Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Protokół Nr 19/2018

z dnia 24.05.2018 r.
PROTOKÓŁ Nr 19/2018
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 24 maja 2018 r.


W posiedzeniu Zarządu Powiatu Wołomińskiego uczestniczyli:
- jego Członkowie: Kazimierz Rakowski, Adam Łossan, Mariusz Dembiński, Karol Małolepszy, Marta Rajchert oraz
- zaproszeni na posiedzenie: Skarbnik Jadwiga Tomasiewicz, Sekretarz Powiatu Aneta Piotrowska, Naczelnik Wydziału Edukacji Olga Wileńska, Podinspektor Wydziału Geodezji Anna Zgiep-Jabłońska, Główny Specjalista Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Krzysztof Mikulski, Naczelnik Wydziału Inwestycji i Drogownictwa Andrzej Nocoń, Kierownik Biura Kontroli Wewnętrznej Agnieszka Gryglas, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Dorota Romańczuk, Naczelnik Wydziału Kultury, Promocji i Sportu Katarzyna Pazio, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Maciej Burakowski.

Porządek obrad:
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 15 maja 2018 r.
3. WED:
1) projekt uchwały Zarządu w sprawie powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Specjalnej im. Marii Konopnickiej w Radzyminie, ul. Komunalna 8;
2) projekt uchwały Zarządu w sprawie powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych im. inż. Czesława Nowaka w Radzyminie, Al. Jana Pawła II 18
3) projekt uchwały Zarządu w sprawie powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zielonce, ul. Inżynierska 1;
4. WGG: projekt uchwały Rady w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Powiat Wołomiński;
5. WOZ: projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia Programu Powiatowej Karty Rodziny TAKrodzina.pl;
6. WID:
1) wniosek w sprawie zwiększenia środków finansowych na zakup masy w związku z przebudową drogi powiatowej nr 4329W na odcinku od granicy gminy Tłuszcz do drogi krajowej nr 50, gmina Strachówka;
2) wniosek w sprawie zwiększenia środków finansowych na zadanie „Projekt i przebudowa chodnika Klembów-Sitki, gmina Klembów”;
3) wybór koncepcji projektu zagospodarowania terenu Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych w Radzyminie;
7. WSO:
1) wniosek Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół i Placówek Edukacyjno-Wychowawczych Miasta Ząbki w sprawie zmiany szacunkowej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego z zakresu Kultura;
2) oferta Stowarzyszenia „RoPSAN” z Warszawy złożona w trybie pozakonkursowym na realizację zadania publicznego z zakresu Ochrony zdrowia;
8. KW: projekt uchwały Zarządu w sprawie upoważnienia do przeprowadzania kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego;
9. WKP:
1) wnioski o współorganizację imprez;
2) organizacja koncertu na 100-lecie obchodów Niepodległości;
3) film dokumentalny na 100-lecie obchodów Niepodległości;
10. Pismo Dyrektor Rodzinnego Domu Dziecka Nr 4 w Duczkach.
11. SK: sprawy budżetowe;
12. sprawy różne.

Rozpoczęcie obrad: godz. 12.30.

Ad. 1.
Odczytano i przyjęto porządek posiedzenia bez uwag.

Ad. 2.
Przyjęto protokół z posiedzenia Zarządu w dniu 15 maja 2018 r.

Ad. 3.
Naczelnik Wydziału Edukacji przedstawiła projekt uchwały Zarządu w sprawie powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Specjalnej im. Marii Konopnickiej w Radzyminie, ul. Komunalna 8. Zarząd jednogłośnie podjął Uchwałę Nr V-113/2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Specjalnej im. Marii Konopnickiej w Radzyminie, ul. Komunalna 8.
Naczelnik Wydziału Edukacji przedstawiła projekt uchwały Zarządu w sprawie powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych im. inż. Czesława Nowaka w Radzyminie, Al. Jana Pawła II 18. Zarząd jednogłośnie podjął Uchwałę Nr V-114/2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych im. inż. Czesława Nowaka w Radzyminie, Al. Jana Pawła II 18.
Naczelnik Wydziału Edukacji przedstawiła projekt uchwały Zarządu w sprawie powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zielonce, ul. Inżynierska 1. Zarząd jednogłośnie podjął Uchwałę Nr V-115/2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zielonce, ul. Inżynierska 1.

Ad. 4.
Podinspektor Wydziału Geodezji przedstawiła projekt uchwały Rady w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Powiat Wołomiński. Zarząd przełożył omawianie tego punktu na inny termin.

Ad. 5.
Główny Specjalista Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia Programu Powiatowej Karty Rodziny TAKrodzina.pl. Zarząd jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt ww. uchwały i postanowił o włączeniu go w porządek obrad najbliższej sesji Rady Powiatu Wołomińskiego.

Ad. 6.
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Drogownictwa omówił wniosek w sprawie zwiększenia środków finansowych o 27.000,00 zł na zakup masy w związku z przebudową drogi powiatowej nr 4329W na odcinku od granicy gminy Tłuszcz do drogi krajowej nr 50, gmina Strachówka. Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie wnioskowanej kwoty
i zdecydował, że środki zostaną przeniesione z zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4312W na odcinku przejazd PKP w Duczkach do ronda w Zagościńcu, gm. Wołomin”.
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Drogownictwa omówił wniosek w sprawie zwiększenia środków finansowych o 20.000,00 zł na zadanie „Projekt i przebudowa chodnika Klembów-Sitki, gmina Klembów”. Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie wnioskowanej kwoty i zdecydował, że środki zostaną przeniesione z zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4312W na odcinku przejazd PKP w Duczkach do ronda w Zagościńcu, gm. Wołomin”.
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Drogownictwa przedstawił dwie koncepcje projektu zagospodarowania terenu Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych w Radzyminie. Zarząd nie podjął decyzji o wyborze jednej z nich. Zalecił natomiast:
- odstąpienie od budowy parkingu pod salę gimnastyczną;
- odstąpienie od budowy ogrodów na dachu, jeżeli nie mogą zastąpić szklarni naziemnej;
- rozważenie możliwości umieszczenia szatni w budynku;
- zapewnienie maksymalnej ilości miejsc postojowych na obszarze działki;
- rozważenie możliwości nie wyburzania części budynku przy granicy działki.
Zarząd uznał, że dokona wizji lokalnej tego terenu w celu podjęcia ostatecznej decyzji.

Ad. 7.
Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich przedstawiła wniosek Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół i Placówek Edukacyjno-Wychowawczych Miasta Ząbki w sprawie zmiany szacunkowej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego „Konkurs historyczny II etap - 100-lecie Bitwy Warszawskiej - ziemia wołomińska” z zakresu Kultura. Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę.
Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich przedstawiła ofertę Stowarzyszenia „RoPSAN” z Warszawy złożoną w trybie pozakonkursowym na realizację zadania publicznego „Diagnoza stanu problemów związanych z piciem alkoholu, używaniem środków psychoaktywnych (w tym dopalaczy) oraz przemocą rówieśniczą (w tym cyberprzestrzenią) w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Wołomina – na podstawie reprezentatywnych anonimowych badań ankietowych uczniów i nauczycieli” z zakresu Ochrony zdrowia. Następnie Zarząd jednogłośnie uznał za zasadne realizowanie ww. zadania publicznego
i postanowił o podaniu do publicznej wiadomości ww. oferty na okres 7 dni.

Ad. 8.
Kierownik Biura Kontroli Wewnętrznej przedstawiła projekt uchwały Zarządu w sprawie upoważnienia do przeprowadzania kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego. Zarząd jednogłośnie podjął Uchwałę Nr V-116/2018 w sprawie upoważnienia do przeprowadzania kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego.

Ad. 9.
Zarząd rozpatrzył wnioski o współorganizację imprez i podjął następujące decyzje:
1) KS AMP GOOL - I Gala Piłkarska GOOLSTAR 2018 – odmowa dofinansowania;
2) Fundacja Polska Raoula Follereau - XVI Festiwal Misyjny BÓG mnie kocha – 4.000 zł.
Naczelnik Wydziału Kultury, Promocji i Sportu przedstawiła informację odnośnie organizacji koncertu na 100-lecie obchodów Święta Niepodległości. Zarząd postanowił zwiększyć kwotę na organizację koncertu oraz wyraził zgodę na pokrycie kosztów związanych z wynajęciem i obsługą sprzętu niezbędnego do organizacji tego przedsięwzięcia.
Naczelnik Wydziału Kultury, Promocji i Sportu przedstawiła informację odnośnie realizacji filmu dokumentalnego podsumowującego 100-letnią drogę do niepodległości gmin powiatu wołomińskiego. Zarząd zapoznał się z ofertą złożoną przez Klub Historyczny Jasienica i wyraził zgodę na sfinansowanie produkcji filmu w kwocie 19.000,00 zł.

Ad. 10.
Zarząd zapoznał się z treścią pisma Dyrektor Rodzinnego Domu Dziecka Nr 4 w Duczkach.

Ad. 11.
Skarbnik przedstawiła dwie autopoprawki do projektów uchwał Rady Powiatu:
1) zmieniającej Uchwałę Nr XLIII-483/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2018-2030;
2) zmieniającej Uchwałę Nr XLIII-484/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2018 rok.
Zarząd jednogłośnie pozytywnie zaopiniował autopoprawki i postanowił o włączeniu ich w porządek obrad najbliższej sesji Rady Powiatu Wołomińskiego.

Starosta ogłosił przerwę w posiedzeniu, Zarząd zebrał się ponownie po zakończeniu sesji Rady Powiatu Wołomińskiego.

Zarząd jednogłośnie podjął Uchwałę Nr V-117/2018 w sprawie przeniesień w planie finansowym dochodów jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2018.
Zarząd jednogłośnie podjął Uchwałę Nr V-118/2018 w sprawie uchylenia uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr V-102/2018 z dnia 8 maja 2018 r.
Zarząd jednogłośnie podjął Uchwałę Nr V-119/2018 w sprawie uchylenia uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr V-103/2018 z dnia 8 maja 2018 r.
Zarząd jednogłośnie podjął Uchwałę Nr V-120/2018 w sprawie uchylenia uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr V-104/2018 z dnia 8 maja 2018 r.
Zarząd jednogłośnie podjął Uchwałę Nr V-121/2018 w sprawie uchylenia uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr V-105/2018 z dnia 8 maja 2018 r.
Zarząd jednogłośnie podjął Uchwałę Nr V-122/2018 w sprawie uchylenia uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr V-110/2018 z dnia 8 maja 2018 r.
Zarząd jednogłośnie podjął Uchwałę Nr V-123/2018 w sprawie uchylenia uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr V-111/2018 z dnia 8 maja 2018 r.
Zarząd jednogłośnie podjął Uchwałę Nr V-124/2018 w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych pracowników jednostek powiatowych w roku 2018.
Zarząd jednogłośnie podjął Uchwałę Nr V-125/2018 w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych pracowników jednostek powiatowych w roku 2018 – wykonanie.
Zarząd jednogłośnie podjął Uchwałę Nr V-126/2018 w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2018.
Zarząd jednogłośnie podjął Uchwałę Nr V-127/2018 w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2018 – wykonanie.
Zarząd jednogłośnie podjął Uchwałę Nr V-128/2018 w sprawie zmian w uchwale Nr XLIII-484/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2018 rok.
Zarząd jednogłośnie podjął Uchwałę Nr V-129/2018 w sprawie zmian w uchwale Nr XLIII-484/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2018 rok – wykonanie.
Zarząd jednogłośnie podjął Uchwałę Nr V-130/2018 w sprawie wykonania uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2018 rok.

Ad. 12.
Członek Zarządu Marta Rajchert poinformowała, że należy wykonać przegląd orlika przy ZSO w Radzyminie oraz wywiesić czytelny regulamin korzystania z boiska w miejscu ogólnodostępnym, tak, aby każdy mógł zapoznać się z jego treścią przed korzystaniem z boiska. Zarząd zalecił, aby Naczelnik Wydziału Edukacji przekazała Dyrektor ZSO prośbę Zarządu.

Na tym protokół zakończono
Godz. zakończenia: godz. 16.30
Protokołowała: Magdalena Kuźnicka


Wytworzył lub odpowiada za treść:Zarząd Powiatu Wołomińskiego, data: 24.05.2018 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 14.06.2018 r., godz. 10.54
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 14.06.2018 r., godz. 10.54
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
14.06.2018 r., godz. 10.54Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 310 razy.