Ogłoszenie nr 341305 - 2016 z dnia 2016-11-10 r.
Wołomin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 331278
Data: 26/10/2016
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Powiat Wołomiński, Krajowy numer identyfikacyjny 1326934400000, ul. ul. Prądzyńskiego  3, 05200   Wołomin, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 7874301,03,04 w. 152, e-mail zam@powiat-wolominski.pl, faks 0-22 7765093.
Adres strony internetowej (url): www.powiat-wolominski.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 14/11/2016, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 17/11/2016, godzina: 10:00,