Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Protokół Nr 38/2013

z dnia 13.08.2013 r.
PROTOKÓŁ Nr 38/2013
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 13 sierpnia 2013 r.


W posiedzeniu Zarządu Powiatu Wołomińskiego uczestniczyli:
-jego Członkowie: Piotr Uściński, Konrad Rytel, Marek Szafrański,
-oraz zaproszeni na posiedzenie: Skarbnik Jadwiga Tomasiewicz, Sekretarz Aneta Piotrowska, Kierownik Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej Justyna Wicherkiewicz oraz Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Dorota Romańczuk.

Porządek posiedzenia:

1.Przyjęcie porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 8 sierpnia 2013 r.
3.POIK: projekt uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Zielonce.
4.PCPR: projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI-158/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 23 marca 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 7.1. ,,Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałania 7.1.2 ,,Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie” w 2012, 2013 i 2014 roku.
5.WOZ: projekt uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wołomińskiego.
6.WSO:
1)projekt Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2014,
2)kontynuacja tematu z ubiegłego tygodnia: oferta złożona w trybie pozakonkursowym przez Fundację SPEKTRUM z Wołomina.
7.Projekt uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego zmieniającej uchwałę Nr XXVIII-298/2013 z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury „Pałac w Chrzęsnem Norwidowskie Centrum Kultury” i nadania statutu.
8.Starosta:
1)Projekt uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie: pomocy finansowej dla Gminy Marki na dofinansowanie zadań realizowanych w zakresie polityki prorodzinnej
2)Projekt uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie: przekazania Gminie Marki zadań w ramach programu TAKrodzina.pl
3)Projekt uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie: pomocy finansowej dla Gminy Dąbrówka na dofinansowanie zadań realizowanych w zakresie polityki prorodzinnej
4)Projekt uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie: przekazania Gminie Klembów zadania w ramach programu TAKrodzina.pl.
9.Skarbnik: Sprawy budżetowe.
10.Sprawy różne.

Godz. rozpoczęcia: 10.00

Ad. 1.
Odczytano i przyjęto bez uwag porządek posiedzenia.

Ad. 2.
Zarząd przyjął protokół z posiedzenia Zarządu w dniu 8 sierpnia 2013 r.

Ad. 3.
Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Zielonce i zdecydował o jego skierowaniu na najbliższą sesję Rady Powiatu Wołomińskiego.

Ad. 4.
Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI-158/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 23 marca 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 7.1. ,,Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałania 7.1.2 ,,Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie” w 2012, 2013 i 2014 roku i zdecydował o jego skierowaniu na najbliższą sesję Rady Powiatu Wołomińskiego.

Ad. 5.
Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wołomińskiego i zdecydował o jego skierowaniu na najbliższą sesję Rady Powiatu Wołomińskiego.

Ad. 6.
1)Zarząd przyjął projekt Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014 i zdecydował o poddaniu go dalszym konsultacjom.
2)Po uzupełnieniu oferty realizacji zadania publicznego złożonej w trybie pozakonkursowym przez Fundację SPEKTRUM z Wołomina, Zarząd uznał za zasadne realizowanie zadania publicznego p.n. „Pomoc psychologiczna dla pacjentek Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Powiatowego w Wołominie” i postanowił o podaniu do publicznej wiadomości ww. oferty na okres 7 dni.

Ad. 7.
Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego zmieniającej uchwałę Nr XXVIII-298/2013 z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury „Pałac w Chrzęsnem Norwidowskie Centrum Kultury” i nadania statutu i zdecydował o jego skierowaniu na najbliższą sesję Rady Powiatu Wołomińskiego.

Ad. 8.
Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie: pomocy finansowej dla Gminy Marki na dofinansowanie zadań realizowanych
w zakresie polityki prorodzinnej i zdecydował o jego skierowaniu na najbliższą sesję Rady Powiatu Wołomińskiego.
Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie: przekazania Gminie Marki zadań w ramach programu TAKrodzina.pl
i zdecydował o jego skierowaniu na najbliższą sesję Rady Powiatu Wołomińskiego.
Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie: pomocy finansowej dla Gminy Dąbrówka na dofinansowanie zadań realizowanych w zakresie polityki prorodzinnej i zdecydował o jego skierowaniu na najbliższą sesję Rady Powiatu Wołomińskiego.
Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie: przekazania Gminie Klembów zadania w ramach programu TAKrodzina.pl.
i zdecydował o jego skierowaniu na najbliższą sesję Rady Powiatu Wołomińskiego.

Ad. 9.
Zarząd jednogłośnie (3 głosy za) podjął uchwały, których projekty zostały przedstawione przez Skarbnik:
1)Uchwałę Nr IV-200/2013 w sprawie: przeniesień w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
2)Uchwałę Nr IV-201/2013 w sprawie: przeniesień w budżecie Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2013.
Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego zmieniającej Uchwałę Nr XXIV-264/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2013-2024 i zdecydował o jego skierowaniu na najbliższą sesję Rady Powiatu Wołomińskiego.
Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego zmieniającej Uchwałę Nr XXIV-265/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20.12.2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2013 i zdecydował o jego skierowaniu na najbliższą sesję Rady Powiatu Wołomińskiego.
Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego zmieniającej uchwałę Nr XLVII-354/10 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 października 2010r. w sprawie: ustalenia wykazu jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu, trybu sporządzenia i dokonywania zmian planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych i zdecydował o jego skierowaniu na najbliższą sesję Rady Powiatu Wołomińskiego.

Ad. 10.
Zarząd zapoznał się z projektem Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na sposób prowadzenia postępowania rekrutacyjnego przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Powiatowego.

Na tym protokół zakończono.
Godz. zakończenia: 11.30


Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński - Piotr Uściński, data: 13.08.2013 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 15.10.2013 r., godz. 11.17
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 15.10.2013 r., godz. 11.17
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
15.10.2013 r., godz. 11.17Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 996 razy.