Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Protokół Nr 27/2013

z dnia 20.06.2013 r.
PROTOKÓŁ Nr 27/2013
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 20 czerwca 2013 r.


W posiedzeniu Zarządu Powiatu Wołomińskiego uczestniczyli:
-jego Członkowie: Piotr Uściński, Konrad Rytel, Izabella Dziewiątkowska, Marek Szafrański, Andrzej Olszewski
-oraz zaproszeni na posiedzenie: Skarbnik Jadwiga Tomasiewicz oraz Sekretarz Aneta Piotrowska.

Porządek posiedzenia:
1.Przyjęcie porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 12 czerwca 2013 r.
3.PCPR:
1)Informacja dotycząca umieszczania dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w związku ze zwiększeniem liczby dzieci w RDD nr 3 w Wołominie
2)Projekt Uchwały Zarządu w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego oraz Programu Działalności Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 3 w Tłuszczu.
4.WID:
1)Projekt Uchwały Zarządu w sprawie upoważnienia do czynności związanych z „wykonaniem dokumentacji projektowej drogi powiatowej Nr 4360W (ul. Piłsudskiego i Radzymińskiej) w Wołominie na odcinku od ul. Lwowskiej do ronda w miejscowości Czarna”
2)Autopoprawka do projektów Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie powierzenia gminom zadania z zakresu dróg publicznych.
5.WSO:
1)Projekt Uchwały Zarządu w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych
2)zestawienie wolnych środków po II edycjach konkursu ofert na realizację w 2013 r. zadań publicznych
3) Projekt Uchwały Zarządu w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów na realizację w 2013 roku zadań publicznych.
6.WEP:
1)Projekt Uchwały Zarządu w sprawie upoważnienia Dyrektor Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce, ul. Inżynierska 1, do podpisania wniosku o dofinansowanie projektu „W odpowiedzi na potrzeby mazowieckiego rynku pracy. Staże zawodowe i doradztwo dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonce”.
2)Projekt Uchwały Zarządu w sprawie upoważnienia Dyrektor Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce, ul. Inżynierska 1, do podpisania wniosku
o dofinansowanie projektu „Kształcenie zawodowe zintegrowane z rynkiem pracy. Program rozwojowy dla Technikum z Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce
3)Nagrody sportowe.
7.Skarbnik: Sprawy budżetowe.
8.Sprawy różne.

Godz. rozpoczęcia: 13.30

Ad. 1.
Odczytano i przyjęto bez uwag porządek posiedzenia.
Ad. 2.
Zarząd przyjął protokół z posiedzenia Zarządu w dniu 12 czerwca 2013 r.
Ad. 3.
1)Zarząd zapoznał się z informacją przedstawioną przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dotyczącą umieszczania dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej
w związku ze zwiększeniem liczby dzieci w RDD nr 3 w Wołominie.
2)Zarząd jednogłośnie (5 głosów za) podjął Uchwałę Nr IV-121/2013 w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego oraz Programu Działalności Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy nr 3 w Tłuszczu.
Ad. 4.
1)Zarząd jednogłośnie (5 głosów za) podjął Uchwałę Nr IV-122/2013 w sprawie: upoważnienia do czynności związanych z „wykonaniem dokumentacji projektowej drogi powiatowej Nr 4360W (ul. Piłsudskiego i Radzymińskiej) w Wołominie na odcinku od ul. Lwowskiej do ronda w miejscowości Czarna”.
2)Zarząd pozytywnie zaopiniował autopoprawki do projektów Uchwał Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie:
- powierzenia Gminie Dąbrówka zadania z zakresu dróg publicznych oraz dofinansowania w części utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Dąbrówka.
- powierzenia Gminie Klembów zadania z zakresu dróg publicznych oraz dofinansowania w części utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Klembów.
- powierzenia Gminie Kobyłka zadania z zakresu dróg publicznych oraz dofinansowania w części utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Kobyłka.
- powierzenia Gminie Poświętne zadania z zakresu dróg publicznych oraz dofinansowania w części utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Poświętne.
- powierzenia Gminie Strachówka zadania z zakresu dróg publicznych oraz dofinansowania w części utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Strachówka.
- powierzenia Gminie Tłuszcz zadania z zakresu dróg publicznych oraz dofinansowania w części utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Tłuszcz.
- powierzenia Gminie Wołomin zadania z zakresu dróg publicznych oraz dofinansowania w części utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Wołomin.
- powierzenia Gminie Ząbki zadania z zakresu dróg publicznych oraz dofinansowania w części utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Ząbki.
- powierzenia Gminie Zielonka zadania z zakresu dróg publicznych oraz dofinansowania w części utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Zielonka.
Ad. 5.
1)Zarząd jednogłośnie (5 głosów za) podjął Uchwałę Nr IV-123/2013 w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych
2)Zarząd zapoznał się z przedstawionym przez Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich zestawieniem wolnych środków po II edycjach konkursu ofert na realizację
w 2013 r. zadań publicznych
3)Zarząd jednogłośnie (5 głosów za) podjął Uchwałę Nr IV-124/2013 w sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów na realizację w 2013 roku zadań publicznych.

Ad. 6.
1)Zarząd jednogłośnie (5 głosów za) podjął Uchwałę Nr IV-125/2013 w sprawie: upoważnienia Dyrektor Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce, ul. Inżynierska 1, do podpisania wniosku o dofinansowanie projektu „W odpowiedzi na potrzeby mazowieckiego rynku pracy. Staże zawodowe i doradztwo dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonce”.
2)Zarząd jednogłośnie (5 głosów za) podjął Uchwałę Nr IV-126/2013 w sprawie: upoważnienia Dyrektor Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce, ul. Inżynierska 1, do podpisania wniosku o dofinansowanie projektu „Kształcenie zawodowe zintegrowane z rynkiem pracy. Program rozwojowy dla Technikum z Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce
3)Wicestarosta przedstawił Zarządowi wnioski o nagrody sportowe.

Ad. 7.
Zarząd jednogłośnie (5 głosów za) podjął uchwały, których projekty zostały przedstawione przez Skarbnik:
1)Uchwałę Nr IV-127/2013 w sprawie: zwiększenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
2)Uchwałę Nr IV-128/2013 w sprawie: zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
3)Uchwałę Nr IV-129/2013 w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
4)Uchwałę Nr IV-130/2013 w sprawie: zmiany w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
5)Uchwałę Nr IV-131/2013 w sprawie: przeniesień w planie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
6)Uchwałę Nr IV-132/2013 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
7)Uchwałę Nr IV-133/2013 w sprawie: przeniesień w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
8)Uchwałę Nr IV-134/2013 w sprawie: zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2013

Zarząd pozytywnie zaopiniował autopoprawkę do projektu Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego zmieniającej Uchwałę Nr XXIV-265/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20.12.2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2013.

Ad. 8.
Starosta poinformował o:
- ogłoszeniu konkursu na Naczelnika Wydziału Inwestycji i Drogownictwa,
- odbytym w dniu 19 czerwca 2013 r. w Ząbkach meczu samorządowcy z terenu Powiatu Wołomińskiego kontra parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości,
- zakończeniu z dniem 1 lipca 2013 r. funkcjonowaniu tzw. Wspólnego biletu na linii wołomińskiej.
Członek Zarządu Marek Szafrański poruszył sprawę zbiornika na wodę na terenie Domu Dziecka w Równem.

Na tym protokół zakończono.
Godz. zakończenia: 16.00


Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński - Piotr Uściński, data: 20.06.2013 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 16.07.2013 r., godz. 11.01
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 16.07.2013 r., godz. 11.01
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
16.07.2013 r., godz. 11.01Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 1020 razy.