Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Protokół Nr 20/2013

z dnia 08.05.2013 r.
PROTOKÓŁ Nr 20/2013
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 8 maja 2013 r.


W posiedzeniu Zarządu Powiatu Wołomińskiego uczestniczyli:
-jego Członkowie: Piotr Uściński, Izabella Dziewiątkowska, Marek Szafrański, Andrzej Olszewski
-oraz zaproszeni na posiedzenie: Skarbnik Jadwiga Tomasiewicz, Sekretarz Aneta Piotrowska, p.o. Naczelnika Wydziału Inwestycji i Drogownictwa Małgorzata Śmiałkowska oraz Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Dorota Romańczuk.

Porządek posiedzenia:
1.Przyjęcie porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołu z posiedzeń Zarządu w dniu 23 kwietnia 2013 r. i 29 kwietnia 2013 r.
3.WID:
1)Projekt Uchwały Zarządu w sprawie: upoważnień w zakresie zarządu drogami publicznymi
2)Wniosek o wyrażenie przez Zarząd zgody na sprzedaż określonych samochodów, pojazdów i maszyn budowlanych będących na stanie WID.
4.WEP:
1)Projekt Uchwały Zarządu w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół publicznych prowadzonych przez Powiat Wołomiński
2)Projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Powiatu Wołomińskiego, nie stanowiących własności Powiatu.
5.WSO:
1)Wniosek Stowarzyszenia Rodu Kielaków SIEWBA z Chrzęsnego w sprawie zmiany umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego
2)Oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Parafię Rzymskokatolicką bł. Jana Pawła II w Radzyminie w trybie pozakonkursowym
3)Projekt Uchwały Zarządu w sprawie ogłoszenia II edycji konkursów ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych.
6.Skarbnik: Sprawy budżetowe.
7.Sprawy różne.

Godz. rozpoczęcia: 14.00

Ad. 1.
Odczytano i przyjęto bez uwag porządek posiedzenia.

Ad. 2.
Zarząd przyjął protokoły z posiedzeń w dniu 23 kwietnia 2013 r. i 29 kwietnia 2013 r.

Ad. 3.
1)Zarząd jednogłośnie (4 głosy za) podjął Uchwałę Nr IV-81/2013 w sprawie: upoważnień w zakresie zarządu drogami publicznymi.
2)P.o. Naczelnika Wydziału Inwestycji i Drogownictwa przedstawiła wniosek (stanowiący załącznik do protokołu) o wyrażenie przez Zarząd zgody na sprzedaż określonych samochodów, pojazdów i maszyn budowlanych będących na stanie WID.
Zarząd wyraził zgodę na sprzedaż samochodów, pojazdów i maszyn budowlanych będących na stanie WID określonych w ww. wniosku lub na ich utylizację, jeśli to będzie ekonomicznie korzystniejsze.

Ad. 4.
1)Zarząd jednogłośnie (4 głosy za) podjął Uchwałę Nr IV-82/2013 ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół publicznych prowadzonych przez Powiat Wołomiński
2)Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Powiatu Wołomińskiego, nie stanowiących własności Powiatu i zdecydował o jego skierowaniu na najbliższą sesję Rady Powiatu Wołomińskiego.

Ad. 5.
1)Zarząd nie wyraził zgody na wnioskowaną przez Stowarzyszenie Rodu Kielaków SIEWBA z Chrzęsnego zmianę umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego.
W ocenie Zarządu Powiatu Wołomińskiego proponowana zmiana kosztorysu polegająca na zmniejszeniu liczby statystów ze 100 osób do 40 osób, bez uwzględnienia np. możliwości udziału statystów w projekcie w ramach wolontariatu, znacznie obniży wartość merytoryczną realizowanego zadania. Zarząd stoi na stanowisku, że powinno być bardziej równomierne obniżenie kosztów.
2)Zarząd uznał za zasadne realizowanie zadania publicznego p.n. „Organizacja uroczystości przekazania barw 201 Ochotniczego Pułku Szwoleżerów” zgłoszonego przez Parafię Rzymskokatolickąbł. Jana Pawła II z Radzymina w trybie pozakonkursowym na realizację zadań publicznych i postanowił o podaniu do publicznej wiadomości ww. oferty na okres 7 dni.
3)Zarząd jednogłośnie (4 głosy za) podjął Uchwałę Nr IV-83/2013 w sprawie ogłoszenia II edycji konkursów ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych.

Ad. 6.
Zarząd jednogłośnie (4 głosy za) podjął Uchwałę Nr IV-84/2013 w sprawie: przeniesień w budżecie Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2013.
Zarząd jednogłośnie (4 głosy za) podjął Uchwałę Nr IV-85/2013 w sprawie: zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2013.

Ad. 7.
Starosta poinformował Zarząd o złożeniu przez kandydatów ofert na stanowisko dyrektora Szpitala Powiatowego w Wołominie.

Na tym protokół zakończono.
Godz. zakończenia: 15.40


Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński - Piotr Uściński, data: 08.05.2013 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 23.05.2013 r., godz. 15.29
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 23.05.2013 r., godz. 15.29
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
23.05.2013 r., godz. 15.29Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 908 razy.