Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Protokół Nr 18/2018

z dnia 15.05.2018 r.
PROTOKÓŁ Nr 18/2018
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 15 maja 2018 r.


W posiedzeniu Zarządu Powiatu Wołomińskiego uczestniczyli:
- jego Członkowie: Kazimierz Rakowski, Adam Łossan, Mariusz Dembiński, Karol Małolepszy oraz
- zaproszeni na posiedzenie: Skarbnik Jadwiga Tomasiewicz, Sekretarz Powiatu Aneta Piotrowska, Naczelnik Wydziału Geodezji Robert Denis, Naczelnik Wydziału Inwestycji i Drogownictwa Andrzej Nocoń, Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Barbara Zajkowska-Guzek, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Dorota Romańczuk, Naczelnik Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Dorota Jagodzińska-Piecychna, Naczelnik Wydziału Kultury, Promocji i Sportu Katarzyna Pazio.

Porządek obrad:
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 8 maja 2018 r.
3. WGG: projekt uchwały Rady w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Powiat Wołomiński;
4. WID:
1) wniosek dot. zadania „Projekt przebudowy drogi powiatowej w Kobyłce na odcinku ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Bolesława Chrobrego i ul. Starej w Kobyłce”;
2) wniosek w sprawie wyrażenia zgody na zakup recyklera;
3) wnioski w sprawie zwiększenia środków na zadania;
4) projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Wołomińskim i Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie określenia zasad współpracy i wzajemnych zobowiązań przy realizacji zadania dotyczącego przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 4343W z drogą krajową nr 50 w miejscowości Zawiszyn, gmina Jadów;
5) informacja dot. placu zabaw przy Zespole Szkół Specjalnych w Radzyminie;
6) wybór systemu ogrodzeniowego dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wołominie;
5. WOŚ: projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zasad udzielania dotacji celowych spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania;
6. WOK: projekt uchwały Zarządu zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictw kierownikom powiatowych jednostek budżetowych;
7. WSO:
1) Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2017;
2) projekt uchwały Rady w sprawie podziału powiatu wołomińskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz Raport podsumowujący konsultacje społeczne
3) Stanowisko Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki w sprawie zmian w Zasadach przyjmowania i rozliczania dotacji dla organizacji pozarządowych
8. WOZ: projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokali w budynku głównym i terenu zewnętrznego przyległego do budynku głównego Szpitala Matki Bożej Nieustającej pomocy w Wołominie z przeznaczeniem na outsourcing świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki obrazowej;
9. WKP:
1) projekt uchwały Zarządu w sprawie powołania dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wołominie;
2) wnioski o współorganizację imprez;
10. Edukacyjna sieć informatyczna powiatu wołomińskiego;
11. Program naprawczy Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie;
12. SK: sprawy budżetowe;
13. sprawy różne.
Rozpoczęcie obrad: godz. 12.30.

Ad. 1.
Odczytano i przyjęto porządek posiedzenia bez uwag.

Ad. 2.
Przyjęto protokół z posiedzenia Zarządu w dniu 8 maja 2018 r.

Ad. 3.
Naczelnik Wydziału Geodezji przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Powiat Wołomiński. Zarząd jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt ww. uchwały i postanowił skierować go na najbliższą sesję Rady Powiatu Wołomińskiego.

Ad. 4.
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Drogownictwa przedstawił wniosek dot. zadania „Projekt przebudowy drogi powiatowej w Kobyłce na odcinku ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Bolesława Chrobrego i ul. Starej w Kobyłce”. W przetargu złożono dwie oferty, najniższa na kwotę 226.935,00 zł, zaś zarezerwowane środki na to zadanie wynoszą 190.000,00 zł. Zarząd jednogłośnie zdecydował o zwiększeniu środków na to zadanie o kwotę 36.935,00 zł.
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Drogownictwa przedstawił wniosek w sprawie wyrażenia zgody na zakup recyklera w kwocie 100.000,00 zł. Zarząd jednogłośnie zdecydował, że w związku z tym, iż nie jest możliwe wykonanie budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Al. Niepodległości (informacja z PWiK Wołomin) w terminach pozwalających na przystąpienie do prac przebudowy drogi przez Powiat, likwiduje zadanie inwestycyjne „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4316W od drogi wojewódzkiej nr 634 do ronda w Majdanie, gm. Wołomin”. Zadanie nie może zostać wykonane z przyczyn niezależnych. Zarząd jednogłośnie zdecydował również, że środki finansowe z tego zadania (1,4 mln zł) przeznacza na zakup recyklera – 100.000,00 zł, a pozostałe na zadanie „Przebudowa ciągu drogi 4314W Turów-Leśniakowizna-Majdan, gm. Wołomin”.
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Drogownictwa przedstawił wnioski w sprawie zwiększenia środków na zadania. Zarząd podjął następujące decyzje:
- postanowił o zwiększeniu środków finansowych o kwotę 15.000,00 zł na zadanie „Remont budynku zabytkowego ZSO w Radzyminie” w związku z koniecznością zatrudnienia inspektora nadzoru inwestorskiego;
- postanowił o zwiększeniu środków finansowych o kwotę 330.000,00 zł w związku z wykonaniem projektu instalacji elektrycznej namiotu w Chrzęsnem, projektu instalacji wodno-kanalizacyjnej i sanitarnej oraz potrzebą wykonania prac dodatkowych, takich jak zakup i montaż dwóch par aluminiowych drzwi wejściowych oraz zakup szamba szczelnego;
- postanowił o ujęciu w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2030 wydatków związanych z opłatą za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z dróg powiatowych na terenie powiatu wołomińskiego w mieście Wołomin – koszt ww. usługi na każdy rok przez okres trwania umowy (4 lata) od momentu podpisania umowy z PWiK Wołomin to kwota ok. 480.000,00 zł brutto.
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Drogownictwa przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Wołomińskim i Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie określenia zasad współpracy i wzajemnych zobowiązań przy realizacji zadania dotyczącego przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 4343W z drogą krajową nr 50 w miejscowości Zawiszyn, gmina Jadów. Zarząd jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt ww. uchwały i postanowił skierować go na najbliższą sesję Rady Powiatu Wołomińskiego.
Zarząd zapoznał się z informacją dot. przeniesienia placu zabaw do Zespołu Szkół Specjalnych w Radzyminie zdemontowanego w poprzedniej siedzibie szkoły w Markach.
Z uwagi na to, iż zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego powierzchnia biologicznie czynna musi stanowić minimum 60% powierzchni działki, a obecnie parametr ten wynosi 60,2%. W związku z tym, w chwili obecnej niemożliwe jest urządzenie na ww. działce placu zabaw według założeń projektu. Zarząd zobowiązał Naczelnika do przygotowania pisma do Burmistrza Radzymina z prośbą o obniżenie wymaganego % powierzchni biologicznie czynnej na omawianej działce.
Zarząd jednogłośnie dokonał wyboru systemu ogrodzeniowego dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wołominie.

Ad. 5.
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zasad udzielania dotacji celowych spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania. Zarząd jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt ww. uchwały i postanowił skierować go na najbliższą sesję Rady Powiatu Wołomińskiego.

Ad. 6.
Sekretarz przedstawiła projekt uchwały Zarządu zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictw kierownikom powiatowych jednostek budżetowych. Zarząd jednogłośnie podjął Uchwałę Nr V-107/2018 zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictw kierownikom powiatowych jednostek budżetowych.

Ad. 7.
Zarząd jednogłośnie pozytywnie zaopiniował Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2017. Zarząd postanowił skierować dokument na najbliższą sesję Rady Powiatu Wołomińskiego.
Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich przedstawiła projekt uchwały Rady w sprawie podziału powiatu wołomińskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz Raport podsumowujący konsultacje społeczne. Zarząd jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt ww. uchwały
i postanowił skierować go na najbliższą sesję Rady Powiatu Wołomińskiego.
Zarząd omówił Stanowisko Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki w sprawie zmian w Zasadach przyjmowania i rozliczania dotacji dla organizacji pozarządowych, tj. udziału (wkładu) finansowego organizacji pozarządowych w kosztach realizacji zadań publicznych. Obecnie Zarząd wskazuje 10 % udział wkładu finansowego własnego organizacji składających oferty. Zarząd jednogłośnie zdecydował, ze rozważy wniosek Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki przed ogłoszeniem kolejnych edycji otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych.

Ad. 8.
Naczelnik Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokali w budynku głównym i terenu zewnętrznego przyległego do budynku głównego Szpitala Matki Bożej Nieustającej pomocy w Wołominie z przeznaczeniem na outsourcing świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki obrazowej. Zarząd jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt ww. uchwały i postanowił skierować go na najbliższą sesję Rady Powiatu Wołomińskiego.

Ad. 9.
Naczelnik Wydziału Kultury, Promocji i Sportu przedstawiła projekt uchwały Zarządu w sprawie powołania dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wołominie. Zarząd jednogłośnie podjął Uchwałę Nr V-108/2018 w sprawie powołania dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wołominie.
Zarząd rozpatrzył wnioski o współorganizację imprez i podjął następujące decyzje:
1) Corto - Otwarte Mistrzostwa Polski Filipińskich Sztuk Walki. Otwarte Mistrzostwa Polski All Style Martial Arts - Semi Kontakt (zawody na OSIR Huragan Wołomin) – odmowa dofinansowania;
2) IKS MORENA IŁAWA - Dofinansowanie zakupu stroju strzeleckiego Jarosława Czapskiego, mieszkańca Ostrówka - osoby SŁABOWIDZĄCEJ, członka Klubu - Półfinały Indywidualnych Mistrzostw Polski Osób Niewidzących i Słabowidzących w Strzelectwie w Białymstoku – 4.000 zł;
3) Szkoła Podstawowa nr 4 w Zielonce - Dni Języków Obcych oraz Konkurs Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych - Kraje DACHL – odmowa dofinansowania;
4) Fundacja im. ks. I. Skorupki - Marsz dla Życia i Rodziny 2018 - Piknik Powiatowy przy kościele MB Częstochowskiej – 1.500 zł.

Ad. 10.
Zarząd jednogłośnie pozytywnie zaopiniował Koncepcję Edukacyjnej sieci informatycznej powiatu wołomińskiego.

Ad. 11.
Zarząd omawiał Program naprawczy Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie i zdecydował o jego przekazaniu do wszystkich komisji Rady Powiatu Wołomińskiego celem zaopiniowania. Ponadto, Zarząd zwróci się do Dyrektora o dodatkowe wyjaśnienia oraz o jego obecność na posiedzeniu każdej komisji.

Ad. 12.
Zarząd jednogłośnie podjął Uchwałę Nr V-109/2018 w sprawie przeniesień w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2018.
Zarząd jednogłośnie podjął Uchwałę Nr V-110/2018 w sprawie zmian w uchwale Nr XLIII-484/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2018 rok.
Zarząd jednogłośnie podjął Uchwałę Nr V-111/2018 w sprawie zmian w uchwale Nr XLIII-484/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2018 rok-wykonanie.
Zarząd jednogłośnie podjął Uchwałę Nr V-112/2018 w sprawie przeniesień w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2018.

Ad. 13.
Brak spraw.

Na tym protokół zakończono
Godz. zakończenia: godz. 16.30
Protokołowała: Magdalena Kuźnicka


Wytworzył lub odpowiada za treść:Zarząd Powiatu Wołomińskiego, data: 15.05.2018 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 14.06.2018 r., godz. 10.50
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 14.06.2018 r., godz. 10.50
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
14.06.2018 r., godz. 10.50Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 319 razy.