Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Protokół Nr 20/2018

z dnia 29.05.2018 r.
PROTOKÓŁ Nr 20/2018
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 29 maja 2018 r.


W posiedzeniu Zarządu Powiatu Wołomińskiego uczestniczyli:
- jego Członkowie: Adam Łossan, Mariusz Dembiński, Karol Małolepszy, Marta Rajchert oraz
- zaproszeni na posiedzenie: Skarbnik Jadwiga Tomasiewicz, Sekretarz Powiatu Aneta Piotrowska, Inspektor Wydziału Kultury, Promocji i Sportu Beata Skwierczyńska-Mizerska, Naczelnik Wydziału Inwestycji i Drogownictwa Andrzej Nocoń.

Porządek obrad:
1. przyjęcie porządku obrad;
2. przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 24 maja 2018 r;
3. WID:
1) wniosek w sprawie zwiększenia środków finansowych na zadanie „Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania DK 50 z drogą powiatową DP 4343W w miejscowości Zawiszyn, gmina Jadów”;
2) zajęcie stanowiska w sprawie zadania „Sporządzenie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4328W od drogi krajowej nr 50 w miejscowości Strachówka do wysokości działki nr 231/3 obręb gmina Strachówka”;
3) zajęcie stanowiska w sprawie zadania dot. wykonania dokumentacji projektowej systemu p.poż. oraz instalacji przyzywowej w budynku głównym i pawilonach Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie;
4. WOK: projekt uchwały Zarządu zmieniającej Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Wołominie;
5. WKP: wnioski o współorganizację imprez;
6. SK: sprawy budżetowe;
7. sprawy różne.

Rozpoczęcie obrad: godz. 8.30.

Ad. 1.
Odczytano i przyjęto porządek posiedzenia bez uwag.

Ad. 2.
Przyjęto protokół z posiedzenia Zarządu w dniu 24 maja 2018 r.

Ad. 3.
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Drogownictwa przedstawił wniosek w sprawie zwiększenia środków finansowych na zadanie „Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania DK 50 z drogą powiatową DP 4343W w miejscowości Zawiszyn, gmina Jadów”. Na to zadanie zarezerwowane zostały środki w kwocie 40.000,00 zł, natomiast najniższa oferta złożona w tym postępowaniu przetargowym opiewa na kwotę 78.351,00 zł. Zarząd jednogłośnie zdecydował o zwiększeniu środków finansowych na ww. zadanie do kwoty 79.000,00 zł.
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Drogownictwa poprosił Zarząd o zajęcie stanowiska w sprawie zadania „Sporządzenie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4328W od drogi krajowej nr 50 w miejscowości Strachówka do wysokości działki nr 231/3 obręb gmina Strachówka”. Na to zadanie zarezerwowano środki w kwocie 200.000,00 zł: 50.000,00 zł w 2018 r. i 150.000,00 zł w 2019 r. Najniższa oferta złożona w postepowaniu przetargowym wynosi 228.497,10 zł. Zarząd jednogłośnie zdecydował o zwiększeniu środków finansowych na ww. zadanie o kwotę 30.000,00 zł.
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Drogownictwa poprosił Zarząd o zajęcie stanowiska w sprawie zadania dot. wykonania dokumentacji projektowej systemu p.poż. oraz instalacji przyzywowej w budynku głównym i pawilonach Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie. Zabezpieczone na to zadanie środki to kwota 50.000,00 zł. Koszty realizacji zadania znacząco przewyższają zarezerwowaną kwotę, dlatego też Zarząd jednogłośnie postanowił zwiększyć na tyle środki, aby Wydział mógł stopniowo realizować ww. zadanie.

Ad. 4.
Sekretarz przedstawiła projekt uchwały Zarządu zmieniającej Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Wołominie. Zarząd jednogłośnie podjął Uchwałę Nr V-131/2018 zmieniającą Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Wołominie.

Ad. 5.
Zarząd rozpatrzył wnioski o współorganizację imprez i podjął następujące decyzje:
1) Gminna Biblioteka Publiczna w Strachówce - Noc Świętojańska w Sołectwie Wiktoria – 1.000 zł;
2) Parafia św. Faustyny w Helenowie - Parafialny Festyn Rodzinno-Patriotyczny – odmowa dofinansowania;
3) Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej - II Konferencja "Budowanie sieci wspierającej rodziny - Chrońmy Dzieci" – Zarząd omówi wniosek na następnym posiedzeniu, po zapoznaniu się z dokładnym kosztorysem imprezy.
Zarząd zobowiązał Wydział Kultury, Promocji i Sportu do przedstawienia informacji na temat wysokości opłat za wynajem pomieszczeń w Powiatowym Centrum Dziedzictwa i Twórczości.

Ad. 6.
Zarząd jednogłośnie podjął Uchwałę Nr V-132/2018 w sprawie zmian w uchwale Nr XLIII-484/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2018 rok.
Zarząd jednogłośnie podjął Uchwałę Nr V-133/2018 w sprawie zmian w uchwale Nr XLIII-484/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2018 rok – wykonanie.
Zarząd jednogłośnie podjął Uchwałę Nr V-134/2018 w sprawie przeniesień w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2018.
Zarząd jednogłośnie podjął Uchwałę Nr V-135/2018 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2018.
Zarząd jednogłośnie podjął Uchwałę Nr V-136/2018 w sprawie zmian w uchwale Nr XLIII-484/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2018 rok.
Zarząd jednogłośnie podjął Uchwałę Nr V-137/2018 w sprawie zmian w uchwale Nr XLIII-484/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2018 rok – wykonanie.
Zarząd jednogłośnie podjął Uchwałę Nr V-138/2018 w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2018 – uaktualnienie planów finansowych.

Ad. 7.
Wicestarosta przedstawił Stanowisko Biura Prawnego dot. możliwości wniesienia apelacji od wyroku Sądu Rejonowego w Wołominie z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie o sygn. akt I C 345/16 upr przeciwko Powiatowi Wołomińskiemu. W rozpatrywanej sprawie strona powodowa dochodziła zapłaty wynagrodzenia z umowy zlecenia zawartej z Powiatem Wołomińskim w dniu 21 października 2014 r. na sporządzenie analizy obowiązujących uchwał, ogłaszanych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych, przyznanych patronatów i nagród w zakresie sportu i rekreacji. Zarząd postanowił o wniesieniu apelacji.
Członek Zarządu Marta Rajchert ponownie poruszyła sprawę dot. poboczy w m. Słupno. Mieszkańcy zwracają się z prośbą o budowę chodnika od ul. Sikorskiego do szkoły. Burmistrz Radzymina wstępnie zadeklarował pomoc finansową przy realizacji tej inwestycji. Zarząd zobowiązał Wydział Inwestycji i Drogownictwa do dokonania rozeznania w kwestii ewentualnego projektu budowy chodnika wzdłuż omawianej ulicy. Zarząd uznał, że wprowadzane zadanie będzie 2-letnie.
Członek Zarządu Mariusz Dembiński poruszył sprawę konieczności odwodnienia drogi w m. Szczepanek, gm. Tłuszcz. Sprawa zostanie przekazana do Wydziału Inwestycji i Drogownictwa.

Na tym protokół zakończono
Godz. zakończenia: godz. 10.30
Protokołowała: Magdalena Kuźnicka


Wytworzył lub odpowiada za treść:Zarząd Powiatu Wołomińskiego, data: 29.05.2018 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 14.06.2018 r., godz. 11.00
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 14.06.2018 r., godz. 11.00
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
14.06.2018 r., godz. 11.00Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 305 razy.