Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Protokół Nr 35/2013

z dnia 26.07.2013 r.
PROTOKÓŁ Nr 35/2013
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 26 lipca 2013 r.


W posiedzeniu Zarządu Powiatu Wołomińskiego uczestniczyli:
-jego Członkowie: Piotr Uściński, Konrad Rytel, Izabella Dziewiątkowska i Andrzej Olszewski,
-oraz zaproszeni na posiedzenie: Naczelnik Wydziału Finansowego Marzena Walczyk
i Sekretarz Aneta Piotrowska, Dyrektor Szpitala Powiatowego – Andrzej Gruza.

Porządek posiedzenia:

1.Przyjęcie porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 18 lipca 2013 r.
3.Dyrektor Szpitala: przedstawienie wykonania kontraktu i kosztów w miesiącu czerwcu 2013
4.WSO:
1)uchwała ZPW w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert
2)uchwała ZPW w sprawie unieważnienia otwartych konkursów ofert,
3)oferta Fundacji Dzieci-Dzieciom z Kobyłki złożona w trybie pozakonkursowym z zakresu Edukacyjna opieka wychowawcza,
4)oferta Lokalnej Organizacji Turystycznej Cud nad Wisła 1920 złożona w trybie pozakonkursowym z zakresu Turystyka
5.SE:
1)Uchwała ZPW w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Pałacu w Chrzęsnem Norwidowskiego Centrum Kultury,
2)Uchwała ZPW w sprawie powołania komisji konkursowej do wyboru kandydata na stanowisko Dyrektora Pałacu w Chrzęsnem Norwidowskiego Centrum Kultury
6.WEP:
1)5 Uchwał ZPW w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
2)Wnioski o objęcie patronatem starosty.
7.Skarbnik: Sprawy budżetowe.
8.Sprawy różne.

Godz. rozpoczęcia: 13.00

Ad. 1.
Odczytano i przyjęto bez uwag porządek posiedzenia.

Ad. 2.
Zarząd przyjął protokół z posiedzenia Zarządu w dniu 18 lipca 2013 r.

Ad. 3.
Dyrektor Szpitala przedstawił wielkość i wykonanie kontraktu z NFZ, stan zobowiązań wymagalnych, rachunek zysków i strat za okres czerwiec 2012/2013 oraz wynik finansowy za 2012r. (w załączeniu). Porównując czerwiec 2012r. strata wyniosła 7.096.835,49, w czerwcu 2013r. strata 2.475.148,71. Dyrektor przedstawił koszty działalności operacyjnej w podziale na poszczególne pozycje odnosząc się do roku 2012r. Podsumowując stwierdził, że w analogicznym okresie roku 2013 koszty spadły o 2.812.637zł. Udział kosztów wynagrodzeń w kosztach działalności operacyjnej wzrósł z 66% do 67,7%. Na pytanie Starosty kiedy zostanie przygotowana dla Zarządu informacja o planach na przyszłość Dyrektor poinformował, że na pewno w sierpniu. Obecnie wykonywane są analizy finansowe, aby ocenić jak głęboka będzie redukcja kosztów osobowych. Wicestarosta zwrócił uwagę, że umowy kontraktowe w analizowanym okresie wynoszą 3.878.009zł – należy przede wszystkim przeanalizować ich zasadność i wysokość. Dyrektor stwierdził, że lekarzy na kontrakcie nie wyeliminuje, gdyż gdyby nie kontrakty to nie byłoby obsadzonych dyżurów. Pani Dziewiątkowska zwróciła uwagę, iż NFZ przyjął budżet na 2014r. na poziomie 2013r. bez uwzględnienia inflacji. Dyrektor poinformował, że oprócz redukcji kosztów osobowych analizuje oferty kredytowe banków. W związku z zapytaniem Pana Olszewskiego Dyrektor poinformował, że zostały złożone trzy pozwy na kwoty: 4 mln zł, 4,5mln zł, 5 mln zł. Przewidywany termin rozprawy: wiosna 2014r. W pozwach powołujemy się na tradycję regularnego płacenia za nadwykonania. Niezapłacenie za nadwykonania w 2012r. było naruszeniem niepisanej umowy.

Ad. 4.
Zarząd jednogłośnie (4 głosy za) podjął Uchwałę Nr IV-165/2013 w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert.
Zarząd jednogłośnie (4 głosy za) podjął Uchwałę Nr IV-166/2013 w sprawie unieważnienia otwartych konkursów ofert.
Zarząd zapoznał się z ofertami złożonymi zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego w formie pozakonkursowej:

1)Fundacja Dzieci –Dzieciom z Kobyłki
Nazwa realizowanego zadania: „Dzieci-Dzieciom –Warsztaty teatralne dla dzieci niepełnosprawnych” Zarząd pozytywnie zaopiniował.
2) Lokalna Organizacja Turystyczna Cud nad Wisłą 1920
Nazwa realizowanego zadania: Przygotowanie prezentacji turystycznej Powiatu Wołomińskiego podczas obchodów rocznicy „Cudu nad Wisłą” 15 sierpnia w Ossowie
Zarząd negatywnie zaopiniował złożoną ofertę z uwagi na brak środków finansowych.

Ad. 5.
Zarząd po zapoznaniu się z projektami uchwał postanowił powołać dyrektora instytucji po wcześniejszym ogłoszeniu o możliwości zgłaszania kandydatur do dn. 14 sierpnia br.

Ad. 6.
Zarząd jednogłośnie (4 głosy za) podjął Uchwałę Nr IV-167/2013 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego dla Pani Anny Katarzyny Romaszko.

Zarząd jednogłośnie (4 głosy za) podjął Uchwałę Nr IV-168/2013 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego dla Pani Edyta Feja.
Zarząd jednogłośnie (4 głosy za) podjął Uchwałę Nr IV-169/2013 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego dla Pani Małgorzaty Aleksandry Gudaszewskiej.

Zarząd jednogłośnie (4 głosy za) podjął Uchwałę Nr IV-170/2013 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego dla Pani Teresy Stanisławy Kur.

Zarząd jednogłośnie (4 głosy za) podjął Uchwałę Nr IV-171/2013 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego dla Pani Magdaleny Marii Bartosiewicz-Żegota.

Zarząd zapoznał się z wnioskami o objęcie patronatem Starosty i podjął następujące decyzje:
1)Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej – Międzynarodowy Zlot Niepodległości – dofinansowanie 5.000 zł
2)Duet Gitarowy Melodico Robert Król, Zbigniew Król – Wystawa fotograficzna „Bogurodzica w Polskim Krajobrazie” oraz około dwugodzinny kameralny koncert duetu gitarowego Melodico „Muzyka z różnych epok” – dofinansowanie 800 zł.

Ad. 7.
Zarząd jednogłośnie (4 głosy za) podjął uchwały, których projekty zostały przedstawione przez Skarbnik:
1)Uchwałę Nr IV-172/2013 w sprawie: przeniesień w budżecie Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2013
2)Uchwałę Nr IV-173/2013 w sprawie: przeniesień w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
3)Uchwałę Nr IV-174/2013 w sprawie: przeniesień w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
4)Uchwałę Nr IV-175/2013 w sprawie: przeniesień w budżecie Starostwa Powiatowego
w Wołominie na rok 2013
5)Uchwałę Nr IV-176/2013 w sprawie: rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2013
6)Uchwałę Nr IV-177/2013 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
7)Uchwałę Nr IV-178/2013 w sprawie: przeniesień w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
8)Uchwałę Nr IV-179/2013 w sprawie: przeniesień w planie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
9)Uchwałę Nr IV-180/2013 w sprawie: zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2013
10)Uchwałę Nr IV-181/2013 w sprawie: zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2013
11)Uchwałę Nr IV-182/2013 w sprawie: zmieniająca uchwałę Nr III-114/10 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia wzorów materiałów planistycznych do opracowania projektu budżetu Powiatu Wołomińskiego
12)Uchwałę Nr IV-183/2013 w sprawie: założeń do projektu budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2014.

Ad. 8.
Starosta poinformował, że zwrócił się do Burmistrza Radzymina z propozycją zorganizowania dożynek powiatowo-gminnych.
Wicestarosta poinformował, że w dn. 07.09.2013r. w Gimnazjum w Zielonce zostanie zorganizowana konferencja anty genderowa.

Na tym protokół zakończono.
Godz. zakończenia: 14.55


Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński - Piotr Uściński, data: 26.07.2013 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 07.08.2013 r., godz. 13.59
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 07.08.2013 r., godz. 13.59
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
07.08.2013 r., godz. 13.59Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 997 razy.