Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Protokół Nr 17/2013

z dnia 19.04.2013 r.
PROTOKÓŁ Nr 17/2013
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 19 kwietnia 2013 r.


W posiedzeniu Zarządu Powiatu Wołomińskiego uczestniczyli:
-jego Członkowie: Piotr Uściński, Konrad Rytel, Marek Szafrański, Izabella Dziewiątkowska, Andrzej Olszewski
- oraz zaproszeni na posiedzenie: Skarbnik Jadwiga Tomasiewicz, Sekretarz Aneta Piotrowska, p.o. Dyrektora Szpitala Powiatowego w Wołominie Waldemar Andrzejczyk, Zastępca Głównej Księgowej Szpitala Powiatowego w Wołominie Marcin Urbański, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Dorota Romańczuk, Naczelnik Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Dorota Jagodzińska.

Porządek posiedzenia:
1.Przyjęcie porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 11 kwietnie 2013 r.
3.P.o. Dyrektora Szpitala Powiatowego w Wołominie: Sytuacja finansowa Szpitala Powiatowego w Wołominie.
4.GP: Projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie wyrażenia zgody na realizację uzupełniającego zadania projektowego w ramach projektu kluczowego realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM 2007-2013 pn.: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu”, do którego Powiat Wołomiński przystąpił Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXI-239/09 z dnia 27 maja 2009 r.
5.BZP: Projekt Uchwały Zarządu w sprawie: upoważnień do wykonywania wszystkich czynności zastrzeżonych do kompetencji Zarządu Powiatu w zakresie przygotowania
i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
6.Starosta: Rozpatrzenie wniosków gmin o udzielenie dotacji w ramach programu Powiatowej Karty Rodziny TAKrodzina.pl.
7.WEP:
1)Projekt Uchwały Zarządu w sprawie: upoważnienia Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach do realizacji projektu „Wiedza i umiejętności kluczem do przyszłości”
2)Rozpatrzenie wniosków dyrektorów placówek oświatowych dot. zwiększenie ilości etatów w administracji i obsłudze
3)Wnioski o objęcie patronatem Starosty.
8.Skarbnik: Sprawy budżetowe.
9.Sprawy różne.

Godz. rozpoczęcia: 13.00

Ad. 1.
Odczytano i przyjęto bez uwag porządek posiedzenia.

Ad. 2.
Zarząd przyjął protokół z posiedzenia w dniu 11 kwietnia 2013 r.

Ad. 3.
P.o. dyrektora Szpitala Powiatowego w Wołominie omówił sytuację finansową Szpitala Powiatowego w Wołominie za I kwartał 2013 r. z uwzględnieniem wykonania kontraktu NFZ. Zarząd przeprowadził dyskusję w tej sprawie.

Ad. 4.
Wicestarosta przedstawił projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie wyrażenia zgody na realizację uzupełniającego zadania projektowego w ramach projektu kluczowego realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM 2007-2013 pn.: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu”, do którego Powiat Wołomiński przystąpił Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXI-239/09 z dnia 27 maja 2009 r.
Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie wyrażenia zgody na realizację uzupełniającego zadania projektowego w ramach projektu kluczowego realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM 2007-2013 pn.: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu”, do którego Powiat Wołomiński przystąpił Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXI-239/09 z dnia 27 maja 2009 r. i zdecydował o jego skierowaniu na najbliższą sesję Rady Powiatu Wołomińskiego.

Ad. 5.
Zarząd jednogłośnie (5 głosów za) podjął Uchwałę Nr IV-70/2013 w sprawie upoważnień do wykonywania wszystkich czynności zastrzeżonych do kompetencji Zarządu w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Ad. 6.
Zarząd rozpatrzył wnioski gmin: Poświętne, Wołomin, Ząbki, Zielonka o udzielenie dotacji w ramach programu Powiatowej Karty Rodziny TAKrodzina.pl. i podjął następujące decyzje:
1)Gmina Poświętne - kwota dotacji 12.000 zł
2)Gmina i Miasto Wołomin - kwota dotacji 24.212 zł
3)Miasto Ząbki - kwota dotacji 148.121 zł
4)Miasto Zielonka - kwota dotacji 34.520.

Ad. 7.
Zarząd jednogłośnie (5 głosów za) podjął Uchwałę Nr IV-71/2013 w sprawie: upoważnienia Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach do realizacji projektu „Wiedza i umiejętności kluczem do przyszłości”.
Zarząd rozpatrzył w następujący sposób wnioski dyrektorów placówek oświatowych dot. ilości etatów w administracji i obsłudze:
1)Zespół Szkół Specjalnych w Markach – 2 etaty dozorcy/portiera i 2 etaty pomocy nauczyciela
2)Zespół Szkół Specjalnych w Ostrówku – 1 etat dozorcy/ portiera, 6 etatów pomocy nauczyciela i 1 etat rehabilitanta
3)Zespół Szkół Specjalnych w Wołominie – 3 etaty dozorcy/portiera, 7 etatów pomocy nauczyciela i 3 etaty rehabilitanta
4)Liceum Ogólnokształcące w Urlach – 3 etaty dozorcy/portiera
5)Zespół Szkół w Zielonce – 1 etat gospodarczy (zamiast 1 etatu obsługi) i 3 etaty dozorcy/portiera
6)Zespół Szkół w Wołominie – 3 etaty dozorcy/portiera
7)Zespół Szkół w Tłuszczu - 3 etaty dozorcy/portiera
8)Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie – 3 etaty dozorcy/portiera i 1 etat obsługi
9)Zespół Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie – 3 etaty dozorcy/portiera i 1,25 etatu (ogrodnik, robotnik gospodarczy, kierowca, referent finansowy)
10)Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Wołominie – 0,5 etatu w sekretariacie
11)Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Zielonce – 0,25 etatu lekarza

Zarząd zapoznał się z wnioskami o objęcie patronatem Starosty i podjął następujące decyzje:
1)Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Bal Integracyjny – dofinansowanie 2.000 zł
2)Zespól Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Markach - V Marecka Paraolimpiada Sportowa – dofinansowanie 3000 zł
3)Best Art. Promotion - VI Międzynarodowy Festiwal Perła Baroku - Koncerty Mistrzów Koncert Inauguracyjny – dofinansowanie 5.100 zł
4)Zespół Szkół Specjalnych w Wołominie - Mazowiecki Turniej Boccia – dofinansowanie 4.000 zł

Zarząd rozstrzygnął wnioski w sprawie objęcia patronatem Starosty i dofinansowania imprez organizowanych przez gminne ośrodki kultury z terenu Powiatu Wołomińskiego (załącznik do protokołu).

Ad. 8.
Zarząd jednogłośnie (5 głosów za) podjął uchwały, których projekty zostały przedstawione przez Skarbnik:
1)Uchwałę Nr IV-72/2013 w sprawie: zmieniającą uchwałę Nr XXIV-264/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2013-2024
2)Uchwałę Nr IV-73/2013 w sprawie: rozdysponowania rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w roku 2013
3)Uchwałę Nr IV-74/2013 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2013.

Ad. 9.
Zarząd zapoznał się z projektem Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wołominie oraz z projektem Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Starosty Wołomińskiego.
Wicestarosta poinformował o planowanym na dzień 25 kwietnia 2013 r. podpisaniu porozumienia z Kolejami Mazowieckimi w ZS w Tłuszczu.

Na tym protokół zakończono.
Godz. zakończenia: 15.00


Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński - Piotr Uściński, data: 19.04.2013 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 21.05.2013 r., godz. 10.02
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 21.05.2013 r., godz. 10.02
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
21.05.2013 r., godz. 10.02Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 1254 razy.