Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Protokół Nr 40/2013

z dnia 27.08.2013 r.
PROTOKÓŁ Nr 40/2013
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 27 sierpnia 2013 r.


W posiedzeniu Zarządu Powiatu Wołomińskiego uczestniczyli:
-jego Członkowie: Konrad Rytel, Marek Szafrański, Izabella Dziewiątkowska i Andrzej Olszewski,
-oraz zaproszeni na posiedzenie: Skarbnik Jadwiga Tomasiewicz oraz Sekretarz Aneta Piotrowska.

Porządek posiedzenia:

1.Przyjęcie porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołów z posiedzenia Zarządu w dniu 13 sierpnia 2013 r. i 20 sierpnia
2013 r.
3.WSO:
1)Rozstrzygnięcie oferty złożonej w trybie pozakonkursowym przez Fundację SPEKTRUM z Wołomina
2)Wniosek Stowarzyszenia AXA z miejscowości Rysie o wyrażenie zgodny na zmianę kosztorysu oraz harmonogramu realizowanego zadania publicznego.
4.WGN: Projekt Uchwały Zarządu w sprawie w sprawie odwołania darowizny nieruchomości położonej w Wołominie przy ul. Mariańskiej i Broniewskiego.
5.DPS w Zielonce: Wniosek o wyrażenie zgody na likwidację kopiarki Canon 6317, nr fabryczny 134402.
6.WEP:
1)Projekt Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia wysokości dodatków funkcyjnych i motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Wołomiński
2)Wniosek ZS w Wołominie o zwiększenie liczby etatów w sekretariacie
3)Wnioski o objęcie patronatem Starosty.
7.Skarbnik: Sprawy budżetowe.
8.Sprawy różne.

Godz. rozpoczęcia: 12.00

Ad. 1.
Odczytano i przyjęto bez uwag porządek posiedzenia.

Ad. 2.
Zarząd przyjął protokoły z posiedzeń Zarządu w dniu 13 sierpnia 2013 r. oraz w dniu 20 sierpnia 2013 r.

Ad. 3.
1)Zarząd rozstrzygnął ofertę Fundacji SPEKTRUM z Wołomina złożoną w trybie pozakonkursowym na realizację zadania publicznego p.n. „Pomoc psychologiczna dla pacjentek Oddziału Ginekologiczno – Położniczego Szpitala Powiatowego w Wołominie” i przyznał kwotę 6.200 zł na realizację ww. zadania
2)Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Stowarzyszenia AXA z miejscowości Rysie o wyrażenie zgodny na zmianę kosztorysu oraz harmonogramu realizowanego zadania publicznego pn. „Koncerty poetycko – muzyczne -C.K. Norwid – poeta naszej Ziemi”.

Ad. 4.
Zarząd przełożył rozpatrywanie projektu Uchwały Zarządu w sprawie w sprawie odwołania darowizny nieruchomości położonej w Wołominie przy ul. Mariańskiej
i Broniewskiego na kolejne posiedzenie.

Ad. 5.
Zarząd wyraził zgodę na likwidację przez DPS w Zielonce kopiarki Canon 6317, nr fabryczny 134402.

Ad. 6.
1)Zarząd jednogłośnie (4 głosy za) podjął Uchwałę Nr IV-202/2013 w sprawie ustalenia wysokości dodatków funkcyjnych i motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Wołomiński
2)Zarząd wyraził zgodę na zwiększenie w ZS w Wołominie o 0,5 etatu liczby etatów w sekretariacie w związku z funkcjonowaniem Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych
3)Zarząd zapoznał się z wnioskami o objęcie patronatem Starosty i podjął następujące decyzje:
- Jacek Brzozowski Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej Sarmacja – Piknik historyczny "Spotkanie z historią" – dofinansowanie 1.000 zł
- Koło Gospodyń Wiejskich w Równem - Festyn rodzinny "Dzień Ziemniaka - 2013" - dofinansowanie 1.500 zł
- Zespół Szkół Specjalnych w Ostrówku - I Sportowa Paraolimpiada "Pod Dębami" - dofinansowanie 5.000 zł
- SP im. Jana III Sobieskiego w Woli Rasztowskiej - Uroczystości z okazji nadania im. Jana III Sobieskiego Szkole Podstawowej. Jubileusz 100-lecia Szkoły – patronat honorowy
- OSP Wola Ręczajska - Obchody z okazji 85-lecia powstania jednostki - patronat honorowy.

Ad. 7.
Zarząd jednogłośnie (4 głosy za) podjął uchwały, których projekty zostały przedstawione przez Skarbnik:
1)Uchwałę Nr IV-203/2013 w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2013, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji z wykonania planów finansowych powiatowych osób prawnych
2)Uchwałę Nr IV-204/2013 w sprawie: przeniesień w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
3)Uchwałę Nr IV-205/2013 w sprawie: przeniesień w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
4)Uchwałę Nr IV-206/2013 w sprawie: przeniesień w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
5)Uchwałę Nr IV-207/2013 w sprawie: przeniesień w budżecie Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2013
6)Uchwałę Nr IV-208/2013 w sprawie: rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2013
7)Uchwałę Nr IV-209/2013 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
8)Uchwałę Nr IV-210/2013 w sprawie: przeniesień w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
9)Uchwałę Nr IV-211/2013 w sprawie: przeniesień w budżecie Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2013.
Zarząd pozytywnie zaopiniował autopoprawkę do projektu Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego zmieniającego Uchwałę Nr XXIV-264/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2013-2024
Zarząd pozytywnie zaopiniował autopoprawkę do projektu Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego zmieniającego Uchwałę Nr XXIV-265/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20.12.2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2013.
Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego zmieniającej uchwałę Nr XVIII-175/2012 w sprawie przekazania i dofinansowania zadania
z zakresu powiatowych dróg publicznych na terenie Gminy Ząbki i zdecydował o jego skierowaniu na najbliższą sesję Rady Powiatu Wołomińskiego.

Ad. 8.
Członek Zarządu Andrzej Olszewski poruszył sprawę sygnalizacji świetlnych na drogach powiatowych przy szkołach.

Na tym protokół zakończono.
Godz. zakończenia: 16.00


Wytworzył lub odpowiada za treść:Wicestarosta Wołomiński - Konrad Rytel, data: 27.08.2013 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 15.10.2013 r., godz. 11.23
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 15.10.2013 r., godz. 11.23
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
15.10.2013 r., godz. 11.23Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 1032 razy.