Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Protokół Nr 18/2013

z dnia 23.04.2013 r.
PROTOKÓŁ Nr 18/2013
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 23 kwietnia 2013 r.


W posiedzeniu Zarządu Powiatu Wołomińskiego uczestniczyli:
- jego Członkowie: Piotr Uściński, Konrad Rytel, Marek Szafrański,
- oraz zaproszeni na posiedzenie: Skarbnik Jadwiga Tomasiewicz, Sekretarz Aneta Piotrowska, Dyrektor Powiatowego Centrum Powiatowego w Wołominie Maciej Burakowski oraz Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Dorota Romańczuk.

Porządek posiedzenia:
1.Przyjęcie porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 19 kwietnia 2013 r.
3.PCPR: Projekt Uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie.
4.Starosta:
1)Projekt Uchwał Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie: pomocy finansowej dla Gminy Poświętne
2)Projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie: pomocy finansowej dla Gminy Wołomin
3)Projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie: pomocy finansowej dla Gminy Ząbki
4)Projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie: pomocy finansowej dla Gminy Zielonka.
5.GP: Projekt Uchwały Zarządu w sprawie: upoważnienia Geodety Powiatowego Marcina Sosińskiego do prowadzenia rozmów z Przedsiębiorstwem Geodezyjno - Kartograficznym OPGK Rzeszów SA.
6.WGN:
1)Propozycja w sprawie wysokości odszkodowania za grunt o pow. 421 m2, położony we wsi Borki, w gminie Radzymin, oznaczony w ewidencji gruntów i budynków jako działka o nr ewid. 59/4, a wydzielony pod drogę publiczną powiatową i przejęty przez Powiat Wołomiński
2)Propozycja w sprawie wysokości odszkodowania za 1m² gruntu o pow. 186 m², położonego w Wołominie, obręb 13, oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków jako działka o nr ewid. 51/1, zajętego pod ulicę Piłsudskiego, stanowiącą drogę publiczną powiatową.
7.WSO:
1)Rozstrzygnięcie oferty Stowarzyszenia AXA z Rysia złożonej w formie pozakonkursowej na realizację zadania publicznego pn. „Workcamp nowa forma edukacji”
2)Rozstrzygnięcie oferty Fundacji Otwarte Serce z Marek złożonej w formie pozakonkursowej na realizację zadania publicznego pn. „Odnaleźć siebie”.
3)Propozycje tematów II edycji konkursów ofert.
8.WEP: Autopoprawka do projektu Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury ,,Pałac w Chrzęsnem Norwidowskie Centrum Kultury” i nadania statutu.
9.Skarbnik: Sprawy budżetowe.
10.Sprawy różne.

Godz. rozpoczęcia: 15.00

Ad. 1.
Odczytano i przyjęto bez uwag porządek posiedzenia.

Ad. 2.
Zarząd przyjął protokół z posiedzenia w dniu 19 kwietnia 2013 r.

Ad. 3.
Dyrektor Powiatowego Centrum Powiatowego w Wołominie przedstawił projekt Uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie.
Po przeprowadzonej dyskusji Zarząd postanowił przełożyć rozpatrywanie ww. projektu Uchwały Zarządu na kolejne posiedzenia Zarządu.

Ad. 4.
Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie w sprawie: pomocy finansowej dla Gminy Poświętne i zdecydował o jego skierowaniu na najbliższą sesję Rady Powiatu Wołomińskiego.
Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie: pomocy finansowej dla Gminy Wołomin i zdecydował o jego skierowaniu na najbliższą sesję Rady Powiatu Wołomińskiego.
Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie: pomocy finansowej dla Gminy Ząbki i zdecydował o jego skierowaniu na najbliższą sesję Rady Powiatu Wołomińskiego.
Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie: pomocy finansowej dla Gminy Zielonka i zdecydował o jego skierowaniu na najbliższą sesję Rady Powiatu Wołomińskiego.

Ad. 5.
Zarząd jednogłośnie (3 głosy za) podjął Uchwałę Nr IV-75/2013 w sprawie upoważnienia Geodety Powiatowego Marcina Sosińskiego do prowadzenia rozmów z Przedsiębiorstwem Geodezyjno - Kartograficznym OPGK Rzeszów SA.

Ad. 6.
1)Zarząd podtrzymał propozycję odszkodowania według stawki 40 zł za m2 za grunt o pow. 421 m2, położony we wsi Borki, w gminie Radzymin, oznaczony w ewidencji gruntów i budynków jako działka o nr ewid. 59/4, a wydzielony pod drogę publiczną powiatową i przejęty przez Powiat Wołomiński
2)Zarząd podtrzymał propozycję odszkodowania według stawki 150 zł za 1 m2 gruntu o pow. 186 m², położonego w Wołominie, obręb 13, oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków jako działka o nr ewid. 51/1, zajętego pod ulicę Piłsudskiego, stanowiącą drogę publiczną powiatową.

Ad. 7.
1)Zarząd rozstrzygnął ofertę Stowarzyszenia AXA z Rysia złożoną w trybie pozakonkursowym na realizację zadania publicznego p.n. „Workcamp nowa forma edukacji” i przyznał kwotę 9.830 zł na realizację ww. zadania.
2)Zarząd rozstrzygnął ofertę Fundacji Otwarte Serce z Marek złożoną w trybie pozakonkursowym na realizację zadania publicznego pn. „Odnaleźć siebie” i przyznał kwotę 9.400 zł na realizację ww. zadania
3)Zarząd przedyskutował propozycje tematów II edycji konkursów ofert.

Ad. 8.
Zarząd pozytywnie zaopiniował Autopoprawkę do projektu Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury ,,Pałac w Chrzęsnem Norwidowskie Centrum Kultury” i nadania statutu.

Ad. 9.
Zarząd jednogłośnie (3 głosy za) podjął Uchwałę Nr IV-76/2013 w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2013.
Zarząd pozytywnie zaopiniował Autopoprawkę do projektu Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego zmieniającej Uchwałę Nr XXIV-265/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20.12.2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2013.

Ad. 10.
Starosta poinformował Zarząd o piśmie pracowników Szpitala Powiatowego w Wołominie, w którym występują z wnioskiem o poparcie Pani Urszuli Starużyk na stanowisko Dyrektora Szpitala Powiatowego w Wołominie.
Starosta przedstawił propozycje nakładek na drogach przygotowane przez Wydział Inwestycji i Drogownictwa.

Na tym protokół zakończono.
Godz. zakończenia: 16.30


Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński - Piotr Uściński, data: 23.04.2013 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 21.05.2013 r., godz. 10.13
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 21.05.2013 r., godz. 10.13
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
21.05.2013 r., godz. 10.13Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 989 razy.