Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XLII-322/10

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII-246/09 z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających swoją siedzibę na obszarze Powiatu Wołomińskiego (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 01.07.2010r. Nr 128, poz. 2866)
Uchwała Nr XLII – 322/10
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 22 kwietnia 2010r

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII-246/09 z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających swoją siedzibę na obszarze Powiatu WołomińskiegoNa podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku
z art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Zmienia się plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych ustalony w Uchwale Nr XXXIII-246/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających swoją siedzibę na obszarze Powiatu Wołomińskiego.


§ 2

W Uchwale Nr XXXIII-246/09 z dnia 30 czerwca 2009 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w załączniku Nr 1 - pkt. V 6. otrzymuje brzmienie:
„Szkoła Policealna w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18”,

2. załącznik Nr 6 - pkt. III otrzymuje brzmienie:
„ III. Zespół Szkół Specjalnych w Ostrówku ul. Arcybiskupa Z. Felińskiego 1
1. Szkoła Podstawowa Specjalna w Ostrówku ul. Arcybiskupa Z. Felińskiego 1
2. Gimnazjum Specjalne w Ostrówku ul. Arcybiskupa Z. Felińskiego 1
3. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Ostrówku ul. Arcybiskupa
Z. Felińskiego 1”


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Edward Olszowy, data: 23.04.2010 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 01.06.2010 r., godz. 08.43
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 02.05.2013 r., godz. 10.57
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.05.2013 r., godz. 10.57Małgorzata JeznachEdycja strony
13.09.2010 r., godz. 09.47Magdalena RudnikEdycja strony
01.06.2010 r., godz. 08.43Magdalena RudnikDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3593 razy.