Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Protokół Nr 55/2013

z dnia 22.11.2013 r.
PROTOKÓŁ Nr 55/2013
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 22 listopada 2013 r.


W posiedzeniu Zarządu Powiatu Wołomińskiego uczestniczyli:
-jego Członkowie: Konrad Rytel, Marek Szafrański, Izabella Dziewiątkowska, Andrzej Olszewski,
-oraz zaproszeni na posiedzenie: Skarbnik Jadwiga Tomasiewicz, Sekretarz Aneta Piotrowska, Dyrektor Szpitala Powiatowego w Wołominie Andrzej Gruza, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Dorota Romańczuk oraz Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Promocji Katarzyna Pazio.

Porządek posiedzenia:
1.Przyjęcie porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 14 listopada 2013 r.
3.Dyrektor Szpitala Powiatowego w Wołominie: Wykonanie kontraktu z NFZ przez Szpital Powiatowy w Wołominie.
4.WID:
1)Wniosek o podjęcie decyzji w sprawie wniosku Ireneusza Godlewskiego o wyrażenie zgody na posadowienie obiektu handlowego niezwiązanego trwale z gruntem na ul. Napoleona, gm. Kobyłka (na terenie pasa drogowego)
2)Wniosek o podjęcie decyzji w sprawie wniosku Sławomira Kacperskiego o wyrażenie wyrażenia zgody na umieszczenie obiektu budowlanego (kiosku ruchu) w pasie drogowym ul. Napoleona w Kobyłce
3)Projekt Uchwały Zarządu w sprawie upoważnienia do czynności związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i opinii dla zadania polegającego na „wykonaniu projektu budowlano – wykonawczego budowy chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej Nr 4338W Ludwinów – Kowalicha na odcinku od istniejącego chodnika w miejscowości Józefów na długości około 1900 mb w Ludwinowie w stronę wsi Kowalicha”.
5.Wicestarosta: Projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Stanowisko Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie zwrócenia się do Sejmu RP i Senatu RP z apelem o zmianę ustawy Kodeks wyborczy w zakresie wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych do Sejmu RP, w 460 okręgach jednomandatowych.
6.Wicestarosta: Projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
7.WOK: Wniosek o wyrażenie zgody na zdjęcie ze stanu środków trwałych oraz likwidację urządzeń (sprzęt komputerowy)
8.GP: Projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granicy administracyjnej gminy Strachówka, która stanowi jednocześnie granicę powiatu wołomińskiego.
9.WSO:
1)Wniosek Fundacji „Honor, Ojczyzna” im. majora Władysława Raginisa z Wołomina
w sprawie zmiany kosztorysu realizacji zadania „Pałac w Chrzęsnem”
2)Wniosek Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej z Warszawy o wyrażenie zgody na zmianę dotyczy kosztorysu realizowanego zadania publicznego
3)Informacja w sprawie komisji konkursowych oceniających oferty w konkursach ofert 2014
4)Tematy konkursów ofert na rok 2014.
10.WEP:
1)Projekt Uchwały Zarządu w sprawie: ustalenia wysokości i ilości stypendiów „Talent”
2)Omówienie planowanych zmian w Regulaminie wynagradzania nauczycieli i wytypowanie osób do uzgadniania Regulaminu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli
3)Wnioski o objęcie patronatem Starosty.
11.Skarbnik: Sprawy budżetowe.
12.Sprawy różne.

Godz. rozpoczęcia: 13.30.

Ad. 1.
Odczytano i przyjęto bez uwag porządek posiedzenia.

Ad. 2.
Zarząd przyjął protokół z posiedzenia Zarządu w dniu 14 listopada 2013 r.

Ad. 3.
Dyrektor Szpitala Powiatowego w Wołominie omówił wykonanie kontraktu z NFZ i przedstawił kosztów funkcjonowania szpitala w okresie I - X.2013 r. z podziałem na I i II półrocze.

Ad. 4.
1)Zarząd przełożył rozpatrywanie wniosku Ireneusza Godlewskiego o wyrażenie zgody na posadowienie obiektu handlowego niezwiązanego trwale z gruntem na ul. Napoleona, gm. Kobyłka.
2)Zarząd rozpatrzył pozytywnie wniosek Sławomira Kacperskiego o wyrażenie zgody na umieszczenie obiektu budowlanego (kiosku ruchu) w pasie drogowym,
ul. Napoleona w Kobyłce.
3)Zarząd jednogłośnie (4 głosy za) podjął Uchwałę Nr IV-314/2013 w sprawie upoważnienia do czynności związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i opinii dla zadania polegającego na „wykonaniu projektu budowlano – wykonawczego budowy chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej Nr 4338W Ludwinów – Kowalicha na odcinku od istniejącego chodnika w miejscowości Józefów na długości około 1900 mb w Ludwinowie w stronę wsi Kowalicha”.

Ad. 5.
Wicestarosta przedstawił projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Stanowisko Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie zwrócenia się do Sejmu RP i Senatu RP z apelem
o zmianę ustawy Kodeks wyborczy w zakresie wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych do Sejmu RP, w 460 okręgach jednomandatowych. Zarząd nie zdecydował o skierowaniu ww. projektu na sesję Rady Powiatu Wołomińskiego (2 głosy za, 2 głosy przeciw).

Ad. 6.
Wicestarosta przedstawił projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. Zarząd pozytywnie zaopiniował powyższy projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego i zdecydował o jego skierowaniu na najbliższą sesję rady Powiatu Wołomińskiego. Jednocześnie Zarząd zdecydował o wycofaniu z porządku obrad XXXV Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego w dniu 28 listopada 2013 r. projektu Uchwały Rady w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Powiatu Wołomińskiego w drodze darowizny na rzecz Gminy Wołomin nieruchomości położonej w Wołominie przy ul. Mariańskiej oraz projektu Uchwały Rady w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny od Gminy Wołomin nieruchomości położonej w Wołominie przy ul. Broniewskiego.

Ad. 7.
Zarząd wyraził zgodę na zdjęcie ze stanu środków trwałych oraz likwidację urządzeń (sprzęt komputerowy) zgodnie załącznikiem do niniejszego protokołu.

Ad. 8.
Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granicy administracyjnej gminy Strachówka, która stanowi jednocześnie granicę powiatu wołomińskiego i zdecydował o jego skierowaniu na najbliższą sesję rady Powiatu Wołomińskiego.

Ad. 9.
1)Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Fundacji „Honor, Ojczyzna” im. majora Władysława Raginisa z Wołomina w sprawie zmiany kosztorysu realizacji zadania „Pałac w Chrzęsnem”.
2)Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej z Warszawy o wyrażenie zgody na zmianę dotyczy kosztorysu realizowanego zadania publicznego.
3)Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich przedstawiła informację w sprawie komisji konkursowych oceniających oferty w konkursach ofert 2014.
4)Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich omówiła tematy konkursów ofert na rok 2014.

Ad. 10.
1)Zarząd jednogłośnie (4 głosy za) podjął Uchwałę Nr IV-315/2013 w sprawie: ustalenia wysokości i ilości stypendiów „Talent”.
2)Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Promocji omówiła planowane zmiany w Regulaminie wynagradzania nauczycieli. Zarząd rekomendował omówione zmiany
w Regulaminie wynagradzania nauczycieli do dyskusji ze związkami zawodowymi nauczycieli i wyznaczył wicestarostę do rozmów ze związkami zawodowymi w tej sprawie.
3)Zarząd zapoznał się z wnioskami o objęcie patronatem Starosty i podjął następujące decyzje:
- Fundacja "Bezpieczna Przystań" w Wołominie - Inetgracyjna zabawa Andrzejkowa – patronat honorowy,
- Zespół Szkół w Zielonce - XIII Dni Nauki – dofinansowanie 600 zł,
- NSZZ Solidarność Region Mazowsze Oddział Wołomin - Spotkanie opłatkowe – dofinansowanie 1.000 zł,
- Związek Harcerstwa Polskiego 58 Szczep "Rosa Venti" - Akcja "Świąteczna Paczka", pomoc Polakom na Wschodzie - dofinansowanie 1.000 zł.

Ad. 11.
Zarząd jednogłośnie (4 głosy za) podjął Uchwałę Nr IV-316/2013 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2013.
Zarząd jednogłośnie (4 głosy za) podjął Uchwałę Nr IV-317/2013 w sprawie: zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2013.
Zarząd jednogłośnie (4 głosy za) podjął Uchwałę Nr IV-318/2013 w sprawie: przeniesień w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2013.
Zarząd jednogłośnie (4 głosy za) podjął Uchwałę Nr IV-319/2013 w sprawie: przeniesień w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2013.
Zarząd jednogłośnie (4 głosy za) podjął Uchwałę Nr IV-320/2013 w sprawie: przeniesień w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2013.
Zarząd jednogłośnie (4 głosy za) podjął Uchwałę Nr IV-321/2013 w sprawie: rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2013.
Zarząd jednogłośnie (4 głosy za) podjął Uchwałę Nr IV-322/2013 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2013.
Zarząd jednogłośnie (4 głosy za) podjął Uchwałę Nr IV-323/2013 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2013.
Zarząd jednogłośnie (4 głosy za) podjął Uchwałę Nr IV-324/2013 w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2013.
Zarząd jednogłośnie (4 głosy za) podjął Uchwałę Nr IV-325/2013 w sprawie: informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Wołomińskiego za III kwartał 2013 roku.

Godz. zakończenia: 16.15


Wytworzył lub odpowiada za treść:Wicestarosta Wołomiński - Konrad Rytel, data: 22.11.2013 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 22.01.2014 r., godz. 10.48
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 22.01.2014 r., godz. 10.49
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
22.01.2014 r., godz. 10.49Magdalena OlejaszEdycja strony
22.01.2014 r., godz. 10.48Magdalena OlejaszEdycja strony
22.01.2014 r., godz. 10.48Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 872 razy.