Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Protokół Nr 31/2013

z dnia 03.07.2013 r.
PROTOKÓŁ Nr 31/2013
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 3 lipca 2013 r.


W posiedzeniu Zarządu Powiatu Wołomińskiego uczestniczyli:
-jego Członkowie: Piotr Uściński, Konrad Rytel, Marek Szafrański, Izabella Dziewiątkowska i Andrzej Olszewski,
-oraz zaproszeni na posiedzenie: Skarbnik Jadwiga Tomasiewicz, Sekretarz Aneta Piotrowska oraz Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Dorota Romańczuk.

Porządek posiedzenia:
1.Przyjęcie porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołów z posiedzeń Zarządu w dniu 20 czerwca 2013 r., 24 czerwca 2013 r., 26 czerwca 2013 r. i 28 czerwca 2013 r.
3.Wicestarosta: Projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie działań zmierzających do wspólnej realizacji przez Powiat Wołomiński i Gminę Wołomin Powiatowego Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji oraz Miejskiego Domu Kultury w Wołominie w formie partnerstwa publiczno – prywatnego.
4.Starosta: Projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Wołomin na dofinansowanie zadań w zakresie budowy dróg gminnych.
5.WOZ:
1)Projekt Uchwały Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres 3 lat pomieszczenia w budynku głównym Szpitala Powiatowego w Wołominie – SZPZOZ z przeznaczeniem na pracownię badań tomografii komputerowej
2)Projekt Uchwały Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie na okres 3 lat umowy wynajmu pomieszczenia o powierzchni 36 m2 w Szpitalu Powiatowym w Wołominie – SZPZOZ z przeznaczeniem na bar gastronomiczny.
6.WSO:
1)Wniosek Fundacji MAMY WOŁOMIN z Wołomina w sprawie zmiany harmonogramu realizacji zadania publicznego „Razem – integracja rodzin w powiecie wołomińskim II edycja”
2)Oferta Fundacji MAMY WOŁOMIN złożona w trybie pozakonkursowym na realizację zadania publicznego w zakresie Edukacyjna opieka wychowawcza „Powiat Wołomiński – tutaj warto być”.
7.Skarbnik: Sprawy budżetowe.
8.Sprawy różne.

Godz. rozpoczęcia: 13.00

Ad. 1.
Odczytano i przyjęto bez uwag porządek posiedzenia.

Ad. 2.
Zarząd przyjął protokoły z posiedzeń Zarządu w dniu 20 czerwca 2013 r., 24 czerwca 2013 r., 26 czerwca 2013 r. i 28 czerwca 2013 r.

Ad. 3.
Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie działań zmierzających do wspólnej realizacji przez Powiat Wołomiński i Gminę Wołomin Powiatowego Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji oraz Miejskiego Domu Kultury w Wołominie w formie partnerstwa publiczno – prywatnego i postanowił skierować go na najbliższą sesję Rady Powiatu Wołomińskiego.

Ad. 4.
Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Wołomin na dofinansowanie zadań w zakresie budowy dróg gminnych i postanowił skierować go na najbliższą sesję Rady Powiatu Wołomińskiego.

Ad. 5.
1)Zarząd jednogłośnie (5 głosów za) podjął Uchwałę Nr IV-142/2013 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres 3 lat pomieszczenia w budynku głównym Szpitala Powiatowego w Wołominie – SZPZOZ z przeznaczeniem na pracownię badań tomografii komputerowej
2)Zarząd jednogłośnie (5 głosów za) podjął Uchwałę Nr IV-143/2013 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie na okres 3 lat umowy wynajmu pomieszczenia o powierzchni 36 m2 w Szpitalu Powiatowym w Wołominie – SZPZOZ z przeznaczeniem na bar gastronomiczny.

Ad. 6.
1)Zarząd wyraził zgodę na zmianę harmonogramu realizacji przez Fundację MAMY WOŁOMIN z Wołomina zadania publicznego „Razem – integracja rodzin w powiecie wołomińskim II edycja”
2)Zarząd uznał za niezasadne realizowanie zadania publicznego p.n. „Powiat Wołomiński – tutaj warto być” zgłoszonego przez Fundację MAMY WOŁOMIN z Wołomina w trybie pozakonkursowym. Organizacja w ofercie podaje kilka zakresów zrealizowanego zadania: Edukacyjna opieka wychowawcza, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, gdy z treści oferty wynika, że dot. ona zagadnień z zakresów Edukacyjna opieka wychowawcza oraz Turystyka, ponadto, wobec podziału środków z Programu współpracy w klasyfikacji budżetowej na działy Edukacyjna opieka wychowawcza, Kultura, Turystyka. Zdaniem Zarządu konieczne jest doprecyzowanie i stworzenie projektu,
z którego będzie wynikało jakie środki przeznacza się na jaki rodzaj zadań bądź oddzielnych projektów dot. poszczególnych zagadnień. Ponadto z treści merytorycznej oferty wynika, że zadanie jest kontynuacją projektu „Razem – integracja rodzin w Powiecie Wołomińskim II edycja”, na który organizacja otrzymała dofinansowanie w trybie pozakonkursowym w kwietniu 2013 r. – zgodnie zaś z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego dofinansowanie w trybie pozakonkursowym przeznacza się na projekty realizowane maksymalnie przez 90 dni, ustawa nie przewiduje dofinansowania w roku budżetowym kontynuacji projektów.

Ad. 7.
1)Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego zmieniającej Uchwałę Nr XXIV-265/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20.12.2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2013 i postanowił skierować go na najbliższą sesję Rady Powiatu Wołomińskiego
2)Zarząd jednogłośnie (5 głosów za) podjął Uchwałę Nr IV-144/2013 w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
3)Zarząd jednogłośnie (5 głosów za) podjął Uchwałę Nr IV-145/2013 w sprawie zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
4)Zarząd jednogłośnie (5 głosów za) podjął Uchwałę Nr IV-146/2013 w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
5)Zarząd jednogłośnie (5 głosów za) podjął Uchwałę Nr IV-147/2013 w sprawie zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
6)Zarząd jednogłośnie (5 głosów za) podjął Uchwałę Nr IV-148/2013 w sprawie przeniesień w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
7)Zarząd jednogłośnie (5 głosów za) podjął Uchwałę Nr IV-149/2013 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2013.

Ad. 8.
Starosta poinformował, że do Starostwa Powiatowego w Wołominie wpłynęło pismo Zarządu Powiatowego Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej zawierające prośbę
o wyrażenie zgody na umieszczenie na jednym z budynków Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości tablicy pamiątkowej poświęconej pamięci mieszkańców Powiatu Wołomińskiego, którzy w czasie II wojny światowej pomimo narażenia życia ratowali Żydów. Zarząd pozytywnie zaopiniował prośbę Zarządu Powiatowego Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej.
Wicestarosta poinformował o przygotowaniach dotyczących zorganizowania we wrześniu 2013 r. na terenie Powiatu Wołomińskiego konferencji poświęconej tematyce temu jak działać na rzecz dobra dzieci oraz negatywnym skutkom ideologii gender.

Na tym protokół zakończono.
Godz. zakończenia: 12.30


Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński - Piotr Uściński, data: 03.07.2013 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 16.07.2013 r., godz. 12.11
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 16.07.2013 r., godz. 12.11
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
16.07.2013 r., godz. 12.11Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 977 razy.