2013 Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 3 w Tłuszczu.

Ad. 5.
1)Zarząd zapoznał się i zatwierdził, przedstawione przez Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich, Sprawozdanie z realizacji w roku 2012 Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2011 – 2012
2)Zarząd uznał za zasadne realizowanie zadania publicznego p.n. „Workcamp nowa forma edukacji” zgłoszonego przez Stowarzyszenie AXA z Rysia w trybie pozakonkursowym na realizację zadań publicznych i postanowił o podaniu do publicznej wiadomości ww. oferty na okres 7 dni
3)Zarząd uznał za zasadne realizowanie zadania publicznego p.n. „Odnaleźć siebie” zgłoszonego przez Fundację Otwarte Serce z Marek w trybie pozakonkursowym na realizację zadań publicznych i postanowił o podaniu do publicznej wiadomości ww. oferty na okres 7 dni.

Ad. 6.
1)Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Promocji przedstawiła projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Obsługi Administracyjno - Finansowej i nadania Statutu.
Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Obsługi Administracyjno - Finansowej
i nadania Statutu i zdecydował o jego skierowaniu na najbliższą sesję Rady Powiatu Wołomińskiego.
2)Pracownik Wydziału Edukacji, Kultury i Promocji Henryka Michalczewska przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury ,,Pałac w Chrzęsnem Norwidowskie Centrum Kultury” i nadania statutu.
Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury ,,Pałac w Chrzęsnem Norwidowskie Centrum Kultury” i nadania statutu i zdecydował o jego skierowaniu na najbliższą sesję Rady Powiatu Wołomińskiego.
3)Zarząd zapoznał się z wnioskiem Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce o objęcie patronatem Starosty imprezy p.n. Dzień Politechniki w Zielonce i podjął decyzję o objęciu jej patronatem i dofinansowaniu w kwocie 3.000 zł.

Ad. 7.
Zarząd jednogłośnie (4 głosy za) podjął uchwały, których projekty zostały przedstawione przez Skarbnik:
1)Uchwałę Nr IV-67/2013 w sprawie: przeniesień w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2013
2)Uchwałę Nr IV-68/2013 w sprawie: przeniesień w budżecie jednostek pomocniczych Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
3)Uchwałę Nr IV-69/2013 zmieniającą uchwałę Nr IV-3/2013 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 04.01.2013 r. w sprawie: ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2013.
Skarbnik przedstawiła projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2013. Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2013 i zdecydował o jego skierowaniu na najbliższą sesję Rady Powiatu Wołomińskiego.
Skarbnik przedstawiła projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego zmieniającej Uchwałę Nr XXIV-265/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20.12.2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2013. Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego zmieniającej Uchwałę Nr XXIV-265/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20.12.2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2013. i zdecydował o jego skierowaniu na najbliższą sesję Rady Powiatu Wołomińskiego.

Ad. 8.
Starosta poinformował o złożonych przez 4 gminy: Wołomin, Zabki, Zielonka i Poświętne wnioskach o dotację w ramach programu Powiatowej Karty Rodziny TAKrodzina.pl.

Na tym protokół zakończono.
Godz. zakończenia: 15.15


Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński - Piotr Uściński, data: 11.04.2013 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 23.04.2013 r., godz. 10.41
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 23.04.2013 r., godz. 10.41
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
23.04.2013 r., godz. 10.41Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 1325 razy.