Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Starostwo Powiatowe w Wołominie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy specjalista/ inspektor/ podinspektor ds. środków transportu w sekcji bieżącego utrzymania dróg

Termin składania ofert do dnia 21 września 2018 r.
STAROSTWO POWIATOWE W WOŁOMINIE
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:


1. Komórka organizacyjna Urzędu: Wydział Inwestycji i Drogownictwa
2. Stanowisko: Specjalista/ inspektor/ podinspektor ds. środków transportu w sekcji bieżącego utrzymania dróg
3. Wymiar etatu: pełny etat
4. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:
1) Wymagania niezbędne:
a) Wykształcenie: wyższe
b) Doświadczenie zawodowe: minimum dwuletnie doświadczenie przy wykonywaniu nadzoru i organizacji pracy w zakresie utrzymania, dysponowania i eksploatacji sprzętu transportowego, organizacja przetargów na usługi napraw, zakupu i dostaw w/w sprzętu
c) Wiedza:
- Znajomość programów: Office, Excel,
- Znajomość ustawy o drogach publicznych,
- Znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
- Znajomość Ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
- Znajomość warunków technicznych, wykonywania prac naprawczych sprzętu - transportowego i maszyn budowlanych,
2) Inne umiejętności:
- Samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań i bardzo dobra umiejętność organizacji pracy,
- Skuteczność w realizacji celów,
- Terminowość w realizacji zadań
- Odpowiedzialność za wykonywane czynności i podejmowane decyzje
- Umiejętność pracy w zespole, współpracy z podmiotami i osobami
- Prawo jazdy minimum kat. B
3) Wymagania dodatkowe:
a) Wykształcenie: jak wyżej
b) Doświadczenie zawodowe: jak wyżej
c) Wiedza: jak wyżej
d) Inne umiejętności: jak wyżej
5. Główne obowiązki na stanowisku:
Samodzielne przygotowywanie i prowadzenie zadań związanych z :
- nadzorem nad prawidłowością eksploatacji środków transportu,
- organizacją bieżącej konserwacji i utrzymania sprzętu,
- kontrolą i odbiorem wykonanych prac naprawczych i remontowych,
- zlecaniem przeglądów, napraw sprzętu,
- bieżącą kontrolą stanu technicznego oraz uprawnień operatorów do pracy powierzonym sprzętem,
- prowadzeniem spraw związanych z zamówieniami na dostawy paliw, materiałów eksploatacyjnych, ubezpieczeń, napraw i zakupu sprzętu,
- udziałem w akcji zimowego utrzymania dróg powiatowych,
- przygotowaniem procedur zgodnie z PZP lub regulaminem wewnętrznym Starosty,
- kontrolą i nadzorem nad pracownikami użytkujących powierzony sprzęt,
- prowadzeniem spraw związanych ze zgłoszeniem szkody z ubezpieczenia OC dróg,
- reprezentowaniem Powiatu w ramach umowy o wykonawstwo prac,
- prowadzeniem korespondencji związanej z zakresem realizowanych przez wydział zadań,
- pracą przy użyciu systemu elektronicznego obiegu dokumentów.
6. Inne informacje:
1) Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze był wyższy niż 6 %
2) Warunki pracy:
a) pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób z niewielkim stopniem niepełnosprawności,
b) praca poza siedzibą głównego budynku, praca biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz.,
obsługa klienta.
c) pracodawca zapewnia swoim pracownikom:
- atrakcyjny pakiet socjalny.
7. Wymagane dokumenty:
1) kwestionariusz osobowy (dokument do pobrania);
2) dokument poświadczający wykształcenie (kserokopię dyplomu lub zaświadczenie o stanie odbytych
studiów, kserokopię świadectwa szkolnego);
3) kserokopie świadectw pracy (bądź zaświadczenie z obecnego miejsca pracy) potwierdzające
wymagany staż pracy;
4) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach i uprawnieniach;
5) oświadczenie kandydatów (dokument do pobrania).
8. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zapieczętowanej kopercie w terminie do dnia
21.09.2018 r. do godz. 16.00 z dopiskiem:
9. Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy Specjalista/ inspektor/ podinspektor ds. środków transportu w sekcji bieżącego utrzymania dróg w Wydziale Inwestycji i Drogownictwa


Aplikację należy złożyć w siedzibie Starostwa przy ul. Prądzyńskiego 3 (kancelaria ogólna – parter pok. nr 104) lub przesłać pocztą na adres – Starostwo Powiatowe w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin. W przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego oferty można przekazać na adres skrytki: /spwolomin/skrytka. Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Kandydatów, spełniających wymogi formalne informuje się mailowo lub telefonicznie (w przypadku braku adresu e-mail) o terminie, czasie i miejscu przeprowadzania kolejnego etapu naboru.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.powiat-wolominski.pl) zakładka wolne stanowiska pracy oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3.
Dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje wykraczające poza dokumenty ustawowo niezbędne, będą przetwarzane wyłącznie za zgodą kandydata wyrażoną na piśmie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przez Starostwo Powiatowe w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.”
10. Dane osobowe kandydatów:
1) będą przetwarzane w celu rekrutacji na stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze na podstawie art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46//WE;
2) nie będą udostępniane innym odbiorcom;
3) nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany nie dłużej niż 3 miesiące od zakończenia procesu rekrutacji.
11. Kandydatom przysługuje prawo żądania:
1) dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia (w przypadku i na zasadach określonych
w przepisach regulujących ochronę danych osobowych), ograniczenia ich przetwarzania;
2) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych –
na zasadach określonych w przepisach prawa regulujących ochronę danych osobowych.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński Kazimierz Rakowski, data: 10.09.2018 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 10.09.2018 r., godz. 17.23
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Rudnik, data: 10.09.2018 r., godz. 17.25
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
10.09.2018 r., godz. 17.25Magdalena RudnikEdycja strony
10.09.2018 r., godz. 17.23Magdalena RudnikDodanie strony

Strona oglądana: 655 razy.