Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi w 2007 roku

Załącznik do Uchwały Nr XXXIX-341/06.
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 26 października 2006r.Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi w 2007 roku


Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) w roku 2007.


Wstęp

Samorząd Powiatu Wołomińskiego uważa za jedną z istotnych form realizacji swoich zadań aktywną współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) (zwanych w dalszej części organizacjami).
Podstawowymi korzyściami takiej współpracy jest między innymi budowanie społeczeństwa obywatelskiego - aktywizacja lokalna oraz wprowadzanie nowatorskich rozwiązań dzięki lepszemu rozeznaniu występujących potrzeb.

Celem programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami jest określenie zasad w zakresie wspierania przez Powiat działań organizacji poprzez zlecanie im realizacji ustawowych zadań powiatu. Program określa zakres współpracy samorządu Powiatu Wołomińskiego z organizacjami - a także priorytety zadań publicznych, których ta współpraca będzie dotyczyć.


I. Zakres współpracy i priorytety na 2007 r.

Zlecanie realizacji zadań Powiatu Wołomińskiego organizacjom obejmuje w pierwszej kolejności te zadania, które program corocznie określa jako zagadnienia priorytetowe. Zlecenie odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba, że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecenia lub dane zadanie można zrealizować efektywniej w inny sposób określony w przepisach odrębnych (w szczególności na zasadach i w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych lub na zasadzie współ organizacji zadania).

Priorytety na 2007 rok

Rada Powiatu Wołomińskiego, na podstawie Strategii Powiatu Wołomińskiego na lata 2002-2015, Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Wołomińskim - Powiatowej Strategii Integracji i Polityki Społecznej oraz corocznie składanych przez organizacje wniosków a także na podstawie dotychczasowego przebiegu współpracy z organizacjami uznaje, że do zagadnień priorytetowych, których realizacja w roku 2007 jest najpilniejsza, należą:

1) wspieranie rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
2) przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji społecznej osób w trudnych sytuacjach życiowych, ze szczególnym uwzględnieniem osób podlegających przemocy oraz samotnych matek,
3) działania na rzecz wsparcia rodziny,
4) przedsięwzięcia kulturalne (w formach nie komercyjnych); ochrona dziedzictwa kulturowego ziem powiatu wołomińskiego i podtrzymywanie tradycji narodowej, promocja powiatu i wspieranie rozwoju turystyki;
5) zapewnienie opieki dzieciom, które utraciły opiekę rodzicielską - działania na rzecz wygaszania konieczności umieszczania dzieci w placówkach,
6) ekologia i ochrona środowiska,
7) wspieranie akcji promujących zdrowie,
8) powszechne działania sportowe (w formach nie komercyjnych),
9) działania doskonalące i wspierające organizacje pozarządowe w rozwoju,
10) działania edukacyjne.

Do kryteriów wymaganych od wspieranych organizacji należą: wiarygodność, wykazana efektywność i skuteczność w realizacji założonych celów, nowatorstwo metod działania oraz posiadane zasoby.


II. Postanowienia końcowe

1. Komisje Rady Powiatu współpracują z organizacjami w zakresie swoich właściwości oraz mają moc inicjatywną w kwestiach propozycji listy zagadnień priorytetowych na kolejny rok budżetowy. Komisje Rady Powiatu opiniują listę oraz tryb przeprowadzanych konkursów według właściwości merytorycznej.
2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych określi uchwała budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2007 rok.
3. Organizacja w okresie otrzymywania dotacji jest zobowiązana do zamieszczenia w swoich materiałach informacyjnych oraz dokumentach finansowych zapisu o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania przez Powiat Wołomiński.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Emilia Płachetko, data: 12.11.2008 r., godz. 12.24
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 16.10.2017 r., godz. 12.52
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
16.10.2017 r., godz. 12.52Katarzyna RutkowskaZmiana przynależności strony
28.11.2012 r., godz. 11.46Katarzyna RutkowskaEdycja strony
12.11.2008 r., godz. 12.24Emilia PłachetkoDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2695 razy.