Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Protokół Nr 48/2013

z dnia 17.10.2013 r.
PROTOKÓŁ Nr 48/2013
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 17 października 2013 r.


W posiedzeniu Zarządu Powiatu Wołomińskiego uczestniczyli:
-jego Członkowie: Piotr Uściński, Konrad Rytel, Marek Szafrański, Izabella Dziewiątkowska, Andrzej Olszewski,
-oraz zaproszeni na posiedzenie: Skarbnik Jadwiga Tomasiewicz i Sekretarz Aneta Piotrowska.

Porządek posiedzenia:
1.Przyjęcie porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 10 października 2013 r.
3.WSO:
1)Rozstrzygnięcie w sprawie oferty Fundacji BEZPIECZNA PRZYSTAŃ z Dobczyna złożonej w trybie pozakonkursowym na realizację zadania publicznego,
2)Oferta Fundacji KAMYK złożona w trybie pozakonkursowym na realizację zadania publicznego,
3)zmiana harmonogramu zadania „Koncerty poetycko muzyczne – CK Norwid Poeta Naszej Ziemi” realizowanego przez Stowarzyszenie AXA z Rysia.
4.WID: Projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIV-261/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Marki w zakresie podjęcia współpracy przy budowie obiektów gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej przy ul. Wspólnej w Markach.
5.WEP: Wnioski o objęcie patronatem Starosty.
6.Skarbnik: Sprawy budżetowe.
7.Sprawy różne.

Godz. rozpoczęcia: 13.00

Ad. 1.
Odczytano i przyjęto bez uwag porządek posiedzenia.

Ad. 2.
Zarząd przyjął protokół z posiedzenia Zarządu w dniu 10 października 2013 r.

Ad. 3.
Zarząd zapoznał się z notatką służbową Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich dot. konsultacji zadania publicznego p.n. „Bezpieczna Przystań – Zima razem Trzyma Warsztaty teatralno-muzyczne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej” zgłoszonego przez Fundację BEZPIECZNA PRZYSTAŃ w trybie pozakonkursowym. Biorąc pod uwagę spełnienie przez oferenta wymogów wynikających z art. 19a ust. 1, ust. 6 i ust. 7 powołanej ustawy, Zarząd podjął decyzję o wsparciu finansowym zadania realizowanego przez Fundację „BEZPIECZNA PRZYSTAŃ” z Dobczyna kwotą 10.000zł.

Zarząd zapoznał się z ofertą Fundacji KAMYK z Nowych Załubic na realizacje zadania publicznego w formie pozakonkursowej z zakresu: Edukacyjna opieka wychowawcza pn.: „Bez klapsa, jak z miłością i szacunkiem wyznaczyć dziecku granice”. Zarząd negatywnie rozpatrzył ofertę z powodu braku odpowiednich środków w budżecie „Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi... na rok 2013” na zadania w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza. Organizacja wnioskuje o dofinansowania zadania kwotą 8.870,00 zł, gdy kwota wolnych środków w ww. dziale na dzień 17 października 2013 r. to 5.700,00 zł.

W związku ze zmianą terminu działań związanych z zakończeniem Roku Norwidowskiego w Powiecie Wołomińskim Starostwo wystąpiło do Stowarzyszenia AXA
z Rysia o przesuniecie terminu ostatniego koncertu w ramach realizowanego zadania publicznego „Koncerty poetycko-muzyczne – C.K. Norwid – poeta naszej Ziemi”
z października na 8 grudnia 2013r.
Tym samym zmianie ulegnie termin zakończenia realizacji zadania z listopada br. na grudzień (15 grudnia).
Organizacja złożyła harmonogram realizacji zadania, z którego wynika, że podsumowanie trwającej niemal rok imprezy nastąpi do 30 grudnia br., dlatego też Zarząd jednomyślnie wyraził zgodę na przedłużenie terminu realizacji ww. projektu do 30 grudnia 2013 r.

Ad. 4.
Zarząd jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV-261/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Marki w zakresie podjęcia współpracy przy budowie obiektów gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej przy ul. Wspólnej w Markach.
Zarząd wnosi o włączenie projektu do porządku obrad najbliższej sesji.

Ad. 5.
Zarząd zapoznał się z wnioskami o objęcie patronatem Starosty i podjął następujące decyzje:
- Klub Gazety Polskiej w Wołominie – Wigilia Święta Niepodległości – dofinansowanie 2000zł.

Ad. 6.
Zarząd jednogłośnie (5 głosów za) podjął uchwały, których projekty zostały przedstawione przez Skarbnik:
1)Uchwała Nr IV-269/2013 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
2)Uchwała Nr IV-270/2013 w sprawie: zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
3)Uchwała Nr IV-271/2013 w sprawie: przeniesień w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
4)Uchwała Nr IV-272/2013 w sprawie: przeniesień w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
5)Uchwała Nr IV-273/2013 w sprawie: przeniesień w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
6)Uchwała Nr IV-274/2013 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
7)Uchwała Nr IV-275/2013 w sprawie: przeniesień w budżecie Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2013
8)Uchwała Nr IV-276/2013 w sprawie: przeniesień w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
9)Uchwała Nr IV-277/2013 w sprawie: zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2013

Zarząd zaakceptował w formie autopoprawki zmiany przedstawione przez Skarbnik do projektów uchwał:
1)zmieniającej Uchwałę Nr XXIV-265/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20.12.2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2013,
2)zmieniającej Uchwałę Nr XXIV-264/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2013-2024.

Ad. 7.
Wicestarosta omówił zasadność rozpoczęcia działań w celu zawarcia partnerstwa publiczno-prywatnego tj. wybór firmy w celu przedstawienia analiz.
Starosta przedstawił problemy związane z ogłoszeniem przetargu na „Adaptację Zespołu Pałacowo Parkowego w Chrzęsnem - dostawa wyposażenia”.

Na tym protokół zakończono.
Godz. zakończenia: 14.30


Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński - Piotr Uściński, data: 17.10.2013 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 30.10.2013 r., godz. 11.19
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 30.10.2013 r., godz. 11.19
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
30.10.2013 r., godz. 11.19Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 842 razy.