Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Protokół Nr 22/2018

z dnia 11.06.2018 r.
PROTOKÓŁ Nr 22/2018
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 11 czerwca 2018 r.


W posiedzeniu Zarządu Powiatu Wołomińskiego uczestniczyli:
- jego Członkowie: Kazimierz Rakowski, Adam Łossan, Mariusz Dembiński oraz
- zaproszeni na posiedzenie: Skarbnik Jadwiga Tomasiewicz, Kierownik Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Zielonce Ewelina Wojtkowska, Zastępca Naczelnika Wydziału Inwestycji i Drogownictwa Rafał Urbaniak, Inspektor Wydziału Spraw Obywatelskich Ewa Jagodzińska, Naczelnik Wydziału Kultury, Promocji i Sportu Katarzyna Pazio.

Porządek obrad:
1. przyjęcie porządku obrad;
2. przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 5 czerwca 2018 r;
3. POIK: Roczne sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy dla Powiatu Wołomińskiego na lata 2014-2017;
4. WID:
1) projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Marki zadania z zakresu dróg publicznych dotyczącego rozbudowy drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki w Markach, na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic miasta Marki;
2) koncepcja budynku administracyjnego przy ul. Polskiej w Wołominie;
5. WSO: wniosek Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół i Placówek Edukacyjno-Wychowawczych Miasta Ząbki w sprawie zmiany szacunkowej kalkulacji kosztów realizacji zadania z zakresu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego;
6. WOK: projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie pomocy finansowej dla Gminy Tłuszcz na montaż klimatyzacji w filii Wydziału Komunikacji w Tłuszczu;
7. WKP:
1) wnioski o współorganizację imprez;
2) prośba o zwiększenie kwoty dofinansowania wydarzenia pn. „Noc świętojańska w sołectwie Wiktoria”;
8. SK: sprawy budżetowe;
9. sprawy różne.

Rozpoczęcie obrad: godz. 12.00.

Ad. 1.
Odczytano i przyjęto porządek posiedzenia bez uwag.

Ad. 2.
Przyjęto protokół z posiedzenia Zarządu w dniu 5 czerwca 2018 r.

Ad. 3.
Zarząd jednogłośnie pozytywnie zaopiniował Roczne sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy dla Powiatu Wołomińskiego na lata 2014-2017 i postanowił skierować dokument na najbliższą sesję Rady Powiatu Wołomińskiego.

Ad. 4.
Zastępca Naczelnika Wydziału Inwestycji i Drogownictwa przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Marki zadania z zakresu dróg publicznych dotyczącego rozbudowy drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki w Markach, na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic miasta Marki. Zarząd jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt ww. uchwały i postanowił skierować go na najbliższą sesję Rady Powiatu Wołomińskiego.
Zastępca Naczelnika Wydziału Inwestycji i Drogownictwa przedstawił koncepcję budynku administracyjnego przy ul. Polskiej w Wołominie. Zarząd zobowiązał Wydział Inwestycji i Drogownictwa do wykonania badań geotechnicznych w celu stwierdzenia warunków gruntowych i poziomu wody gruntowej.
Ponadto, Zarząd zobowiązał Wydział Inwestycji i Drogownictwa do niezwłocznego ogłoszenia przetargu na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4314W Turów-Leśniakowizna-Majdan, gm. Wołomin” z kwotą zarezerwowaną w budżecie (4.826.762,00 zł) wraz dofinansowaniem, które Powiat otrzyma od Gminy Wołomin, tj. 30% wartości zadania.

Ad. 5.
Inspektor Wydziału Spraw Obywatelskich omówiła wniosek Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół i Placówek Edukacyjno-Wychowawczych Miasta Ząbki w sprawie zmiany szacunkowej kalkulacji kosztów realizacji zadania „Konkurs Historyczny II Etap – 100-lecie Bitwy Warszawskiej – ziemia wołomińska” z zakresu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę.

Ad. 6.
Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie pomocy finansowej dla Gminy Tłuszcz na montaż klimatyzacji w filii Wydziału Komunikacji w Tłuszczu. Zarząd jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt ww. uchwały i postanowił skierować go na najbliższą sesję Rady Powiatu Wołomińskiego.

Ad. 7.
Zarząd rozpatrzył wnioski o współorganizację imprez i podjął następujące decyzje:
1) Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Zielonce - II Konferencja "Budowanie sieci wspierającej rodziny-Chrońmy Dzieci" w związku z Międzynarodowym Dniem bez Przemocy - Zarząd oczekuje informacji o konkretnej kwocie wynagrodzenia prelegenta;
2) Burmistrz Tłuszcza, Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej RP w Wołominie - VII Powiatowe Zawody Sikawek Strażackich – 5.000 zł;

Zarząd ponownie rozpatrzył wniosek Gminnej Biblioteki Publicznej w Strachówce o współorganizację wydarzenia „Noc Świętojańska w Sołectwie Wiktoria” i zdecydował o zwiększeniu dofinansowania do kwoty 2.500 zł.

Ad. 8.
Skarbnik przedstawiła projekty uchwał Rady Powiatu:
1) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2017 Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie;
2) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego za rok 2017;
3) zmieniająca Uchwałę Nr VII-75/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 maja 2015 r.
4) w sprawie określenia jednostek budżetowych, które mogą gromadzić dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzenia planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzenia;
5) zmieniająca Uchwałę Nr XLIII-483/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2018-2030;
6) zmieniająca Uchwałę Nr XLIII-484/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2018 rok.
Zarząd jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekty ww. uchwał i postanowił skierować je na najbliższą sesję Rady Powiatu Wołomińskiego.

Ad. 9.
Zarząd omawiał kwestię budowy pomnika gen. Dreszera w Jadowie.
Na tym protokół zakończono

Godz. zakończenia: godz. 11.30
Protokołowała: Magdalena Kuźnicka


Wytworzył lub odpowiada za treść:Zarząd Powiatu Wołomińskiego, data: 11.06.2018 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 14.06.2018 r., godz. 11.07
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 14.06.2018 r., godz. 11.07
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
14.06.2018 r., godz. 11.07Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 301 razy.