Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Dyrektor Szpitala w Wołominie ogłasza konkurs na stanowisko ORDYNATORA Oddziału Chorób Wewnętrznych I w Szpitalu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie

OGŁOSZENIE o konkursie na stanowisko ORDYNATORA
Dyrektor Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie przy ul. Gdyńskiej 1/3, 05-200 Wołomin, w porozumieniu z Okręgową Izbą Lekarską w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko ORDYNATORA Oddziału Chorób Wewnętrznych Iw Szpitalu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie.


Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni posiadać kwalifikacje określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151 poz. 896), tj. tytuł zawodowy lekarza i tytuł specjalisty lub specjalisty II stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych oraz minimum 8 lat pracy w zawodzie.

Kandydaci proszeni są o złożenie dokumentów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursów na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. 2018, poz.393).
Kandydaci powinni przedstawić: podanie, odpis dyplomu, przebieg pracy zawodowej, prawo wykonywania zawodu, zaświadczenie o posiadanych specjalizacjach, stopniach i tytułach naukowych oraz inne dokumenty w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata, oraz dwie opinie o kwalifikacjach zawodowych (merytoryczne).
Należy złożyć oświadczenie o braku prawomocnie orzeczonego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia wykonywania zawodu lub zajmowania określonego stanowiska.

Należy złożyć oświadczenie o niekaralności, w tym za przewinienia zawodowe.
Kandydat zgłaszający się do konkursu składa oświadczenie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzania postępowania konkursowego na dane stanowisko.
Kandydaci dokumenty składają w kancelarii Szpitala w kopercie podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz adresem (z dopiskiem: Konkurs na ordynatora oddziału chorób wewnętrznych), w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia.

O terminie posiedzenia komisji konkursowej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Ogłoszenie o konkursie należy umieścić na tablicy ogłoszeń jednostki organizującej konkurs (Szpitala) oraz na stronie internetowej podmiotu tworzącego (Rady Powiatu Wołomińskiego).
Dokument został przyjęty przez Komisję Konkursową w drodze korespondencyjnej na podstawie § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. 2018, poz. 393).


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 26.11.2018 r., godz. 13.41
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 26.11.2018 r., godz. 13.43
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
26.11.2018 r., godz. 13.43Katarzyna RutkowskaEdycja strony
26.11.2018 r., godz. 13.41Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 199 razy.