Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Protokół Nr 26/2013

z dina 12.06.2013 r.
PROTOKÓŁ Nr 26/2013
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 12 czerwca 2013 r.


W posiedzeniu Zarządu Powiatu Wołomińskiego uczestniczyli:
-jego Członkowie: Konrad Rytel, Izabella Dziewiątkowska, Marek Szafrański, Andrzej Olszewski
-oraz zaproszeni na posiedzenie: Naczelnik Wydziału Finansowego Marzena Walczyk oraz Sekretarz Aneta Piotrowska.

Porządek posiedzenia:
1.Przyjęcie porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 6 czerwca 2013 r.
3.WID:
- Projekt Uchwały Zarządu w sprawie upoważnienia do czynności związanych
z opracowaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem niezbędnych pozwoleń dla zadania polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej Nr 4352W, ul. Załuskiego i Zagańczyka, gm. Kobyłka, w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa ciągu ulic Załuskiego – Zagańczyka – Marecka i Szeroka
w Kobyłce”.
- Projekty Uchwał Rady Powiatu w sprawie powierzenia gminom zadania z zakresu dróg publicznych oraz dofinansowania w części utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych gmin
4.PCPR: Projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego na terenie Powiatu Wołomińskiego.
5.WGN:
1)Projekt Uchwały Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy dzierżawy nr 032.326.2011
2)Projekt Uchwały Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użyczenia nieruchomości położonej w Tłuszczu przy ul. Kościelnej 1A
3)Projekt Uchwały Zarządu w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie położonej w Tłuszczu przy ul. Kościelnej 1A
4)Projekt Uchwały Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie zabudowanej nieruchomości położonej w Ząbkach przy ul. Szpitalnej róg Rychlińskiego.
6.WOŚ: Raport podsumowujący konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie obowiązujących w 2013r. wysokości opłat za usunięcie
i przechowywanie w strzeżonym porcie, przystani lub na parkingu , statków lub innych obiektów pływających, przeznaczonych lub używanych do uprawniania sportu lub rekreacji.
7.Wicestarosta: Projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Wołomińskiego do stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna Cud Nad Wisłą 1920.
8.WSO:
-Projekt Uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego w sprawie: przeprowadzenia konsultacji w sprawie „Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”.
- Projekt Uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego w sprawie: rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych na rok 2014”.
- Projekt Uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego w sprawie: unieważnienia otwartych konkursów ofert na realizację w 2013r. zadań publicznych.
9.Sekretarz: Projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie: zmian
w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Wołominie.
10.WEP:
1)Projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie utworzenia i nadania statutu Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wołominie
2)Projekt Uchwały Zarządu w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Terenów Zieleni im. Inż. Czesława Nowaka w Radzyminie przy Al. Jana Pawła II 18
3)Projekt Uchwały Zarządu w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Markach przy ul. Kasztanowej 21.
4)Wnioski o objęcie patronatem Starosty.
11.Skarbnik: Sprawy budżetowe.
12.Sprawy różne.

Godz. rozpoczęcia: 14.00

Ad. 1.
Odczytano i przyjęto bez uwag porządek posiedzenia.

Ad. 2.
Zarząd przyjął protokół z posiedzenia Zarządu w dniu 6 czerwca 2013 r.

Ad. 3.
Zarząd jednogłośnie (4 głosy za) podjął Uchwałę Nr IV-107/2013 w sprawie: upoważnienia do czynności związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej
i uzyskaniem niezbędnych pozwoleń dla zadania polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej na Rozbudowę drogi powiatowej Nr 4352W, ul. Załuskiego
i Zagańczyka, gm. Kobyłka, w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa ciągu ulic Załuskiego – Zagańczyka – Marecka i Szeroka w Kobyłce”.
Naczelnik i Inspektor Wydziału Inwestycji i Drogownictwa omówili projekty Uchwał Rady Powiatu w sprawie powierzenia gminom zadania z zakresu dróg publicznych oraz dofinansowania w części utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych gmin. Zarząd zapoznał się z zestawieniem chodników, zieleni i poboczy dróg powiatowych wraz z wykazem przeznaczonych środków.
Dwie gminy Jadów i Marki nie zadeklarowały przejęcia zadania. Gmina Radzymin - nie została zaakceptowana ostateczna kwota za wykonanie zadania. Zarząd pozytywnie zaopiniował 9 projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie powierzenia zadania z zakresu dróg publicznych gminom: Wołomin, Klembów, Tłuszcz, Poświętne, Zielonka, Kobyłka, Ząbki, Strachówka, Dąbrówka.

Zarząd oczekuje opinii Wydziału Inwestycji i Drogownictwa w zakresie budowy ronda usprawniającego rozwiązania komunikacyjne ul. Wileńskiej w Wołominie.

Ad. 4.
Zarząd jednogłośnie (4 głosy za) pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie: zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego na terenie Powiatu Wołomińskiego. Zarząd zdecydował o dofinansowaniu jednorazowo w 2013r. w wysokości 1400zł dla każdego dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.

Ad. 5.
Zarząd jednogłośnie (4 głosy za) podjął Uchwałę Nr IV-108/2013 w sprawie: wyrażenia zgody na zmianę umowy dzierżawy nr 032.326.2011.
Zarząd jednogłośnie (4 głosy za) podjął Uchwałę Nr IV-109/2013 w sprawie: wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użyczenia nieruchomości położonej w Tłuszczu przy ul. Kościelnej 1A.
Zarząd jednogłośnie (4 głosy za) podjął Uchwałę Nr IV-110/2013 w sprawie: wyrażenia zgody na użyczenie położonej w Tłuszczu przy ul. Kościelnej 1A.
Zarząd jednogłośnie (4 głosy za) podjął Uchwałę Nr IV-111/2013 w sprawie: wyrażenia zgody na użyczenie zabudowanej nieruchomości położonej w Ząbkach przy ul. Szpitalnej róg Rychlińskiego.

Ad. 6.
Zarząd po zapoznaniu się z Raportem podsumowującym konsultacje społeczne pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie obowiązujących w 2013r. wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie w strzeżonym porcie, przystani lub na parkingu , statków lub innych obiektów pływających, przeznaczonych lub używanych do uprawniania sportu lub rekreacji.

Ad. 7.
Zarząd jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Wołomińskiego do stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna Cud Nad Wisłą 1920.

Ad. 8.
Zarząd jednogłośnie (4 głosy za) podjął Uchwałę Nr IV-12/2013 w sprawie: przeprowadzenia konsultacji w sprawie „Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”.

Zarząd jednogłośnie (4 głosy za) podjął Uchwałę Nr IV-113/2013 w sprawie: rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych na rok 2014”.

Zarząd jednogłośnie (4 głosy za) podjął Uchwałę Nr IV-114/2013 w sprawie: unieważnienia otwartych konkursów ofert na realizację w 2013r. zadań publicznych

Ad. 9.
Zarząd jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie: zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego
w Wołominie.

Ad. 10.
Zarząd jednogłośnie (4 głosy za) podjął Uchwałę Nr IV-115/2013 w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Terenów Zieleni im. Inż. Czesława Nowaka w Radzyminie przy Al. Jana Pawła II 18.

Zarząd jednogłośnie (4 głosy za) podjął Uchwałę Nr IV-116/2013 w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej
w Markach przy ul. Kasztanowej 21.

Wicestarosta przedstawił Zarządowi wnioski o objęcie patronatem przez Starostę Wołomińskiego:
- Zielonkowskiego Forum Samorządowego na organizację II Pikniku Organizacji Powiatowych „Trzecia Strona” - zgoda Zarządu na dofinansowanie w wysokości 2 tys. zł,
- OSP Zabraniec w związku z obchodami 85-lecia założenia OSP Zabraniec – zgoda Zarządu na dofinansowanie w wysokości 2,5 tys. zł.

Ad. 11.
Zarząd jednogłośnie (4 głosy za) podjął uchwały, których projekty zostały przedstawione przez Skarbnik:
1)Uchwałę Nr IV-117/2013 w sprawie: przeniesień w budżecie Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2013
2)Uchwałę Nr IV-118/2013 w sprawie: przeniesień w budżecie Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2013
3)Uchwałę Nr IV-119/2013 w sprawie: przeniesień w budżecie Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2013
4)Uchwałę Nr IV-120/2013 w sprawie: zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2013

Zarząd jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekty Uchwał Rady Powiatu:
1)zmieniającej Uchwałę nr XXIV-264/2012 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej,
2)zmieniającej Uchwałę XXIV-265/2012 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2013,
3)w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego za rok 2012,
4)w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2012 Szpitala Powiatowego w Wołominie SZPZOZ.

Ad. 12.
Zarząd zapoznał się z projektem Uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2012.
Na przyszłe posiedzenie Zarząd oczekuje bieżącego sprawozdania finansowego od Dyrektora Szpitala Powiatowego w Wołominie.

Na tym protokół zakończono.
Godz. zakończenia: 16.10


Wytworzył lub odpowiada za treść:Wicestarosta Wołomiński - Konrad Rytel, data: 12.06.2013 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 16.07.2013 r., godz. 10.44
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 16.07.2013 r., godz. 10.44
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
16.07.2013 r., godz. 10.44Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 1136 razy.