Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Protokół Nr 50/2013

z dnia 29.10.2013 r.
PROTOKÓŁ Nr 50/2013
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 29 października 2013 r.


W posiedzeniu Zarządu Powiatu Wołomińskiego uczestniczyli:
-jego Członkowie: Piotr Uściński, Konrad Rytel, Andrzej Olszewski,
-oraz zaproszeni na posiedzenie: Skarbnik Jadwiga Tomasiewicz, Sekretarz Aneta Piotrowska, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Dorota Romańczuk oraz Naczelnik Wydziału Inwestycji i Drogownictwa Andrzej Nocoń.

Porządek posiedzenia:

1.Przyjęcie porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 22 października 2013 r.
3.WID: Wyrażenie opinii w sprawie zmiany kategorii drogi powiatowej nr 2216W relacji Pustelnik-Poświętne oraz drogo gminnej nr 221214W relacji droga powiatowa nr 4351W – granica gminy Poświętne – Zawiesiuchy.
4.WSO:
1)Wniosek Fundacji Honor, Ojczyzna im. Mjr Władysława Raginisa z Wołomina w sprawie zmiany harmonogramu realizacji zadania
2)wniosek Stowarzyszenia KASTOR – Inicjatywa dla Rozwoju z Tłuszcza w sprawie zmiany harmonogramu realizacji zadania
3)sprawa rozliczenia realizacji zadnia przez Fundację Apostolstwa Eucharystycznego dla Dzieci Niepełnosprawnych „Dzieci-Dzieciom” ze Strachowa
4)wniosek LGD Równiny Wołomińskiej w sprawie zmiany kosztorysu realizacji zadania
5)raport podsumowujący konsultacje społeczne w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2014 r. oraz projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”
6)propozycja tematów konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2014 r.
5.WEP:
1)Wnioski o objęcie patronatem Starosty
2)Projekt Uchwały Zarządu w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
6.Skarbnik: Sprawy budżetowe.
7.Sprawy różne.

Godz. rozpoczęcia: 9.00.

Ad. 1.
Odczytano i przyjęto bez uwag porządek posiedzenia.

Ad. 2.
Zarząd przyjął protokół z posiedzenia Zarządu w dniu 22 października 2013 r.

Ad. 3.
Zarząd wyraził pozytywną opinię w sprawie wniosku Starosty Mińskiego dotyczącego zmiany kategorii drogi powiatowej nr 2216W relacji Pustelnik-Poświętne oraz drogo gminnej nr 221214W relacji droga powiatowa nr 4351W – granica gminy Poświętne – Zawiesiuchy.

Ad. 4.
1)Zarząd na wniosek Fundacji „Honor Ojczyzna” im. mjr Władysława Raginisa z Wołomina wyraził zgodę na zmianę harmonogramu realizacji zadania pn. „Pałac w Chrzęsnem”.
2)Zarząd na wniosek Stowarzyszenia KASTOR – Inicjatywa dla Rozwoju z Tłuszcza wyraził zgodę na zmianę harmonogramu realizacji zadania pn. „Wejdź do teatru”.
3)Wobec informacji Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich o braku sprawozdania z realizacji zadania publicznego od Fundacji Apostolstwa Eucharystycznego dla Dzieci Niepełnosprawnych „Dzieci-Dzieciom” ze Strachowa, Zarząd postanowił, że jeszcze dnia 29 października 2013 r. zostanie skierowane do Fundacji pismo wzywające do rozliczenia realizacji zadnia w terminie 7 dni wraz z informacją o konsekwencjach wynikających
z umowy w razie niezłożenia sprawozdania we wskazanym terminie.
4)Zarząd na wniosek LGD „Równiny Wołomińskiej” z Tłuszcza wyraził zgodę na zmianę kosztorysu realizacji zadania pn. „Dobro lokalne”.
5)Zarząd zapoznał się z przygotowanym przez Wydział Spraw Obywatelskich Raportem podsumowującym trwające w okresie czerwiec – wrzesień 2013 r. konsultacje społeczne w sprawie Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014. Zarząd przyjął Raport podsumowujący konsultacje społeczne, jednocześnie w wyniku prowadzonej na październikowych posiedzeniach Zarządu dyskusji nad treścią dokumentu, do Programu współpracy powstałego w wyniku konsultacji Zarząd wprowadził dwie zmiany:
- wykreślono z rozdziału VII zadanie priorytetowe ust. 1 pkt 6 „działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”,
- zmieniono kwotę budżetu Programu w w rozdziale VII ust. 2: w związku z wykreśleniem zadania z ust. 1 zmniejszenie o 27.000 zł oraz w związku z otrzymaniem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie informacji o kwotach dotacji na prowadzenie środowiskowych domów samopomocy w roku 2014 zwiększenie o 12.600 zł środków na śds-y.
Zarząd jednocześnie pozytywnie zaopiniował projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014” i zdecydował o jego skierowaniu na najbliższą sesję Rady Powiatu Wołomińskiego.
6) Zarząd zapoznał się z propozycją tematów konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2014 r. i postanowił do połowy listopada 2013 r. ogłosić konkursy na realizację zadań z zakresu polityki społecznej, w tym pomocy społecznej. Wstępnie ustalono, że konkursy z pozostałych zakresów ogłoszone zostaną do końca grudnia
2013 r.

Ad. 5.
1)Zarząd zapoznał się z wnioskami o objęcie patronatem Starosty i podjął następujące decyzje:
- Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radzymin - III Powiatowy Festiwal Lokalnych Kultur – dofinansowanie 500 zł
- Piłkarski Wołomiński Klub Sportowy "Huragan" ul. Korsaka 4 Wołomin - Jubileusz 90-lecia Klubu Sportowego "Huragan" - dofinansowanie 2.500 zł.
2)Zarząd jednogłośnie (3 głosy za) podjął Uchwałę Nr IV-279/2013 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Ad. 6.
Zarząd jednogłośnie (3 głosy za) podjął uchwały, których projekty zostały przedstawione przez Skarbnik:
1)Uchwała Nr IV-280/2013 w sprawie: wykonania Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr XXXIV-374/2013 z dnia 22 października 2013 roku
2)Uchwała Nr IV-281/2013 w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
3)Uchwała Nr IV-282/2013 w sprawie: zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
4)Uchwała Nr IV-283/2013 w sprawie: przeniesień w planie finansowym budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
5)Uchwała Nr IV-284/2013 w sprawie: przeniesień w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
6)Uchwała Nr IV-285/2013 w sprawie: przeniesień w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
7)Uchwała Nr IV-286/2013 w sprawie: przeniesień w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
8)Uchwała Nr IV-287/2013 w sprawie: zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2013.

Ad. 7.
Starosta zrelacjonował spotkanie w sprawie wyposażenia Pałacu w Chrzęsnem w techniki multimedialne.
Starosta poruszył sprawę porozumienia z Markami w sprawie podjęcia współpracy przy budowie obiektów gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej przy ul. Wspólnej
w Markach.

Na tym protokół zakończono.
Godz. zakończenia: 11.00


Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński - Piotr Uściński, data: 29.10.2013 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 08.11.2013 r., godz. 10.23
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 08.11.2013 r., godz. 10.23
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.11.2013 r., godz. 10.23Magdalena OlejaszEdycja strony
08.11.2013 r., godz. 10.23Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 963 razy.