Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Protokół Nr 37/2013

z dnia 08.08.2013 r.
PROTOKÓŁ Nr 37/2013
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 8 sierpnia 2013 r.


W posiedzeniu Zarządu Powiatu Wołomińskiego uczestniczyli:
-jego Członkowie: Piotr Uściński, Konrad Rytel, Marek Szafrański, Izabella Dziewiątkowska, Andrzej Olszewski
-oraz zaproszeni na posiedzenie: Skarbnik Jadwiga Tomasiewicz i Sekretarz Aneta Piotrowska, Naczelnik Wydziału Inwestycji i Drogownictwa – Andrzej Nocoń, Asystent – Jolanta Pęgier

Porządek posiedzenia:
1.Przyjęcie porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 26 lipca i 2 sierpnia 2013 r.
3.WSO: Oferta pozakonkursowa Fundacja „Spektrum” z Wołomina.
4.WGN:
1)Uchwała ZPW w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości położonej w Wołominie przy ul. Kobyłkowskiej oraz ustalenia czynszu.
2)Ustalenie wysokości odszkodowania za grunt położony we wsi Teodorów-Sokołówek w gminie Dąbrówka.
5.WZ:
1)Rozpatrzenie wniosków o udzielenie Gminom pomocy finansowej na realizację programu Powiatowej Karty Rodziny TAKrodzina.pl.
2)Informacja na temat Konkursu na logo promocyjne Powiatu Wołomińskiego.
6.WID:
1)Wnioski o wprowadzenie zmian w budżecie Powiatu na rok 2013.
2)Zajęcie stanowiska w sprawie modernizacji ul. Korczaka w Radzyminie.
7.Skarbnik: Sprawy budżetowe.
8.Sprawy różne.

Godz. rozpoczęcia: 13.00

Ad. 1.
Odczytano i przyjęto bez uwag porządek posiedzenia.

Ad. 2.
Zarząd przyjął protokoły z posiedzeń Zarządu w dniu 26 lipca i 2 sierpnia 2013 r.

Ad. 3.
Zarząd zapoznał się z ofertą Fundacji „Spektrum” z Wołomina na realizację zadania publicznego w formie pozakonkursowej z zakresu ochrona zdrowia. Zarząd podejmie decyzję na kolejnym posiedzeniu po przedstawieniu dodatkowych szczegółowych informacji
w sprawie realizacji zadania w terminie 3 m-cy.

Ad. 4.
Zarząd zapoznał się z projektem Uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie Decyzję podejmie w późniejszym terminie.
Wicestarosta zapoznał Zarząd z propozycją wysokości odszkodowania za grunt o pow. 51m2 położony we wsi Teodorów-Sokołówek gm. Dąbrówka. Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na odszkodowanie w wysokości 60zł za m2.

Ad. 5.
Asystent Starosty Jolanta Pęgier omówiła zestawienie wniosków o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację programu Powiatowej Karty Rodziny TAKrodzina.pl na rok 2013 wraz z zestawieniem nowych wniosków. Stosowne uchwały zostaną przygotowane na kolejne posiedzenie Zarządu. Do wyjaśnienia wniosek gm. Marki na dofinansowanie ulgi korzystania z miejskiego lodowiska oraz dofinansowanie ulg w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Zarząd zapoznał się z informacja na temat Konkursu na logo promocyjne Powiatu Wołomińskiego.

Ad. 6.
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Drogownictwa poinformował Zarząd nt. bieżącej pracy Wydziału oraz propozycji wdrożenia podziału na cztery działy: inwestycje zewnętrzne, inwestycje kubaturowe, bieżące utrzymanie, sprawowanie nadzoru właścicielskiego – administracyjny. Wicestarosta negatywnie odniósł się do zgłoszonych propozycji, gdyż tworzenie referatów zamazuje obraz i rozprasza odpowiedzialność. Według Naczelnika zmiany mają na celu powiązanie konkretnych osób z konkretnymi działaniami. Zarząd zgłosił wniosek wykonania dodatkowej sygnalizacji świetlnej przy szkołach w ramach oszczędności poprzetargowych.

Zarząd omówił wnioski Wydziału dot. wprowadzenie zmian w budżecie Powiatu na rok 2013 oraz wniosek Burmistrza Radzymina dot. modernizacji ul. Korczaka- Zarząd będzie szukał dodatkowych środków na realizację inwestycji.

Ad. 7.
Zarząd jednogłośnie podjął uchwały w sprawie :
- IV-184/13 zwiększenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2013;
- IV-185/13 zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2013;
- IV-186/13 przeniesień w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2013;
- IV-187/13 przeniesień w budżecie Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2013;
- IV-188/13 zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2013;
- IV-189/13 przeniesień w budżecie Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2013;
- IV-190/13 zwiększenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2013;
- IV-191/13 zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2013;
- IV-192/13 przeniesień w budżecie Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2013;
- IV-193/13 przeniesień w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2013;
- IV-194/13 zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2013;
- IV-195/13 informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Wołomińskiego za II kwartał 2013 roku;
- IV-196/13 zmieniająca uchwałę Nr IV-153/2013 z dnia 10.07.2013r. w sprawie: rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2013,
- IV-197/13 zmieniająca uchwałę Nr IV-160/2013 z dnia 18.07.2013 r. w sprawie: rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2013;
- IV-198/13 zmieniająca uchwałę nr IV-176/2013 z dnia 26.07.2013r. w sprawie: rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2013;
- IV-199/13 zmieniająca uchwałę Nr IV-179/2013 z dnia 20.07.2013 r. w sprawie: przeniesień w planie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2013.

Skarbnik przekazała Zarządowi informację Dyrektora Szpitala Powiatowego o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2013r.
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie.

Ad. 8.
Starosta poinformował, że trwają ustalenia organizacji dożynek powiatowo-gminnych w Klembowie w związku z rezygnacją gminy Radzymin.
Na wniosek Wicestarosty postanowiono zorganizować spotkanie z Burmistrzem i Przewodniczącym Rady Miasta Wołomin w sprawie uregulowania własności działek przy ul. Broniewskiego (po byłym basenie).

Na tym protokół zakończono.
Godz. zakończenia: 15.00


Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński - Piotr Uściński, data: 08.08.2013 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 15.10.2013 r., godz. 11.13
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 15.10.2013 r., godz. 11.13
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
15.10.2013 r., godz. 11.13Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 952 razy.