Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Starostwo Powiatowe w Wołominie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy główny specjalista / specjalista/ inspektor w Wydziale Inwestycji i Drogownictwa

Termin składania ofert do dnia 8 listopada 2018 r. - TERMIN WYDŁUŻONO DO DNIA 30.11.2018 r.
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
w Starostwie Powiatowym w Wołominie

1. Komórka organizacyjna Urzędu: Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego
w Wołominie.
2. Stanowisko: główny specjalista /specjalista /inspektor ds. opiniowania opracowań projektowych
z zakresów rozwiązań komunikacyjnych dróg gminnych i powiatowych, bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Powiatu, wykorzystywania dróg w sposób szczególny, zatwierdzania i opiniowania projektów stałej i czasowej organizacji ruchu.
3. Opis stanowiska pracy, w tym wymiar etatu oraz miejsce pracy: pełny etat, siedziba w Zagościńcu przy ul. Asfaltowej 1.
4. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:
1) Wymagania niezbędne:
a) Wykształcenie: wyższe techniczne,
b) Doświadczenie zawodowe: przy sporządzaniu lub opiniowaniu projektów bezpieczeństwa ruchu, projektowaniu dróg, sporządzaniu analiz bezpieczeństwa i organizacji ruchu, realizacji projektów drogowych.
c) Wiedza: znajomość przepisów ustawy - Prawo budowlane i aktów wykonawczych do tej ustawy, ustawy o drogach publicznych, Kodeksu postępowania administracyjnego.
d) Inne umiejętności: znajomość obsługi komputera w zakresie edytorów tekstów oraz obsługa elektronicznego obiegu dokumentów.
2) Wymagania dodatkowe:
a) Wykształcenie: studia podyplomowe z zakresu inżynieria ruchu, inżynieria bezpieczeństwa.
b) Doświadczenie zawodowe: co najmniej 2-letnie doświadczenie przy sporządzaniu, opiniowaniu projektów bezpieczeństwa ruchu oraz projektowania dróg.
c) Wiedza: znajomość przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, ustawy o dostępie do informacji publicznej, RODO
d) Inne umiejętności: znajomość programów: Autocad, Office, Excel, umiejętność czytania projektów technicznych, sporządzania założeń do projektów drogowych, znajomość warunków technicznych, wykonywanych robót na obiektach drogowych prawo jazdy kat. B.
5. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku (główne obowiązki):
1) Prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem opracowań projektowych z zakresu rozwiązań komunikacyjnych (geometria drogi i zakres jej dostępności) dla dróg powiatowych i gminnych.
2) Prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego i współpraca w tym zakresie z policją i zarządami dróg i kolei dla dróg powiatowych i gminnych.
3) Opracowywanie analiz bezpieczeństwa i warunków ruchu.
4) Opracowywanie projektów organizacji ruchu.
5) Prowadzenie spraw dotyczących wykorzystania dróg w sposób szczególny.
6) Zatwierdzanie projektów stałej i czasowej organizacji ruchu.
7) Opiniowanie projektów stałej i czasowej organizacji ruchu dla dróg krajowych i wojewódzkich.
8) Udział w komisjach wprowadzających zmiany w organizacji ruchu.
9) Przeprowadzanie kontroli prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na drogach powiatowych i gminnych.
10) Przeprowadzenie kontroli prawidłowości wprowadzenia stałej organizacji ruchu i wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu dla dróg powiatowych i gminnych.
11) Prowadzenie ewidencji zatwierdzonych organizacji ruchu.
12) Praca w elektronicznym systemie obiegu dokumentów.
6. Warunki pracy na stanowisku
1) pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych z niewielkim
stopniem niepełnosprawności,
2) praca poza główną siedzibą urzędu, praca biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz.,
praca w terenie.
3) pracodawca zapewnia swoim pracownikom atrakcyjny pakiet socjalny.
7. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze był wyższy niż 6 %
8. O wskazane stanowisko, poza obywatelami polskimi, mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jeżeli posiadają znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem.
9. Wymagane dokumenty:
1) kwestionariusz osobowy (dokument do pobrania);
2) dokument poświadczający wykształcenie (kserokopię dyplomu lub zaświadczenie o stanie odbytych
studiów, kserokopię świadectwa szkolnego);
3) kserokopie świadectw pracy (bądź zaświadczenie z obecnego miejsca pracy) potwierdzające
wymagany staż pracy;
4) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach i uprawnieniach;
5) oświadczenie kandydatów (dokument do pobrania).
10. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zapieczętowanej kopercie w terminie do dnia
30 listopada 2018 r. do godz. 16.00 z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy główny specjalista/ specjalista/ inspektor w Wydziale Inwestycji i Drogownictwa.
Aplikację należy złożyć w siedzibie Starostwa przy ul. Prądzyńskiego 3 (kancelaria ogólna – parter pok. nr 104) lub przesłać pocztą na adres – Starostwo Powiatowe w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin. W przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego oferty można przekazać na adres skrytki: /spwolomin/skrytka. Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Kandydatów, spełniających wymogi formalne informuje się mailowo lub telefonicznie (w przypadku braku adresu e-mail) o terminie, czasie i miejscu przeprowadzania kolejnego etapu naboru.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.powiat-wolominski.pl) zakładka wolne stanowiska pracy oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3.
Dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje wykraczające poza dokumenty ustawowo niezbędne, będą przetwarzane wyłącznie za zgodą kandydata wyrażoną na piśmie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przez Starostwo Powiatowe w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.”
11. Dane osobowe kandydatów:
1) będą przetwarzane w celu rekrutacji na stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze na podstawie art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46//WE;
2) nie będą udostępniane innym odbiorcom;
3) nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany nie dłużej niż 3 miesiące od zakończenia procesu rekrutacji.
12. Kandydatom przysługuje prawo żądania:
1) dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia (w przypadku i na zasadach określonych w
przepisach regulujących ochronę danych osobowych), ograniczenia ich przetwarzania;
2) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych –
na zasadach określonych w przepisach prawa regulujących ochronę danych osobowych.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński Kazimierz Rakowski, data: 26.10.2018 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 26.10.2018 r., godz. 11.23
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Rudnik, data: 09.11.2018 r., godz. 12.30
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.11.2018 r., godz. 12.30Magdalena RudnikEdycja strony
26.10.2018 r., godz. 11.29Magdalena RudnikEdycja strony
26.10.2018 r., godz. 11.23Magdalena RudnikDodanie strony

Strona oglądana: 746 razy.