Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Protokół Nr 42/2013

z dnia 12.09.2013 r.
PROTOKÓŁ Nr 42/2013
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 12 września 2013 r.


W posiedzeniu Zarządu Powiatu Wołomińskiego uczestniczyli:
-jego Członkowie: Piotr Uściński, Konrad Rytel, Marek Szafrański, i Andrzej Olszewski,
-oraz zaproszeni na posiedzenie: Skarbnik Jadwiga Tomasiewicz, Sekretarz Aneta Piotrowska R, Naczelnik Wydziału Inwestycji i Drogownictwa Andrzej Nocoń, Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Paweł Kaczmarczyk i pracownica Wydziału Spraw Obywatelskich Ewa Jagodzińska.

Porządek posiedzenia:

1.Przyjęcie porządku obrad.
2.WID: Informacja dotycząca instalowania świateł na drogach powiatowych w sąsiedztwie szkół.
3.WZK:
1)Projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie z przeznaczeniem na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie
2)Projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie z przeznaczeniem na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie
3)Projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie przekazania środków finansowych na fundusz wsparcia Komendy Stołecznej Policji w Warszawie
z przeznaczeniem na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Wołominie.
4.WSO:
1)Informacja o projekcie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2014
2)Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu „Edukacyjna opieka wychowawcza” złożona w trybie pozakonkursowym przez Rzymskokatolicką Parafię Św. Józefa Robotnika w Wołominie.
5.POIK w Zielonce: Projekt Uchwały Zarządu w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Zielonce.
6.PCPR: Wniosek o wyrażenie zgody na likwidację środków trwałych: zestawu komputerowego PCPR/4-491/7 oraz drukarki laserowej PCPR/4-491/8.
7.WOŚ:
1)Projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania
2)Projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie w zasad udzielania dotacji celowych na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
8.WEP:
1)Projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie zmiany nazwy Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół z siedzibą w Wołominie przy ul. Legionów 85
2)Projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół w Wołominie, na czas oznaczony 3 lata
3)Wniosek Dyrektor ZS w Zielonce o zwolnienie z obowiązku prowadzenia 3 godzin zajęć dydaktycznych tygodniowo (zwiększenie zniżki do 18 godzin) w roku szkolnym 2013/2014.
4)Wniosek Dyrektor ZSS w Wołominie o zwiększenie etatu dla specjalisty ds. kadr z 0,5 do 1 etatu (pozostawienie stanu obecnego)
5)Wniosek Dyrektor ZSS w Wołominie o przyznanie 0,5 etatu dla informatyka – administratora sprzętu komputerowego
6)Wniosek Dyrektor LO w Urlach o ustalenie wysokości dodatku funkcyjnego za wychowawstwo w klasie 1a
7)Wnioski o objęcie patronatem Starosty.
9.Skarbnik: Sprawy budżetowe.
10.Sprawy różne.

Godz. rozpoczęcia: 14.00

Ad. 1.
Odczytano i przyjęto bez uwag porządek posiedzenia.

Ad. 2.
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Drogownictwa omówił przygotowaną przez Wydział informację dotyczącą instalowania świateł na drogach powiatowych w sąsiedztwie szkół.
Po przeprowadzonej dyskusji, Naczelnik Wydziału Inwestycji i Drogownictwa zobowiązany został do przygotowania zestawienia placówek oświatowych położonych przy drogach powiatowych.

Ad. 3.
1)Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie z przeznaczeniem na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie i zdecydował o jego skierowaniu na najbliższą sesję Rady Powiatu Wołomińskiego.
2)Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie z przeznaczeniem na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie i zdecydował o jego skierowaniu na najbliższą sesję Rady Powiatu Wołomińskiego.
3)Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie przekazania środków finansowych na fundusz wsparcia Komendy Stołecznej Policji w Warszawie z przeznaczeniem na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Wołominie i zdecydował o jego skierowaniu na najbliższą sesję Rady Powiatu Wołomińskiego.

Ad. 4.
1)Pracownica Wydziału Spraw Obywatelskich Ewa Jagodzińska przedstawiła informację dotyczącą projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2014. Zarząd zaakceptował zgłoszone w trakcie konsultacji zmiany.
2)Zarząd uznał za zasadne realizowanie zadania publicznego p.n. „Jubileuszowy „Orioński” Turniej Piłki Nożnej jako sposób oddziaływania wychowawczego wśród dzieci i młodzieży” zgłoszonego przez Rzymskokatolicką Parafię Św. Józefa Robotnika w Wołominie w trybie pozakonkursowym na realizację zadań publicznych i postanowił o podaniu do publicznej wiadomości ww. oferty na okres 7 dni.

Ad. 5.
Zarząd jednogłośnie (4 głosy za) podjął Uchwałę Nr IV-226/2013 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Zielonce.

Ad. 6.
Zarząd wyraził zgodę na likwidację środków trwałych: zestawu komputerowego PCPR/4-491/7 oraz drukarki laserowej PCPR/4-491/8.

Ad.7.
1)Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania i zdecydował o jego skierowaniu na najbliższą sesję Rady Powiatu Wołomińskiego.
2)Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie w zasad udzielania dotacji celowych na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej i zdecydował o jego skierowaniu na najbliższą sesję Rady Powiatu Wołomińskiego.

Ad. 8.
1)Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie zmiany nazwy Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół z siedzibą w Wołominie przy ul. Legionów 85 i zdecydował o jego skierowaniu na najbliższą sesję Rady Powiatu Wołomińskiego.
2)Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół w Wołominie, na czas oznaczony 3 lata i zdecydował o jego skierowaniu na najbliższą sesję Rady Powiatu Wołomińskiego.
3)Zarząd rozpatrzył pozytywnie wniosek Dyrektor ZS w Zielonce o zwolnienie z obowiązku prowadzenia 3 godzin zajęć dydaktycznych tygodniowo (zwiększenie zniżki do 18 godzin) w roku szkolnym 2013/2014.
4)Zarząd rozpatrzył negatywnie wniosek Dyrektor ZSS w Wołominie o zwiększenie etatu dla specjalisty ds. kadr z 0,5 do 1 etatu.
5)Zarząd rozpatrzył negatywnie wniosek Dyrektor ZSS w Wołominie o przyznanie 0,5 etatu dla informatyka – administratora sprzętu komputerowego.
6)Zarząd ustalił dodatek funkcyjny w wysokości 10% dla Dyrektor LO w Urlach za wychowawstwo w klasie 1a.
7)Zarząd zapoznał się z wnioskami o objęcie patronatem Starosty i podjął następujące decyzje:
- UKS "STRUGA" w Markach – Udział czterech zawodników UKS "Struga" w Mistrzostwach Świata Orlików i Młodzików w warcabach 100-polowych – dofinansowanie
3.000 zł
- Hospicjum Opatrzności Bożej Księża Orioniści w Wołominie - Światowy Dzień Hospicjów i Opieki Paliatywnej, X Ogólnopolska Kampania Społeczno - Edukacyjna "Hospicjum to też życie" - dofinansowanie 5.000 zł
- Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki Koło w Wołominie – Obchody Międzynarodowego Dnia Białej Laski - dofinansowanie 1.100 zł.

Ad. 9.
Zarząd jednogłośnie (4 głosy za) podjął uchwały, których projekty zostały przedstawione przez Skarbnik:
1)Uchwałę Nr IV-227/2013 w sprawie: umorzenia należności Powiatu z tytułu zobowiązań wynikających z umowy rozłożenia na raty należności
2)Uchwałę Nr IV-228/2013 w sprawie: zmieniająca Uchwałę Nr IV-217/2013 z dnia 04.09.2013r. w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
3)Uchwałę Nr IV-229/2013 w sprawie: zwiększenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
4)Uchwałę Nr IV-230/2013 w sprawie: zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2013
5)Uchwałę Nr IV-231/2013 w sprawie: przeniesień w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
6)Uchwałę Nr IV-232/2013 w sprawie: przeniesień w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
7)Uchwałę Nr IV-233/2013 w sprawie: rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2013
8)Uchwałę Nr IV-234/2013 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
9)Uchwałę Nr IV-235/2013 w sprawie: rozdysponowania rezerwy celowej na zarządzenie kryzysowe w roku 2013
10)Uchwałę Nr IV-236/2013 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego
na rok 2013
11)Uchwałę Nr IV-237/2013 w sprawie: zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 201.

Ad. 10.
Starosta poinformował o piśmie redaktora naczelnego pisma „Patria” dotyczącego sytuacji Szpitala Powiatowego w Wołominie.
Członek Zarządu Andrzej Olszewski zapytał się o sprawę odwołania darowizny dla Gminy Wołomin nieruchomości położonej w Wołominie przy ul. Mariańskiej i Broniewskiego. Starosta poinformował, że odbyło się w tej sprawie spotkanie z Burmistrzem Wołomina i że sprawa będzie jeszcze dyskutowana.
Członek Zarządu Andrzej Olszewski poruszył sprawę budowy zbiornika na cele przeciwpożarowe w Równem.

Na tym protokół zakończono.
Godz. zakończenia: 16.15


Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński - Piotr Uściński, data: 12.09.2013 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 15.10.2013 r., godz. 11.40
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 15.10.2013 r., godz. 11.40
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
15.10.2013 r., godz. 11.40Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 1046 razy.