Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Protokół Nr 41/2013

z dnia 04.09.2013 r.
PROTOKÓŁ Nr 41/2013
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 4 września 2013 r.


W posiedzeniu Zarządu Powiatu Wołomińskiego uczestniczyli:
-jego Członkowie: Piotr Uściński, Konrad Rytel, Marek Szafrański, Izabella Dziewiątkowska i Andrzej Olszewski,
-oraz zaproszeni na posiedzenie: Skarbnik Jadwiga Tomasiewicz, Sekretarz Aneta Piotrowska R, Urszula Poniatowska oraz Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Dorota Romańczuk.

Porządek posiedzenia:

1.Przyjęcie porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 27 sierpnia 2013 r.
3.Informacja o projekcie dotyczącym przedwczesnego kończenia nauki szkolnej i bezrobocia wśród młodzieży zainicjowanym przez Szwedzkie Stowarzyszenie Władz Lokalnych i Regionalnych (Salar) – Urszula Poniatowska.
4.WZ:
1)Projekt Uchwały Zarządu zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu na projekt graficzny logo Powiatu Wołomińskiego
2)Projekt Uchwały Zarządu w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu rozstrzygnięcia konkursu na projekt graficzny logo Powiatu Wołomińskiego.
5.WSO:
1)Informacja o wolnych środkach na Program współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2013 r.
2)Wniosek Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej o wyrażenie zgody na zmianę umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego Dom Samotnej Matki w Zielonce
3)Wniosek Lokalnej Organizacji Turystycznej Cud nad Wisłą 1920 z Ossowa w sprawie zmiany terminu realizacji zadania publicznego.
6.WID: Projekt Uchwały Zarządu w sprawie: upoważnień w zakresie zarządu drogami publicznymi.
7.WOŚ: Projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie zawarcia porozumienia na wykonanie koncepcji projektowej oraz innych działań na rzecz zabezpieczenia terenów zalewowych w dorzeczu rzeki Rządza przed powodzią w powiecie wołomińskim na terenie gmin: Radzymin, Klembów.
8.WGN:
1)Projekt Uchwały Zarządu w sprawie odwołania darowizny nieruchomości położonej w Wołominie przy ul. Mariańskiej i Broniewskiego
2)Projekt Uchwały Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o usunięcie drzew
9.PCPR: Wniosek o wyrażenie zgody na likwidację środków trwałych: zestawu komputerowego PCPR/4-491/7 oraz drukarki laserowej PCPR/4-491/8.
10.WOZ: Projekt Uchwały Zarządu w sprawie powołania Rady Ekonomicznej ds. działalności Szpitala Powiatowego w Wołominie.
11.WEP: Wnioski o objęcie patronatem Starosty.
12.Skarbnik: Sprawy budżetowe.
13.Sprawy różne.

Godz. rozpoczęcia: 14.00

Ad. 1.
Odczytano i przyjęto bez uwag porządek posiedzenia.

Ad. 2.
Zarząd przyjął protokół z posiedzeń Zarządu w dniu 27 sierpnia 2013 r.

Ad. 3.
Pani Urszula Poniatowska omówiła założenia projektu zainicjowanego przez Szwedzkie Stowarzyszenie Władz Lokalnych i Regionalnych (Salar) dotyczącego przedwczesnego kończenia nauki szkolnej i bezrobocia wśród młodzieży szwedzkiej oraz współpracy w ramach projektu z Powiatem Wołomińskim.

Ad. 4.
1)Zarząd jednogłośnie (5 głosów za) podjął Uchwałę Nr IV-212/2013 zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu na projekt graficzny logo Powiatu Wołomińskiego
2)Zarząd jednogłośnie (5 głosów za) podjął Uchwałę Nr IV-213/2013 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu rozstrzygnięcia konkursu na projekt graficzny logo Powiatu Wołomińskiego.

Ad. 5.
1)Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich przedstawiła informację o wolnych środkach na Program współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2013 r.
2)Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej o wyrażenie zgody na zmianę umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego Dom Samotnej Matki w Zielonce
3)Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Lokalnej Organizacji Turystycznej Cud nad Wisłą 1920 z Ossowa w sprawie zmiany terminu realizacji zadania publicznego.

Ad. 6.
Zarząd jednogłośnie (5 głosów za) podjął Uchwałę Nr IV-214/2013 w sprawie: upoważnień w zakresie zarządu drogami publicznymi.

Ad. 7.
Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie zawarcia porozumienia na wykonanie koncepcji projektowej oraz innych działań na rzecz zabezpieczenia terenów zalewowych w dorzeczu rzeki Rządza przed powodzią w powiecie wołomińskim na terenie gmin: Radzymin, Klembów i zdecydował o jego skierowaniu na najbliższe posiedzenie sesji rady Powiatu Wołomińskiego.

Ad. 8.
1)Zarząd przełożył rozpatrywanie projektu Uchwały Zarządu w sprawie w sprawie odwołania darowizny nieruchomości położonej w Wołominie przy ul. Mariańskiej i Broniewskiego na kolejne posiedzenie
2)Zarząd jednogłośnie (5 głosów za) podjął Uchwałę Nr IV-215/2013 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o usunięcie drzew.

Ad. 9.
Zarząd przełożył rozpatrywanie wniosku PCPR o wyrażenie zgody na likwidację środków trwałych: zestawu komputerowego PCPR/4-491/7 oraz drukarki laserowej PCPR/4-491/8 na kolejne posiedzenie.

Ad. 10.
Zarząd przełożył rozpatrywanie projektu Uchwały Zarządu w sprawie powołania Rady Ekonomicznej ds. działalności Szpitala Powiatowego w Wołominie na kolejne posiedzenie.

Ad. 11.
Zarząd zapoznał się z wnioskami o objęcie patronatem Starosty i podjął następujące decyzje:
- Marek Szczepankowski, ul. Mała 28, Marki – Mała Mila Marecka – dofinansowanie
1.000 zł
- Fundacja "Dziedzictwo Nadbużańskie" Dąbrówka Kuligów - I Ogólnopolski Zjazd Kolekcjonerów Kultury Wsi i Małych Mia - dofinansowanie 2.000 zł
- Karolina Przybysz – lider projektu Szlachetna Paczka na terenie Wołomina – Szlachetna Paczka - dofinansowanie 1.000 zł.

Ad. 12.
Zarząd jednogłośnie (5 głosów za) podjął uchwały, których projekty zostały przedstawione przez Skarbnik:
1)Uchwałę Nr IV-216/2013 w sprawie: wykonania Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr XXXII-355/2013 z dnia 27 sierpnia 2013 roku
2)Uchwałę Nr IV-217/2013 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
3)Uchwałę Nr IV-218/2013 w sprawie: zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2013
4)Uchwałę Nr IV-219/2013 w sprawie: przeniesień w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
5)Uchwałę Nr IV-220/2013 w sprawie: przeniesień w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
6)Uchwałę Nr IV-221/2013 w sprawie: przeniesień w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
7)Uchwałę Nr IV-222/2013 w sprawie: rozdysponowania rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w roku 2013
8)Uchwałę Nr IV-223/2013 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
9)Uchwałę Nr IV-224/2013 w sprawie: przeniesień w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
10)Uchwałę Nr IV-225/2013 w sprawie: zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2013.

Ad. 13.
Członek Zarządu Andrzej Olszewski poruszył sprawę informacji dotyczącej instalowania świateł na drogach powiatowych w sąsiedztwie szkół przygotowanej przez Naczelnika Wydziału Inwestycji i Drogownictwa. Wobec wniesionych przez Andrzeja Olszewskiego zastrzeżeń do tej informacji postanowiono, że sprawa zostanie omówiona na kolejnym posiedzeniu Zarządu.

Na tym protokół zakończono.
Godz. zakończenia: 16.15


Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński - Piotr Uściński, data: 04.09.2013 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 15.10.2013 r., godz. 11.30
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 15.10.2013 r., godz. 11.30
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
15.10.2013 r., godz. 11.30Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 1047 razy.