Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Protokół Nr 21/2018

z dnia 05.06.2018
PROTOKÓŁ Nr 21/2018
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 5 czerwca 2018 r.


W posiedzeniu Zarządu Powiatu Wołomińskiego uczestniczyli:
- jego Członkowie: Kazimierz Rakowski, Adam Łossan, Mariusz Dembiński, Karol Małolepszy oraz
- zaproszeni na posiedzenie: Skarbnik Jadwiga Tomasiewicz, Naczelnik Wydziału Inwestycji i Drogownictwa Andrzej Nocoń, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Dorota Romańczuk, Naczelnik Wydziału Edukacji Olga Wileńska, Naczelnik Wydziału Kultury, Promocji i Sportu Katarzyna Pazio.

Porządek obrad:
1. przyjęcie porządku obrad;
2. przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 29 maja 2018 r;
3. WID:
1) wniosek w sprawie zwiększenia środków finansowych na zadanie „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 4329W na odcinku od styku skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 634 do skrzyżowania ulic Kościuszki, Łąkowej i Polnej (wraz z tym skrzyżowaniem) w Tłuszczu, gm. Tłuszcz”;
2) informacja o przebiegu prac przy realizacji robót na terenie ZSO w Radzyminie;
3) informacja dot. współpracy z PKP PLK S.A. przy przebudowie przejazdów kolejowych w drogach powiatowych;
4) informacja o realizacji zadań, które zostały zaliczone do kategorii wydatków niewygasających w ramach budżetu 2017 r. na rok 2018;
5) wniosek o zwiększenie środków finansowych na zadanie „Projekt techniczny przebudowy ul. Warszawskiej i Przemysłowej w Tłuszczu, gm. Tłuszcz”.
4. WSO:
1) rozstrzygnięcie w sprawie oferty realizacji zadania publicznego złożonej w trybie pozakonkursowym przez Stowarzyszenie RoPSAN z Warszawy w zakresie Ochrona zdrowia;
2) informacja o wysokości środków pozostałych w budżecie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi… 2018 po rozstrzygnięciu IV edycji konkursów ofert;
3) informacja dot. zmian w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej.
5. WED: projekt uchwały Zarządu w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły;
6. WKP:
1) wnioski o współorganizację imprez;
2) prośba o zwiększenie kwoty dofinansowania wydarzenia pn. „Noc świętojańska w sołectwie Wiktoria”;
7. SK: sprawy budżetowe;
8. sprawy różne.

Rozpoczęcie obrad: godz. 9.00.

Ad. 1.
Odczytano i przyjęto porządek posiedzenia bez uwag.

Ad. 2.
Przyjęto protokół z posiedzenia Zarządu w dniu 29 maja 2018 r.

Ad. 3.
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Drogownictwa przedstawił wniosek w sprawie zwiększenia środków finansowych do kwoty 1.990.000,00 zł na zadanie „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 4329W na odcinku od styku skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 634 do skrzyżowania ulic Kościuszki, Łąkowej i Polnej (wraz z tym skrzyżowaniem) w Tłuszczu, gm. Tłuszcz”. Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę.
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Drogownictwa przedstawił informację o przebiegu prac przy realizacji robót na terenie Liceum w Radzyminie.
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Drogownictwa poinformował, że przedstawiciel PKP PLK S.A. oczekuje odpowiedzi na propozycję zawarcia ewentualnej współpracy przy przebudowie przejazdów kolejowych w drogach powiatowych. Zarząd uznał, że w chwili obecnej z uwagi na brak środków, nie jest w stanie podjąć oczekiwanej współpracy.
Zarząd zapoznał się z informacją o realizacji zadań, które zostały zaliczone do kategorii wydatków niewygasających w ramach budżetu 2017 r. na rok 2018 i postanowił o przedstawieniu tych zmian na najbliższej sesji Rady Powiatu Wołomińskiego.
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Drogownictwa omówił wniosek o zwiększenie środków finansowych o kwotę 40.465,00 zł na zadanie „Projekt techniczny przebudowy ul. Warszawskiej i Przemysłowej w Tłuszczu, gm. Tłuszcz”. Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę.

Ad. 4.
Zarząd rozstrzygnął ofertę Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „RoPSAN-Rodzice Przeciwko Sprzedaży Alkoholu Nieletnim” z Warszawy złożoną w trybie pozakonkursowym na realizację zadania publicznego p.n. „Diagnoza stanu problemów związanych z piciem alkoholu, używaniem środków psychoaktywnych (w tym dopalaczy) oraz przemocą rówieśniczą (w tym cyberprzestrzenią) w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Wołomina – na podstawie reprezentatywnych anonimowych badań ankietowych uczniów i nauczycieli” w zakresie Ochrona zdrowia i przyznał kwotę 5.700 zł na realizację ww. zadania.
Zarząd zapoznał się z informacją dot. wysokości środków pozostałych w budżecie Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018 po rozstrzygnięciu IV edycji konkursów ofert. Zarząd zdecydował o:
- przesunięciu kwoty 10.000,00 zł z zakresu Pomoc Społeczna na Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej;
- przesunięciu kwoty 7.130,00 zł z zakresu Turystyka na Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego;
- przesunięciu kwoty 10.000,00 zł z zakresu Oświata i wychowanie na Kulturę fizyczną.
Zarząd zapoznał się z informacją dot. zmian w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, tj. zmiana godzin pracy NPP w Kobyłce oraz zmiana lokalizacji punktu NPP w Markach.

Ad. 5.
Naczelnik Wydziału Edukacji przedstawiła projekt uchwały Zarządu w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły. Zarząd jednogłośnie podjął Uchwałę Nr V-139/2018 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły.

Ad. 6.
Zarząd rozpatrzył wnioski o współorganizację imprez i podjął następujące decyzje:
1) Jerzy Sielewicz - Pomoc Rodakom na Wileńszczyźnie – 1.350 zł;
2) Sołtys Starych Załubic Ewelina Jakubik - Obozy treningowe doskonalące umiejętności taneczne młodych zawodników – 2.000 zł.
Zarząd przełożył omawianie wniosku o zwiększenie kwoty dofinansowania wydarzenia pn. „Noc świętojańska w sołectwie Wiktoria” na następne posiedzenie.
Zarząd zapoznał się z wnioskiem Komisji Dziedzictwa Narodowego i Kultury o udzielenie wsparcia finansowego dla Chóru „SENTITO” z Parafii św. Józefa Robotnika w Wołominie na wyjazd na Międzynarodowy Festiwal w Macedonii. Zarząd jednogłośnie nie wyraził zgody.

Ad. 7.
Zarząd jednogłośnie podjął Uchwałę Nr V-140/2018 w sprawie przeniesień w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2018.
Zarząd jednogłośnie podjął Uchwałę Nr V-141/2018 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2018.
Zarząd jednogłośnie podjął Uchwałę Nr V-142/2018 w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2018.
Zarząd jednogłośnie podjął Uchwałę Nr V-143/2018 w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2018 – wykonanie.

Skarbnik udzieliła informacji o finansowaniu Rodzinnych Domów Dziecka i przekazywanych środkach na utrzymanie każdego z nich.

Na tym protokół zakończono
Godz. zakończenia: godz. 11.30
Protokołowała: Magdalena Kuźnicka


Wytworzył lub odpowiada za treść:Zarząd Powiatu Wołomińskiego, data: 05.06.2018 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 14.06.2018 r., godz. 11.04
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 14.06.2018 r., godz. 11.04
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
14.06.2018 r., godz. 11.04Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 311 razy.