Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Komisja Edukacji, Sportu i Turystyki

ROK 2019

I KWARTAŁ (Styczeń-Marzec)

1. Plan konferencji adresowanych do grona pedagogicznego oraz rodziców (placówki oświatowe, których organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe)
2. Rozwój kultury fizycznej w powiecie wołomińskim – podsumowanie roku sportowego; najlepsi sportowcy, działacze sportowi.
3. Analiza kalendarza wydarzeń edukacyjnych, sportowych i turystycznych na 2019 rok, które organizowane są przy udziale Starostwa Powiatowego.
4. Informacja na temat planowanej oferty kształcenia na rok 2019/2020 w szkołach prowadzonych przez Powiat Wołomiński.
5. Informacja na temat założeń do tworzenia arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2019/2020.
6. Formy spędzania czasu wolnego przez młodzież oraz organizacja zajęć pozalekcyjnych w szkołach.
7. Informacje na temat realizowanych szkolnych programów, dofinansowywanie ze środków zewnętrznych,
8. System naboru do szkół ponadpodstawowych - organizacja i stan przygotowań oraz działania promocyjne, mające na celu zachęcenie kandydatów do wyboru szkół średnich
w Powiecie Wołomińskim.

II KWARTAŁ (Kwiecień-Czerwiec)

1. Arkusze organizacji szkół na rok szkolny 2019/2020, redukcje etatów wynikające z art. 20 Karty Nauczyciela.
2. Osiągnięcia szkół w 2018 roku.
3. Planowane remonty do realizacji w okresie wakacyjnym związane z przygotowaniem obiektów szkolnych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego.
4. Informacja na temat pozyskiwania funduszy zewnętrznych na rozwój edukacji, sportu i turystyki.
5. Ocena zagrożeń młodzieży ze szkół prowadzonych przez powiat.

III KWARTAŁ (Lipiec-Wrzesień)

1. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku ze szczególnym uwzględnieniem działów: oświata i wychowanie, sport i turystyka.
2. Przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego
3. Informacja o naborze uczniów do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020.
4. Informacja o przebiegu prac remontowych i modernizacyjnych w budynkach oświatowych.
5. Informacja dotycząca przyznania stypendiów naukowych Starosty Wołomińskiego.
6. Analiza wysokości płac pracowników administracji i obsługi oraz nauczycieli, w tym pomoc finansowa w doskonaleniu zawodowym nauczycieli.
7. Realizacja konkursów powiatowych organizowanych przez szkoły i inne organizacje pożytku publicznego oraz te, które patronatem objął Starosta Wołomiński.
8. Wyniki egzaminów zewnętrznych w szkołach ponadpodstawowych (matura oraz egzaminy zawodowe).
9. Wypracowanie wniosków do Uchwały Budżetowej na 2020 rok w zakresie działania Komisji.

IV KWARTAŁ (Październik-Grudzień)

1. Informacja o nagrodach Starosty Wołomińskiego z okazji Dnia Edukacji.
2. Ocena stanu bezpieczeństwa w szkołach zapoznanie się z zagrożeniami, czynnikami patologicznymi oraz z możliwościami zapobiegania im.
3. Informacja na temat przygotowywanego kalendarza imprez edukacyjnych, sportowych i turystycznych na 2020 rok.
4. Sprawozdanie z pracy Komisji za 2019 rok.
5. Analiza projektu budżetu na 2020 rok w zakresie działania Komisji.

Zakres stałych działań Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki:

1. Opiniowanie wniosków i projektów uchwał Rady Powiatu Wołomińskiego, kierowanych pod obrady.
2. Wykonywanie zadań zleconych przez Radę.
3. Współpraca z komisjami stałymi Rady.
4. Współdziałanie z placówkami oświaty, sportu i turystyki.
5. Współpraca z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi.
6. Wspieranie inicjatyw oświatowych, sportowych i turystycznych.
7. Zapoznanie się z warunkami pracy i nauki w szkołach oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez Powiat Wołomiński.

Uwagi:

1. Powyższy plan pracy jest planem ramowym, wyznaczającym główne kierunki działania Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki.
2. Plan może być rozszerzany i uzupełniany w miarę potrzeb Rady Powiatu Wołomińskiego lub z inicjatywy Komisji.
3. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zmianę zagadnień i planowanych terminów realizacji.
4. Na spotkania Komisji zapraszane będą osoby odpowiedzialne merytorycznie za omawiany temat.

Inne:

1. Działania w ramach zespołu ds. powiatowego projektu startu zawodowego osób niepełnosprawnych po ukończeniu edukacji szkolnej.
2. Działania nad Powiatowym Program Przeciwdziałania Przemocy w internecie „STOP PRZEMOCY W CYBERPRZESTRZENI” Program rozszerzony o zjawiska przemocy
w placówkach oświatowych.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki Piotr Borczyński, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 27.02.2019 r., godz. 15.34
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 27.02.2019 r., godz. 15.37
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
27.02.2019 r., godz. 15.37Małgorzata JeznachEdycja strony
27.02.2019 r., godz. 15.36Małgorzata JeznachEdycja strony
27.02.2019 r., godz. 15.36Małgorzata JeznachEdycja strony
27.02.2019 r., godz. 15.34Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1496 razy.