Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi w 2009 roku

Uchwała Nr XXIV-181/08
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 28 października 2008 r.
w sprawie: Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowy-mi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2009 roku.


Działając na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXX-245/05 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 25 października 2005 r. w sprawie: przyjęcia „Karty współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi”, Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:

§ 1


Uchwala się „Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2009 roku”, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Powiatu

Edward Olszowy
Załącznik
do uchwały nr XXIV-181/08
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 28.10.2008 r.
PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
ORAZ Z PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3
USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO
I O WOLONTARIACIE W 2009 ROKU


WSTĘP


Samorząd Powiatu Wołomińskiego uważa za jedną z istotnych form realizacji swoich zadań aktywną współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U.Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) - zwanych w dalszej części organizacjami. Podstawowymi korzyściami takiej współpracy jest między innymi budowanie społeczeństwa obywatelskiego - aktywizacja lokalna oraz wprowadzanie nowatorskich rozwiązań dzięki szczegółowemu rozeznaniu występujących potrzeb.

Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz
z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie określa zasady i cele współpracy oraz formy współpracy w sferze zadań publicznych realizowanych przez Powiat odpowiednio do jego terytorialnego zakresu działania i priorytety zadań publicznych, których ta współpraca będzie dotyczyć.

Współpraca Powiatu z organizacjami odbywać się będzie na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności we wspólnym wykonywaniu działań, uczciwej konkurencji i jawności obu stron.

Celem współpracy jest:
- stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców,
- wykorzystanie merytorycznego potencjału organizacji w zakresie rozpoznawania potrzeb społeczności lokalnej i ich właściwego zaspokajania,
- uzupełnienia działań w zakresie nie objętym przez struktury samorządowe.

Obszar współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami obejmuje sferę zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.


I. FORMY WSPÓŁPRACY

1. Zlecanie realizacji zadań Powiatu Wołomińskiego organizacjom pozarządowym, które obejmuje w pierwszej kolejności zadania określane corocznie przez Program jako zagadnienia priorytetowe.Zlecanie realizacji zadań odbywać się będzie poprzez wspieranie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
Dotacje przyznane zostaną na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Regulaminie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Powiecie Wołomińskim.
2. Wymiana informacji o planowanych kierunkach działalności i współdziałanie w celu zharmonizowania tych działań.
3. Promowanie działalności organizacji pozarządowych m. in. na stronie internetowej Powiatu.
4. Prowadzenie bazy danych organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu.
5. Pomoc przy tworzeniu i rejestracji nowopowstających organizacji.
6. Pomoc w składaniu wniosków, rozliczaniu zadań oraz wydawanie opinii na wniosek organizacji.
7. Obejmowanie patronatem działań organizacji pozarządowych.
8. Prowadzenie konsultacji - w porozumieniu z Zespołem o charakterze doradczym
i inicjatywnym do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi - projektów dokumentów i aktów prawnych dot. współpracy.


II. PRIORYTETY NA 2009 ROK

Rada Powiatu Wołomińskiego, na podstawie: „Strategii Rozwoju Powiatu Wołomińskiego do 2015 roku”, „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Wołomińskiego - powiatowej strategii integracji i polityki społecznej” oraz biorąc pod uwagę wyniki konsultacji społecznych dot. propozycji do Programu współpracy uznaje, że do zagadnień, których realizacja w 2009 jest najpilniejsza, należą:

1) Wspieranie akcji promujących zdrowie:
- organizacja działań mających na celu podnoszenie świadomości grup wsparcia dla osób szczególnie zagrożonych chorobami społecznymi,
- działania edukacyjne z zakresu promocji zdrowia,
- organizacja szkoleń w zakresie profilaktyki uzależnień w szkołach ponadpodstawo-wych i ponadgimnazjalnych.

2) Zapewnienie opieki dzieciom, które utraciły opiekę rodzicielską - działania na rzecz wygaszania konieczności umieszczania dzieci w placówkach:
- organizacja akcji promujących idee rodzicielstwa zastępczego,
- szkolenia dla kandydatów na rodziców zastępczych i dla istniejących rodzin zastępczych,
- szkolenia dla liderów społecznych w zakresie wspierania dzieci zagrożonych umieszczeniem w placówkach,
- konsultacje pedagogiczne i psychologiczne dla istniejących rodzin zastępczych.

3) Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia:
- dofinansowanie organizacji opieki nad samotnymi matkami, które utraciły podstawowe warunki bytowe,
- pomoc egzystencjalna, psychologiczna, edukacyjna, socjalna, aktywizacja społeczna i zawodowa osób będących w trudnych sytuacjach życiowych, również chorych psychicznie.

4) Działania na rzecz wsparcia rodziny:

- prowadzenie działań na rzecz wsparcia szkoleniowo-terapeutycznego rodzin zagrożonych patologiami społecznymi,
- organizacja szkoleń w zakresie umiejętności wychowawczych,
- kulturalne i edukacyjne działania prorodzinne.

5) Działania na rzecz osób niepełnosprawnych:
- wspieranie rehabilitacji osób niepełnosprawnych i działań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych objętych opieką paliatywną,
- działania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej,
- rozwijanie umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób
z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną,
- udostępnianie usługi asystenckiej dla osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu,
- organizowanie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepeł-nosprawnych, opiekunów, kadry, bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych,
- integracja osób niepełnosprawnych poprzez sztukę.

6) Pozaszkolne działania edukacyjne, oświatowe i wychowawcze:
- edukacyjna opieka pozaszkolna ze szczególnym uwzględnieniem dzieci niepeł-nosprawnych,
- organizacja niestandardowych form edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Wołomińskiego (warsztaty interdyscyplinarne, plenery malarskie, konkursy historyczne i fotograficzne, sesje popularnonaukowe, programy profilaktyczne).

7) Ekologia i ochrona środowiska w zakresie prowadzenia działalności edukacyjnej:
- propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju,
- monitoring źródeł zanieczyszczeń środowiska (zanieczyszczenia wód, powietrza, powierzchni ziemi),
- przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym tworzenie i utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień,
- działania związane z utrzymaniem czystości i ochroną powierzchni ziemi, ochroną powietrza, ochroną wód,
- propagowanie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej,
- propagowanie ekologicznych form transportu,
- propagowanie rolnictwa ekologicznego.

8) Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej (w formach niekomercyjnych):
- niestandardowe działania mające na celu upamiętnianie świąt narodowych, postaci historycznych szczególnie związanych z ziemiami Powiatu Wołomińskiego (nie dotyczy wydawnictw, sympozjów, konferencji, wystaw),
- warsztaty etnograficzne wspierające budowanie wiedzy i podtrzymywanie tradycji związanej z lokalnymi zwyczajami,
- wsparcie dokumentacji historycznej i etnograficznej Powiatu Wołomińskiego,
- popularyzacja dorobku kulturowego Powiatu Wołomińskiego.

9) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (w formach niekomercyjnych):
- prowadzenie powiatowych rozgrywek sportowych, organizacja imprez rekreacyjno- sportowych, popularyzacja sportu i aktywnego wypoczynku,
- wspieranie projektów uczestnictwa amatorskich zawodników, klubów i zespołów sportowych z terenu Powiatu Wołomińskiego w rozgrywkach regionalnych, ogólnopolskich oraz międzynarodowych.


Do kryteriów wymaganych od wspieranych organizacji należą: wiarygodność, wykazana efektywność i skuteczność w realizacji założonych celów, nowatorstwo metod działania oraz posiadane zasoby finansowe i kadrowe.


III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Komisje Rady Powiatu współpracują z organizacjami w zakresie swoich właściwości oraz mają moc inicjatywną w kwestiach propozycji listy zagadnień priorytetowych na kolejny rok budżetowy. Komisje Rady Powiatu opiniują listę oraz tryb przeprowadzanych konkursów według właściwości merytorycznej.
2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych określi uchwała budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2009 rok.
3. Uchwalony Program współpracy podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej.
4. Informacje dotyczące bieżącej współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi,
w szczególności ogłoszenia o otwartych konkursach ofert i wielkości przyznanych przez Powiat kwot dofinansowania, będą zamieszczane na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Starostwa oraz innych wymaganych przepisami miejscach.
1) Ogłoszenie I edycji otwartych konkursów ofert nastąpi w grudniu 2008 r.
2) W przypadku niewykorzystania środków przeznaczonych na realizację zadań w I edycji - ogłoszenie kolejnych edycji otwartych konkursów ofert nastąpi w II kwartale 2009 r.
5. Zarząd Powiatu zapewnia nadzór nad realizacją Programu współpracy jak również kontrolę sposobu wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Powiatu zgodnie
z wymogami ustawowymi i Procedurą kontroli realizacji zadań publicznych w Powiecie Wołomińskim.
6. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Programem, do współpracy Powiatu
z organizacjami stosuje się przepisy:
1) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolon-tariacie (Dz.U.Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
2) Karty współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi przyjętej przez Radę Powiatu Wołomińskiego uchwałą nr XXX-245/05 z dnia 25 października
2005 r.,
3) Regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Powiecie Wołomińskim przyjętego przez Zarząd Powiatu Wołomińskiego uchwałą nr III-164/07 z dnia 12 grudnia 2007 r.,
4) Procedury kontroli realizacji zadań publicznych w Powiecie Wołomińskim przyjętej przez Zarząd Powiatu Wołomińskiego uchwałą nr III-44/2008 z dnia 29 kwietnia
2008 r.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Emilia Płachetko, data: 12.11.2008 r., godz. 13.17
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 16.10.2017 r., godz. 12.53
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
16.10.2017 r., godz. 12.53Katarzyna RutkowskaZmiana przynależności strony
08.03.2013 r., godz. 14.31Emilia PłachetkoEdycja strony
12.11.2008 r., godz. 13.17Emilia PłachetkoDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2897 razy.