Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Protokół Nr 47/2013

z dnia 10.10.2013 r.
PROTOKÓŁ Nr 47/2013
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 10 października 2013 r.


W posiedzeniu Zarządu Powiatu Wołomińskiego uczestniczyli:
-jego Członkowie: Piotr Uściński, Konrad Rytel, Marek Szafrański, Izabella Dziewiątkowska, Andrzej Olszewski,
-oraz zaproszeni na posiedzenie: Skarbnik Jadwiga Tomasiewicz i Sekretarz Aneta Piotrowska.

Porządek posiedzenia:

1.Przyjęcie porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 3 października 2013 r.
3.WKM: Projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywania na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
4.WID: Projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego uchylającej uchwałę Nr XXX – 333/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie powierzenia Gminie Radzymin zadania z zakresu dróg publicznych oraz dofinansowania w części utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Radzymin.
5.WSO:
1)oferta Fundacji BEZPIECZNA PRZYSTAŃ z Dobczyna na realizację zadania publicznego w trybie pozakonkursowym
2)wniosek Stowarzyszenia KASTOR – Inicjatywa dla Rozwoju z Tłuszcza w sprawie zmiany kosztorysu realizacji zadania „Gwiaździsty Rajd Norwidowski”
3)wniosek Fundacji „DZIECI ULICY” z Ząbek o zmianę kosztorysu realizowanego zadania publicznego
4)Projekt Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2014 r.
6.WOZ:
1)Projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie wyrażenia zgody na wynajem terenu o powierzchni 10 m2 i umieszczenia infrastruktury anten nadawczych na nieczynnym kominie dla firmy Sferia S.A.
2)Projekt Uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres 3 lat baraku o powierzchni 115 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie Uczniowskiego Klubu Sportowego „Kimura Wołomin”.
7.WOŚ: Projekt Uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego w sprawie wykazu zadań przyjętych do dofinansowania dla spółek wodnych w 2013 r.
8.WGN: Projekt Uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego w sprawie odwołania darowizny nieruchomości położonej w Wołominie przy ul. Mariańskiej i Broniewskiego.
9.WEP:
1)Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w powiecie wołomińskim.
2)Wnioski o objęcie patronatem Starosty.
10.Skarbnik: Sprawy budżetowe.
11.Sprawy różne.

Godz. rozpoczęcia: 13.00

Ad. 1.
Odczytano i przyjęto porządek posiedzenia.

Ad. 2.
Zarząd przyjął protokół z posiedzenia Zarządu w dniu 3 października 2013 r.

Ad. 3.
Zarząd jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.

Ad. 4.
Zarząd jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego uchylającej uchwałę Nr XXX – 333/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie powierzenia Gminie Radzymin zadania z zakresu dróg publicznych oraz dofinansowania w części utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Radzymin.

Ad. 5.
Zarząd uznał za zasadne realizowanie zadania publicznego p.n. „Bezpieczna Przystań – Zima razem Trzyma Warsztaty teatralno-muzyczne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej” zgłoszonego przez Fundację BEZPIECZNA PRZYSTAŃ w trybie pozakonkursowym na realizację zadań publicznych i postanowił o podaniu do publicznej wiadomości ww. oferty na okres 7 dni.
Zarząd wyraził zgodę na zmianę kosztorysu realizacji zadania:
1)„Gwiaździsty Rajd Norwidowski” na wniosek Stowarzyszenia Kastor – Inicjatywa dla Rozwoju Tłuszcza,
2)„Udzielanie pomocy egzystencjonalnej, psychologicznej, edukacyjnej socjalnej osobom będącym w trudnych sytuacjach życiowych, lokalowych i materialnych w tym osobom bezdomnym” na wniosek Fundacji „Dzieci Ulicy” z Ząbek.
Zarząd kontynuował dyskusje w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2014 r. Decyzję w sprawie wprowadzenia nowych zadań priorytetowych oraz w sprawie ewentualnych zmian w budżecie Programu podejmie w późniejszym terminie. Zarząd zdecydował, że projekt Programu przedstawiony zostanie radnym na sesji listopadowej.

Ad. 6.
Zarząd jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie wyrażenia zgody na wynajem terenu o powierzchni 10 m2
i umieszczenia infrastruktury anten nadawczych na nieczynnym kominie dla firmy Sferia S.A.
Zarząd jednogłośnie podjął Uchwałę Nr IV-254/2013 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres 3 lat baraku o powierzchni 115 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie Uczniowskiego Klubu Sportowego „Kimura Wołomin”.

Ad. 7.
Zarząd jednogłośnie podjął Uchwałę Nr IV-255/2013 w sprawie wykazu zadań przyjętych do dofinansowania dla spółek wodnych w 2013 r.

Ad. 8.
Wicestarosta przedstawił projekt uchwały argumentując wygaśnięciem celu darowizny /działka została przeznaczona na cele sportowe – obecnie basen nie działa/ oraz analogiczną sytuacją kiedy w poprzedniej kadencji powiat zwrócił na rzecz gminy Wołomin nieruchomość w związku z wygaśnięciem celu darowizny na parking depozytowy przy ul. Legionów.
Starosta wnosił o przełożenie decyzji na późniejszy termin w związku z toczącymi się rozmowami z gminą Wołomin.
Zarząd podjął Uchwałę Nr IV-256/2013 /za – 3, przeciw 1, wstrzym.się – 1/ w sprawie odwołania darowizny nieruchomości położonej w Wołominie przy ul. Mariańskiej
i Broniewskiego.

Ad. 9.
Naczelnik Wydziału Edukacji Kultury i Promocji przedstawiła informację o stanie realizacji zadań oświatowych w powiecie wołomińskim.
Zarząd zapoznał się z wnioskami o objęcie patronatem Starosty i podjął następujące decyzje:
- Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe – publikacja pt. Walka o wolność Polski na Mazowszu Północno-Wschodnim w pamiętnikach „Szarugi 1939-44” – Zarząd nie wyraził zgody na objęcie patronatem,
- Rada Sołecka w Duczkach – Familijny Bieg Uliczny w Duczkach – dofinansowanie 1000zł,
- UKS „Struga” Marki – udział czterech zawodników w Mistrzostwach Świata Orlików
i Młodzików w warcabach 100polowych – zgoda na zmianę przeznaczenia dofinansowania.

Ad. 10.
Zarząd jednogłośnie (5 głosów za) podjął uchwały, których projekty zostały przedstawione przez Skarbnik:
1)Uchwała Nr IV-257/2013 w sprawie: zwiększenie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
2)Uchwała Nr IV-258/2013 w sprawie: zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
3)Uchwała Nr IV-259/2013 w sprawie: rozdysponowania rezerwy celowej w roku 2013
4)Uchwała Nr IV-260/2013 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
5)Uchwała Nr IV-261/2013 w sprawie: przeniesień w budżecie Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2013
6)Uchwała Nr IV-262/2013 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
7)Uchwała Nr IV-263/2013 w sprawie: przeniesień w budżecie Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2013
8)Uchwała Nr IV-264/2013 w sprawie: przeniesień w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
9)Uchwała Nr IV-265/2013 w sprawie: przeniesień w budżecie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wołominie na rok 2013
10)Uchwała Nr IV-266/2013 w sprawie: przeniesień w budżecie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wołominie na rok 2013
11)Uchwała Nr IV-267/2013 w sprawie: przeniesień w budżecie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wołominie na rok 2013
12)Uchwała Nr IV-268/2013 w sprawie: zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2013

Zarząd pozytywnie zaopiniował projekty Uchwał Rady Powiatu Wołomińskiego:
1)zmieniającej Uchwałę Nr XXIV-265/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20.12.2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2013,
2)Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXIV-264/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2013-2024.
3)Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLVII-354/10 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 października 2010r. w sprawie ustalenia wykazu jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu, trybu sporządzania i dokonywania zmian planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych.
i zdecydował o skierowaniu ich na najbliższą sesję Rady Powiatu Wołomińskiego.

Ad. 11.
Zarząd zapoznał się z projektami uchwał Rady Powiatu w sprawie:
1)rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego.
2)stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Sylwii Matusiak.
Zarząd wyraził zgodę na podjęcie działań w celu przejęcia od Marszałka zadania projektowania drogi 634 od Wołomina do Zielonki w zamian za deklarację wybudowania drogi w określonym terminie.

Na tym protokół zakończono.
Godz. zakończenia: 15.05


Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński - Piotr Uściński, data: 10.10.2013 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 15.10.2013 r., godz. 12.24
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 15.10.2013 r., godz. 12.24
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
15.10.2013 r., godz. 12.24Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 990 razy.