Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Protokół Nr 51/2013

z dnia 31.10.2013 r.
PROTOKÓŁ Nr 51/2013
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 31 października 2013 r.


W posiedzeniu Zarządu Powiatu Wołomińskiego uczestniczyli:
-jego Członkowie: Piotr Uściński, Konrad Rytel, Andrzej Olszewski, Izabella Dziewiątkowska
-oraz zaproszeni na posiedzenie: Skarbnik Jadwiga Tomasiewicz, Sekretarz Aneta Piotrowska, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Dorota Romańczuk oraz Naczelnik Wydziału Obsługi Zarządu Tomasz Szczegielniak.

Porządek posiedzenia:

1.Przyjęcie porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 29 października 2013 r.
3.WSO:
1)Projekt Uchwały Zarządu w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej
2)Oferta Fundacji KAMYK z Nowych Załubic złożona w trybie pozakonkursowym na realizację zadania publicznego „Bez klapsa, jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice”.
4.WGN:
1)Projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Powiatu Wołomińskiego w drodze darowizny, na rzecz Gminy Wołomin nieruchomości położonej w Wołominie przy ul. Mariańskiej.
2)Projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny od Gminy Wołomin nieruchomości położonej w Wołominie przy u. Broniewskiego
5.WZ: Informacja dotycząca realizacji projektu „Adaptacja zabytkowego pałacu w Chrzęsnem na cele edukacyjno – kulturalne”.
6.Skarbnik: Sprawy budżetowe.
7.Sprawy różne.

Godz. rozpoczęcia: 13.30.

Ad. 1.
Odczytano i przyjęto bez uwag porządek posiedzenia.

Ad. 2.
Zarząd przyjął protokół z posiedzenia Zarządu w dniu 29 października 2013 r.

Ad. 3.
1)Zarząd jednogłośnie (4 głosy za) podjął Uchwałę Nr IV-280/2013 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej.
2)Zarząd nie wyraził zgody na realizację przez Fundację KAMYK z Nowych Załubic złożoną w trybie pozakonkursowym zadania publicznego „Bez klapsa, jak z miłością
i szacunkiem wyznaczać dziecku granice” z uwagi na wysokie koszty przeprowadzenia szkolenia w przeliczeniu na jedną osobę, krótki okres promocji zadania oraz małą liczbę osób objętych zadaniem.

Ad. 4.
1)Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Powiatu Wołomińskiego w drodze darowizny, na rzecz Gminy Wołomin nieruchomości położonej w Wołominie przy ul. Mariańskiej i zdecydował o jego skierowaniu na najbliższą sesję Radę Powiatu Wołomińskiego.
2)Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny od Gminy Wołomin nieruchomości położonej w Wołominie przy u. Broniewskiego i zdecydował o jego skierowaniu na najbliższą sesję Radę Powiatu Wołomińskiego.

Ad. 5.
Naczelnik Wydziału Obsługi Zarządu przedstawił informację dotycząca realizacji projektu „Adaptacja zabytkowego pałacu w Chrzęsnem na cele edukacyjno – kulturalne”.

Ad. 6.
Zarząd przeprowadził dyskusję w sprawie projektu budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2014.
Zarząd jednogłośnie (4 głosy za) podjął uchwały, których projekty zostały przedstawione przez Skarbnik:
1)Uchwała Nr IV-289/2013 w sprawie: zwiększenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
2)Uchwała Nr IV-290/2013 w sprawie: zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
3)Uchwała Nr IV-291/2013 w sprawie: przeniesień w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
4)Uchwała Nr IV-292/2013 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
5)Uchwała Nr IV-293/2013 w sprawie: przeniesień w budżecie Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2013
6)Uchwała Nr IV-294/2013 w sprawie: przeniesień w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
7)Uchwała Nr IV-295/2013 w sprawie: zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2013.

Na tym protokół zakończono.
Godz. zakończenia: 16.30


Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński - Piotr Uściński, data: 31.10.2013 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 08.11.2013 r., godz. 10.26
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 08.11.2013 r., godz. 10.26
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.11.2013 r., godz. 10.26Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 829 razy.