Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Dyrektor Zespołu Szkół w Wołominie ogłasza nabór na wolne stanowiska w Zespole Szkół w Wołominie ul. Legionów 85

Wymagane dokumenty należy złożyć do dnia 02 lipca 2018 r. w sekretariacie szkoły, pod adresem: 05-200 Wołomin, ul. Legionów 85, w godz. 9.00- 14.00 lub przesłać na adres: zs-wolomin@o2.pl
sekretarki/sekretarza
wymiar - 1 etat


1. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:
Wymagania niezbędne: obywatelstwo polskie,
wykształcenie co najmniej średnie – administracyjno-ekonomiczne
umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office oraz Internetu
stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,
pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, nienaganna opinia,
kultura osobista, łatwość w codziennym komunikowaniu.

2. Wymagania dodatkowe:
umiejętność biegłego posługiwania się językiem polskim w mowie i w piśmie, w tym w szczególności umiejętność właściwego prowadzenia korespondencji ,
dobra znajomość przepisów prawa oświatowego, Kodeksu Pracy i instrukcji kancelaryjnej,
znajomość ustawy o finansach publicznych,
odpowiedzialność, chęć dalszego rozwijania kompetencji.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
załatwianie spraw związanych z obsługą szkoły wynikających z jej bieżącego funkcjonowania,
Prowadzenie kancelarii i sekretariatu szkoły, obsługa pakietu UONET+ firmy Vulcan
Terminowe sporządzanie elektronicznych sprawozdań m.in. SIO,
Bieżące załatwianie wszelkich spraw uczniowskich, a także wykonywanie zadań administracyjno-biurowych na wniosek uczniów i ich rodziców, nauczycieli i wychowawców: przygotowywanie legitymacji, zaświadczeń Wykonywanie typowych prac biurowych i kancelaryjnych według zaistniałych potrzeb. Terminowe wykonywanie doraźnie zleconych przez Dyrektora zadań wynikających z potrzeby zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły, także w zakresie organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych oraz dydaktycznych. Przygotowywanie danych do sprawozdań z zakresu swojego stanowiska pracy.
Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

4. Warunki pracy:
Zatrudnienie na czas próbny, a następnie na czas określony z możliwością uzyskania umowy na czas nieokreślony.
Wymagane dokumenty:
Podanie o zatrudnienie na stanowisku sekretarki/sekretarza z podaniem motywacji ubiegania się o to stanowisko.
Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie CV ze zdjęciem, kserokopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia,
kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

Podanie o pracę i CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r.. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 100 z późn. zmianami).

5. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów.
Wymagane dokumenty należy złożyć do dnia 02 lipca 2018 r. w sekretariacie szkoły, pod adresem: 05-200 Wołomin, ul. Legionów 85, w godz. 9.00- 14.00 lub przesłać na adres: zs-wolomin@o2.pl. Dokumenty, które wpłyną do szkoły po terminie określonym w pkt.1 nie będą rozpatrywane i nie zostaną zwrócone zainteresowanym. Informacja o wyniku naboru będzie przekazana zainteresowanym w terminie do 10 lipca 2018 r.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 26.06.2018 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 26.06.2018 r., godz. 14.20
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 26.06.2018 r., godz. 14.21
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
26.06.2018 r., godz. 14.21NieznanyEdycja strony
26.06.2018 r., godz. 14.20NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 579 razy.