Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Przedmiot działalności

PCPR działa na podstawie:

 • ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 3737);

 • regulaminu organizacyjnego PCPR, przyjętego uchwałą Nr 12A/99 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 31 maja 1999r.


 • Centrum realizuje zadania własne i zlecone, które precyzuje art. 19 i art. 20.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 3737):

  Art. 19.

  Do zadań własnych powiatu należy:


  1. opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka - po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami;

  2. prowadzenie specjalistycznego poradnictwa;

  3. organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci oraz wypłacanie wynagrodzenia z tytułu pozostawania w gotowości przyjęcia dziecka albo świadczonej opieki i wychowania niespokrewnionym z dzieckiem zawodowym rodzinom zastępczym;

  4. zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, w szczególności przez organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, dla dzieci i młodzieży, w tym placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponad gminnym, a także tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie;

  5. pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych, również na terenie innego powiatu;

  6. przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze;

  7. pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się;

  8. pomoc osobom mającym trudności w integracji ze środowiskiem, które otrzymały status uchodźcy;

  9.pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

  10. prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponad gminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób;

  11. prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, z wyłączeniem środowiskowych domów samopomocy i innych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

  12. prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej;

  13. udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach;

  14. szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu;

  15. doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu;

  16. podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;

  17. sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego;

  18. sporządzanie bilansu potrzeb powiatu w zakresie pomocy społecznej;

  19. utworzenie i utrzymywanie powiatowego centrum pomocy rodzinie, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.

  Art. 20.

  Do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat należy:


  1. pomoc uchodźcom w zakresie indywidualnego programu integracji oraz opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;

  2. prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

  3. realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.


  Ustawa z dnia 24 lutego 2006r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 63 poz. 440)

  Art.35 a 1. :

  Do zadań powiatu należy:


  1) Opracowanie i realizacja, zgodnych z powiatową strategią dotyczącą rozwiązywania problemów społecznych, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie:
  a) rehabilitacji społecznej,
  b) rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia,
  c) przestrzegania praw osób niepełnosprawnych,

  2) współpraca z instytucjami administracji rządowej i samorządowej w opracowywaniu i realizacji programów, o których mowa w pkt1,

  3) udostępnienie na potrzeby pełnomocnika i samorządu województwa oraz przekazywanie właściwemu wojewodzie uchwalonych przez radę powiatu programów, o których mowa w pkt 1, oraz rocznej informacji z ich realizacji,

  4) podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności,

  5) opracowanie i przedstawienie planów zadań i informacji z prowadzonej działalności oraz ich udostępnienie na potrzeby samorządu województwa,

  6) współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej tych osób,

  7) dofinansowanie:
  a) uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
  b) sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
  c) zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnych na podstawie odrębnych przepisów,
  d) likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
  e) rehabilitacja dzieci i młodzieży,

  8) dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej

  9) pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych, ich szkolenie oraz przekwalifikowywanie,

  10) kierowanie osób niepełnosprawnych, które wymagają specjalistycznego programu szkolenia oraz rehabilitacji leczniczej i społecznej, do specjalistycznego ośrodka szkolno-rehabilitacyjnego lub innej placówki szkoleniowej

  11) współpraca z organami rentowymi w zakresie wynikającymi z odrębnych przepisów,

  12) doradztwo organizacyjno-prawne i ekonomiczne w zakresie działalności gospodarczej lub rolniczej podejmowanej przez osoby niepełnosprawnej,

  13) współpraca z właściwym terenowo inspektorem pracy w zakresie oceny i kontroli miejsc pracy osób niepełnosprawnych.


  Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
  Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 23.07.2004 r., godz. 10.14
  Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 24.04.2019 r., godz. 14.08
  Rejestr zmian:
  CzasAdministratorOpis zmiany
  24.04.2019 r., godz. 14.08Katarzyna RutkowskaZmiana przynależności strony
  15.04.2013 r., godz. 13.30NieznanyEdycja strony
  15.04.2013 r., godz. 13.29NieznanyEdycja strony
  23.07.2004 r., godz. 10.14Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

  Strona oglądana: 5658 razy.