Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Protokół Nr 23/2013

z dnia 22.05.2013 r.
PROTOKÓŁ Nr 23/2013
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 22 maja 2013 r.


W posiedzeniu Zarządu Powiatu Wołomińskiego uczestniczyli:
-jego Członkowie: Piotr Uściński, Konrad Rytel, Izabella Dziewiątkowska, Marek Szafrański, Andrzej Olszewski
-oraz zaproszeni na posiedzenie: Skarbnik Jadwiga Tomasiewicz, Sekretarz Aneta Piotrowska, Naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dorota Jagodzińska, Dyrektor Szpitala Powiatowego w Wołominie Andrzej Gruza, Naczelnik Wydziału Inwestycji i Drogownictwa Małgorzata Śmiałkowska

Porządek posiedzenia:
1.Przyjęcie porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołów z posiedzeń Zarządu w dniu 15 maja 2013 r. i 16 maja 2013 r.
3.Przedstawienie nowego Dyrektora Szpitala Powiatowego w Wołominie.
4.WGN: Projekt Uchwały Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na budowę linii energetycznej niskiego napięcia.
5.WOŚ: Projekt Uchwały Zarządu w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie: obowiązujących w 2013 r. wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie w strzeżonym porcie, przystani lub na parkingu, statków lub innych obiektów pływających, przeznaczonych lub używanych do uprawiania sportu lub rekreacji.
6.WEP:
1)Projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego
2)Projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny od Województwa Mazowieckiego nieruchomości położonej w Wołominie przy ul. Ogrodowej 1A
3)Projekt Uchwały Zarządu w sprawie powołania komisji konkursowej rozstrzygającej konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Markach, ul. Kasztanowa 21
4)Projekt Uchwały Zarządu w sprawie powołania komisji konkursowej rozstrzygającej konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Terenów Zieleni im. inż. Czesława Nowaka w Radzyminie, Al. Jana Pawła II 18
5)Rozpatrzenie wniosków dyrektorów szkół i placówek o dodatkowe etaty pedagogiczne i etaty administracji i obsługi oraz o zwiększenie zniżki dla dyrektor LO w Urlach
6)Wnioski o objęcie patronatem Starosty.
7.WZ:
1)Projekt Uchwały Zarządu w sprawie określenia Regulaminu współpracy Powiatu Wołomińskiego z podmiotami innymi niż Gminy, w tym prowadzącymi działalność gospodarczą przy realizacji programu Powiatowej Karty Rodziny TAKrodzina.pl.
2)Projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie: przekazania Gminie Zielonka zadania w ramach programu TAKrodzina.pl
3)Projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie: pomocy finansowej dla Gminy Poświętne na dofinansowanie zadań realizowanych w zakresie polityki prorodzinnej
4)Projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie: pomocy finansowej dla Gminy Wołomin na dofinansowanie zadań realizowanych w zakresie polityki prorodzinnej
5)Projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie: pomocy finansowej dla Gminy Ząbki na dofinansowanie zadań realizowanych w zakresie polityki prorodzinnej
6)Projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie: pomocy finansowej dla Gminy Zielonka na dofinansowanie zadań realizowanych w zakresie polityki prorodzinnej.
8.Skarbnik: Sprawy budżetowe.
9.Sprawy różne.

Godz. rozpoczęcia: 14.00

Ad. 1
Odczytano i przyjęto bez uwag porządek posiedzenia.

Ad. 2.
Zarząd przyjął protokoły z posiedzeń Zarządu w dniu 15 maja 2013 r. oraz w dniu 16 maja 2013 r.

Ad. 3.
Starosta przedstawił nowego Dyrektora Szpitala Powiatowego w Wołominie Jerzego Gruzę, który omówił swoje doświadczenie i dotychczasowy przebieg pracy zawodowej. Ponadto Zarząd zapoznał się z wykonaniem kontraktu NFZ i kosztami funkcjonowania szpitala w miesiącu kwietniu 2013 r.

Ad. 4.
Zarząd jednogłośnie (5 głosów za) podjął Uchwałę Nr IV-91/2013 w sprawie wyrażenia zgody na budowę linii energetycznej niskiego napięcia.

Ad. 5.
Zarząd jednogłośnie (5 głosów za) podjął Uchwałę Nr IV-92/2013 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie: obowiązujących w 2013 r. wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie w strzeżonym porcie, przystani lub na parkingu, statków lub innych obiektów pływających, przeznaczonych lub używanych do uprawiania sportu lub rekreacji.

Ad. 6.
1)Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego i zdecydował o jego skierowaniu na najbliższą sesję Rady Powiatu Wołomińskiego w dniu 27 maja 2013 r.
2)Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny od Województwa Mazowieckiego nieruchomości położonej w Wołominie przy ul. Ogrodowej 1A i zdecydował o jego skierowaniu na najbliższą sesję Rady Powiatu Wołomińskiego w dniu 27 maja 2013 r.
3)Zarząd jednogłośnie (5 głosów za) podjął Uchwałę Nr IV-93/2013 w sprawie powołania komisji konkursowej rozstrzygającej konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Markach, ul. Kasztanowa 21
4)Zarząd jednogłośnie (5 głosów za) podjął Uchwałę Nr IV-94/2013 w sprawie powołania komisji konkursowej rozstrzygającej konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Terenów Zieleni im. inż. Czesława Nowaka w Radzyminie, Al. Jana Pawła II 18
5)Zarząd podjął następujące decyzje:
- w sprawie wniosków dyrektorów szkół o zwiększenia etatów administracji i obsługi:
Zespół Szkół w Tłuszczu
- 0,5 etatu specjalisty ds. kadr – brak możliwości zmniejszenia zatrudnienia z 1 etatu ze względu na okres ochronny (przedemerytalny) do 30.11.2014 r. – przyznano
- 0,5 etatu specjalisty ds. administracyjnych + 0,5 etat sprzątaczki + 0,25 etatu konserwatora -ze względu na obsługę warsztatów od 1 września 2013 r. – przyznano

Zespół Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie
- 1 etat specjalisty ds. płac - brak możliwości zwolnienia pracownika ze względu na okres ochronny (przedemerytalny) do marca 2014 r. – przyznano

- w sprawie wniosków dyrektorów poradni o zwiększenia etatów administracji i obsługi
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zielonce
- 1 etat psychologa diagnosty – nie przyznano
- 0,5 etatu sprzątaczki – nie przyznano

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wołominie
- 1 etat pedagoga diagnosty/terapeuty – nie przyznano
- 0,3 etatu lekarza konsultanta do zespołów orzekających – przyznano
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tłuszczu
- 0,05 etatu lekarza konsultanta do zespołów orzekających – przyznano

- w sprawie wniosku o zwiększenie zniżki dla dyrektora LO w Urlach w roku szkolnym 2013/2014:
dyrektor LO w Urlach posiada kwalifikacje do nauczania chemii i matematyki.
Przy planowanej na rok szkolny 2013/2014 liczbie 6 oddziałów dyrektorowi przysługuje 8 godz. zniżki oraz obowiązek przeprowadzenia 10 godzin zajęć dydaktycznych tygodniowo.
W projekcie arkusza organizacyjnego szkoły dyrektorowi przydzielono uśrednione 5,58 godz. chemii oraz 1 godz. wychowawczą, natomiast wszystkie godziny matematyki przydzielono jednej nauczycielce w uśrednionym wymiarze 18,32 godz., co jest korzystne ze względu na zachowanie jednolitego poziomu i metod nauczania tego przedmiotu wszystkich uczniów
w szkole. W tej sytuacji brakuje godzin dydaktycznych do przydzielenia dyrektorowi zgodnie z kwalifikacjami. Pani dyrektor zwróciła się wobec tego o zwiększenie zniżki w roku szkolnym 2013/2014 do 11,5 godz.
Zarząd zamiast zwiększenia zniżki godzin przyznał dodatkowe godziny na zajęcia wyrównawcze lub fakultety z matematyki do realizacji przez dyrektora – w wymiarze niezbędnym do uzupełnienia etatu do 18-godzinnego pensum.
6)Zarząd zapoznał się z wnioskami o objęcie patronatem Starosty i podjął następujące decyzje:
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ząbkach - Jesteś Ty Jestem Ja, Jesteśmy Razem – dofinansowanie 1.000 zł
- Społeczny Komitet Organizacyjny - Marsz Dla Życia i Rodziny w Wołominie - dofinansowanie 2.600 zł.

Ad. 7.
1)Zarząd jednogłośnie (5 głosów za) podjął Uchwałę Nr IV-95/2013 w sprawie określenia Regulaminu współpracy Powiatu Wołomińskiego z podmiotami innymi niż Gminy, w tym prowadzącymi działalność gospodarczą przy realizacji programu Powiatowej Karty Rodziny TAKrodzina.pl.
2)Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie: przekazania Gminie Zielonka zadania w ramach programu TAKrodzina.pl i zdecydował o jego skierowaniu na najbliższą sesję Rady Powiatu Wołomińskiego w dniu 27 maja 2013 r.
3)Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie: pomocy finansowej dla Gminy Poświętne na dofinansowanie zadań realizowanych w zakresie polityki prorodzinnej i zdecydował o jego skierowaniu na najbliższą sesję Rady Powiatu Wołomińskiego w dniu 27 maja 2013 r.
4)Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie: pomocy finansowej dla Gminy Wołomin na dofinansowanie zadań realizowanych w zakresie polityki prorodzinnej i zdecydował o jego skierowaniu na najbliższą sesję Rady Powiatu Wołomińskiego w dniu 27 maja 2013 r.
5)Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie: pomocy finansowej dla Gminy Ząbki na dofinansowanie zadań realizowanych w zakresie polityki prorodzinnej i zdecydował o jego skierowaniu na najbliższą sesję Rady Powiatu Wołomińskiego w dniu 27 maja 2013 r.
6)Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie: pomocy finansowej dla Gminy Zielonka na dofinansowanie zadań realizowanych w zakresie polityki prorodzinnej i zdecydował o jego skierowaniu na najbliższą sesję Rady Powiatu Wołomińskiego w dniu 27 maja 2013 r.

Ad. 8.
1)Zarząd pozytywnie zaopiniował autopoprawkę do projektu Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego zmieniającej Uchwałę Nr XXIV-264/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2013-2024
2)Zarząd pozytywnie zaopiniował autopoprawkę do projektu Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXIV-265/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20.12.2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2013.

Ad. 9.
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Drogownictwa przedstawiła stan przygotowań do przetargów na realizację inwestycji powiatowych w 2013 r.
Starosta poinformował o przebiegu spotkania w sprawie „Wspólnego biletu”, które odbyło się w dniu 22 maja 2013 r. w Urzędzie m.st. Warszawy.

Na tym protokół zakończono.
Godz. zakończenia: 16.00


Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński - Piotr Uściński, data: 22.05.2013 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 07.06.2013 r., godz. 13.13
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 07.06.2013 r., godz. 13.17
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
07.06.2013 r., godz. 13.17Magdalena OlejaszEdycja strony
07.06.2013 r., godz. 13.13Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 1199 razy.