Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Starostwo Powiatowe w Wołominie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy inspektor w Wydziale Budownictwa

Termin składania ofert do dnia 8 października 2018 r.
STAROSTWO POWIATOWE W WOŁOMINIE
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

1. Komórka organizacyjna Urzędu: Wydział Budownictwa, 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3
2. Stanowisko: inspektor
3. Wymiar etatu: pełny etat
4. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:
1) Wymagania niezbędne:
a) Wykształcenie: średnie techniczne budowlane, wyższe ogólnobudowlane
b) Doświadczenie zawodowe: minimum 2 lata w organach administracji architektoniczno-budowalnej
c) Wiedza: znajomość przepisów ustawy - Prawo budowlane i aktów wykonawczych do tej ustawy, Kodeksu postępowania administracyjnego
d) Inne umiejętności: znajomość obsługi komputera w zakresie edytorów tekstów oraz obsługi elektronicznego obiegu dokumentów
2) Wymagania dodatkowe:
a) Wykształcenie: architektura, urbanistyka lub inne pokrewne
b) Doświadczenie zawodowe: jak wyżej
c) Wiedza: znajomość przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, ustawy o dostępie do informacji publicznej, RODO
d) Inne umiejętności: komunikatywność, umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych, samodzielność.
5. Główne obowiązki na stanowisku:
Rozpatrywanie wniosków, prowadzenie postępowań i przygotowywanie decyzji w sprawach: pozwoleń na budowę, pozwoleń na rozbiórkę, przeniesień pozwoleń na budowę na inny podmiot, uchyleń decyzji o pozwoleniu na budowę; rozpatrywanie zgłoszeń robót niewymagających pozwolenia na budowę; rozpatrywanie zgłoszeń rozbiórki obiektów budowlanych; rozpatrywanie zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych; przygotowywanie zaświadczeń dotyczących samodzielności lokali; rozpatrywanie wniosków, prowadzenie postępowań i przygotowywanie decyzji dotyczących zezwoleń na realizację inwestycji drogowych; praca w systemie EZD.
6. Inne informacje:
1) Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze był wyższy niż 6 %
2) Warunki pracy:
a) pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych z niewielkim stopniem niepełnosprawności,
b) praca w siedzibie urzędu, praca biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz.,
praca na piętrze, obsługa klienta.
c) pracodawca zapewnia swoim pracownikom:
- atrakcyjny pakiet socjalny.
7. Wymagane dokumenty:
1) kwestionariusz osobowy (dokument do pobrania);
2) dokument poświadczający wykształcenie (kserokopię dyplomu lub zaświadczenie o stanie odbytych
studiów, kserokopię świadectwa szkolnego);
3) kserokopie świadectw pracy (bądź zaświadczenie z obecnego miejsca pracy) potwierdzające
wymagany staż pracy;
4) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach i uprawnieniach;
5) oświadczenie kandydatów (dokument do pobrania).
8. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zapieczętowanej kopercie w terminie do dnia
8 października 208 r. do godz. 18.00 z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy inspektor w Wydziale Budownictwa.
Aplikację należy złożyć w siedzibie Starostwa przy ul. Prądzyńskiego 3 (kancelaria ogólna – parter pok. nr 104) lub przesłać pocztą na adres – Starostwo Powiatowe w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin. W przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego oferty można przekazać na adres skrytki: /spwolomin/skrytka. Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Kandydatów, spełniających wymogi formalne informuje się mailowo lub telefonicznie (w przypadku braku adresu e-mail) o terminie, czasie i miejscu przeprowadzania kolejnego etapu naboru.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.powiat-wolominski.pl) zakładka wolne stanowiska pracy oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3.
Dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje wykraczające poza dokumenty ustawowo niezbędne, będą przetwarzane wyłącznie za zgodą kandydata wyrażoną na piśmie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przez Starostwo Powiatowe w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.”
9. Dane osobowe kandydatów:
1) będą przetwarzane w celu rekrutacji na stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze na podstawie art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46//WE;
2) nie będą udostępniane innym odbiorcom;
3) nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany nie dłużej niż 3 miesiące od zakończenia procesu rekrutacji.
10. Kandydatom przysługuje prawo żądania:
1) dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia (w przypadku i na zasadach określonych w
przepisach regulujących ochronę danych osobowych), ograniczenia ich przetwarzania;
2) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych –
na zasadach określonych w przepisach prawa regulujących ochronę danych osobowych.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Wicestarosta Adam Łossan, data: 26.09.2018 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 27.09.2018 r., godz. 08.23
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Rudnik, data: 27.09.2018 r., godz. 08.26
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
27.09.2018 r., godz. 08.26Magdalena RudnikEdycja strony
27.09.2018 r., godz. 08.24Magdalena RudnikEdycja strony
27.09.2018 r., godz. 08.23Magdalena RudnikDodanie strony

Strona oglądana: 803 razy.