Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Protokół Nr 57/2013

z dnia 03.12.2013 r.
PROTOKÓŁ Nr 57/2013
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 3 grudnia 2013 r.


W posiedzeniu Zarządu Powiatu Wołomińskiego uczestniczyli:
-jego Członkowie: Piotr Uściński, Konrad Rytel, Marek Szafrański, Andrzej Olszewski, Izabella Dziewiątkowska
-oraz zaproszeni na posiedzenie: Skarbnik Jadwiga Tomasiewicz i Sekretarz Aneta Piotrowska. Justyna Wichierkiewicz – kierownik POIK w Zielonce, Dorota Romańczuk – Naczelnik WSO.

Porządek posiedzenia:
1.Przyjęcie porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 28 listopada 2013 r.
3.POIK: Projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie: uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Powiatu Wołomińskiego na lata 2013 - 2016.
4.PUP: Projekt Uchwały Zarządu w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy do kontynuacji realizacji projektu systemowego „BĄDŹ AKTYWNY – ODNIESIESZ SUKCES”.
5.WID:
1)Projekt Uchwały Zarządu w sprawie upoważnienia do czynności związanych z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w związku z inwestycją p.n. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4360W (ul. Piłsudskiego i ul. Radzymińska) w Wołominie na odcinku od ul. Lwowskiej do ronda w miejscowości Czarna
2)Projekt Uchwały Zarządu w sprawie upoważnienia do czynności związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i opinii dla zadania polegającego na „wykonaniu projektu budowlano – wykonawczego rozbudowy skrzyżowania ul. Wileńskiej i Ogrodowej w Wołominie”
3)Projekt Uchwały Zarządu w sprawie upoważnienia do czynności związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i opinii dla zadania polegającego na „wykonaniu dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej Nr 4334W ul. Kolejowej i Wołomińskiej w Ostrówku, gmina Klembów, w ramach zadania: Przebudowa ul. Żymirskiego w Klembowie. Kontynuacja przebudowy do drogi wojewódzkiej 634 w miejscowości Ostrówek
4)Wniosek o podjęcie decyzji w sprawie wyrażenia zgody na posadowienie obiektu handlowego niezwiązanego trwale z gruntem na ul. Napoleona, gm. Kobyłka (na terenie pasa drogowego)
6.WSO: Tematy konkursów ofert.
7.WEP: Przedstawienie propozycji związków zawodowych zrzeszających nauczycieli do projektu Regulaminu wynagradzania nauczycieli.
8.Skarbnik: Sprawy budżetowe.
9.Sprawy różne.
Godz. rozpoczęcia: 14.00.

Ad. 1.
Odczytano i przyjęto bez uwag porządek posiedzenia.

Ad. 2.
Zarząd przyjął protokół z posiedzenia Zarządu w dniu 28 listopada 2013 r.

Ad. 3.
Kierownik POIK w Zielonce zapoznała Zarząd z projektem Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie: uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Powiatu Wołomińskiego na lata 2013 - 2016. Kierownik poinformowała, że projekt uchwały został omówiony podczas spotkania roboczego, w którym uczestniczył m.in. Przewodniczący Komisji Zdrowia
i Polityki Społecznej p. Adam Kopczyński. W wyniku dyskusji ustalono, że program wymaga zmian. Zarząd podtrzymuje swoje stanowisko, że przemoc nie powinna się ograniczać do rodziny i tytuł programu nie może narzucać, że tylko w rodzinie występuje przemoc. Zarząd oczekuje na stanowisko Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej.

Ad. 4.
Zarząd jednogłośnie podjął Uchwałę Nr IV-338/2013 w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy do kontynuacji realizacji projektu systemowego „BĄDŹ AKTYWNY – ODNIESIESZ SUKCES”.

Ad. 5.
Zarząd jednogłośnie podjął Uchwałę Nr IV-339/2013 w sprawie upoważnienia do czynności związanych z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w związku z inwestycją p.n. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4360W (ul. Piłsudskiego i ul. Radzymińska) w Wołominie na odcinku od ul. Lwowskiej do ronda w miejscowości Czarna.
Zarząd jednogłośnie podjął Uchwałę Nr IV-340/2013 w sprawie upoważnienia do czynności związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i opinii dla zadania polegającego na „wykonaniu projektu budowlano – wykonawczego rozbudowy skrzyżowania ul. Wileńskiej i Ogrodowej w Wołominie”
Zarząd jednogłośnie podjął Uchwałę Nr IV-341/2013 w sprawie upoważnienia do czynności związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i opinii dla zadania polegającego na „wykonaniu dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej Nr 4334W ul. Kolejowej i Wołomińskiej w Ostrówku, gmina Klembów, w ramach zadania: Przebudowa ul. Żymirskiego w Klembowie. Kontynuacja przebudowy do drogi wojewódzkiej 634 w miejscowości Ostrówek
Zarząd po zapoznaniu się z opiniami poszczególnych członków Zarządu pozytywnie rozpatrzył wniosek o podjęcie decyzji w sprawie wyrażenia zgody na posadowienie obiektu handlowego niezwiązanego trwale z gruntem na ul. Napoleona, gm. Kobyłka (na terenie pasa drogowego).

Ad. 6.
Zarząd wstępnie zapoznał się z tematami konkursów ofert – decyzję podejmie na kolejnym posiedzeniu.

Ad. 7.
Wicestarosta poinformował Zarząd o przebiegu spotkania z trzema związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli oraz przedstawił ich propozycje do projektu Regulaminu wynagradzania nauczycieli. Poinformował, że kolejne spotkanie odbędzie się w dn. 04.12.2013r.
z którego protokół rozbieżności zostanie przedstawiony Zarządowi. W wyniku proponowanych zmian planuję się oszczędności ok. 633 tys. zł. Poinformował, że następny etap to opracowanie regulaminu dla pracowników niepedagogicznych, który wprowadzą poszczególni dyrektorzy. Członek Zarządu p. Olszewski wyraził sprzeciw wobec wprowadzenia tak drastycznych zmian w regulaminie. Stwierdził, że nie wierzy w tak wysokie oszczędności na bazie dotychczas wprowadzonych zmian w oświacie powiatowej. Źle ocenia wprowadzenie sztywnych dodatków. Zaproponował w ramach porządkowania oszczędności opracowanie analogicznej analizy w wynagrodzeniach pracowników starostwa. Zwrócił uwagę, że na podstawie dotychczas obowiązującej uchwały Zarząd może zmniejszyć wysokość dodatków motywacyjnych i funkcyjnych dla dyrektorów.

Ad. 8.
1)Zarząd jednogłośnie (5 głosów za) podjął Uchwałę Nr IV-342/13 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
2)Zarząd jednogłośnie (5 głosów za) podjął Uchwałę Nr IV-343/13 w sprawie: zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
3)Zarząd jednogłośnie (5 głosów za) podjął Uchwałę Nr IV-344/13 w sprawie: przeniesień w budżecie Starostwa Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
4)Zarząd jednogłośnie (5 głosów za) podjął Uchwałę Nr IV-345/13 w sprawie: przeniesień w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2013

Ad. 9.
Zarząd zapoznał się z projektem Uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
Wicestarosta poinformował Zarząd o:
- propozycji developera zakupu ziemi przy ZSTZ w Radzyminie za 315zł/m2,
- dacie podpisania aktu notarialnego z gm. Wołomin dot. zamiany działek przy ul. Broniewskiego,
- porozumieniu z gm. Marki w sprawie budowy szkoły,
- propozycji organizacji szkolenia z zakresu ppp.

Godz. zakończenia: 16.15


Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński - Piotr Uściński, data: 03.12.2013 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 22.01.2014 r., godz. 11.02
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 22.01.2014 r., godz. 11.02
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
22.01.2014 r., godz. 11.02Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 830 razy.