Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

SPW.272.35.2014 Opracowanie kompleksowych analiz, usługi doradcze oraz przygotowanie i udział w charakterze eksperta, w postępowaniu na wybór partnera prywatnego na potrzeby realizacji inwestycji w formule Partnerstwa Publiczno Prywatnego - Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Ogłoszenie zamieszczono: 28.02.2014 r.
Data składania ofert: 10.03.2014 r., godz. 10.00
Data otwarcia ofert: 10.03.2014 r., godz. 11.30
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
Wołomin: Opracowanie kompleksowych analiz, usługi doradcze oraz przygotowanie i udział w charakterze eksperta, w postępowaniu na wybór partnera prywatnego na potrzeby realizacji inwestycji w formule Partnerstwa Publiczno Prywatnego - Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer ogłoszenia: 43177 - 2014; data zamieszczenia: 28.02.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Wołomiński , ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, woj. mazowieckie, tel. 7874301,03,04 w. 152, faks 0-22 7765093.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-wolominski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie kompleksowych analiz, usługi doradcze oraz przygotowanie i udział w charakterze eksperta, w postępowaniu na wybór partnera prywatnego na potrzeby realizacji inwestycji w formule Partnerstwa Publiczno Prywatnego - Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie kompleksowych analiz, usługi doradcze oraz przygotowanie i udział w charakterze eksperta, w postępowaniu na wybór partnera prywatnego na potrzeby realizacji inwestycji w formule Partnerstwa Publiczno Prywatnego - Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.62.10.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 98.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert zrealizowali: a) co najmniej dwie usługi doradztwa, polegające na wykonaniu analiz ekonomicznych, finansowych, technicznych, prawnych oraz ryzyk dla zadań realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego lub koncesji prowadzonych na rzecz podmiotu publicznego, przy czym przynajmniej jedna z tych usług dla Inwestycji o wartości minimum 15 mln PLN zakończyła się zawarciem umowy o koncesji lub o partnerstwie publiczno-prywatnym; b) co najmniej dwie usługi w zakresie przygotowania i uczestniczenia jako doradcza po stronie partnera publicznego w przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, mającego na celu wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia w formie partnerstwa publiczno-prywatnego lub koncesji, przy czym przynajmniej jedna z tych usług dla Inwestycji o wartości minimum 15 mln PLN zakończyła się zawarciem umowy o koncesji lub o partnerstwie publiczno-prywatnym; c) co najmniej dwie usługi na rzecz podmiotu publicznego w zakresie przygotowania dokumentacji technicznej dla zrealizowanych lub będących w trakcie realizacji obiektów użyteczności publicznej z zakresu edukacji.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. zespołem doradców zdolnych do wykonania zamówienia, posiadających niezbędną wiedzę z zakresu między innymi: prawa cywilnego, prawa zamówień publicznych, prawa administracyjnego, prawa finansów Publicznych, prawa ochrony środowiska, prawa europejskiego, prawa budowlanego, przepisów dotyczących samorządu terytorialnego, przepisów dotyczących zasad przygotowania i realizacji inwestycji, w tym w szczególności inwestycji realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego i koncesji. Osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają: a) Koordynator (lider) zespołu doradczego - 1 osoba - wykształcenie wyższe ekonomiczne, prawnicze lub techniczne, - co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego związanego z zarządzaniem projektami, - doświadczenie w koordynacji prac zespołów doradczych przy realizacji co najmniej trzech zakończonych, lub trwających projektów, w tym co najmniej jednego projektu o wartości minimum 15 mln PLN brutto i co najmniej jednego projektu dotyczącego partnerstwa publiczno-prywatnego lub koncesji; - doświadczenie w przygotowaniu i przeprowadzeniu co najmniej dwóch postępowań mających na celu realizację zadania inwestycyjnego w formule PPP lub koncesji, w tym przynajmniej jednego o wartości minimum 15 mln. złotych brutto i przynajmniej jednego, które zakończyło się podpisaniem umowy; - doświadczenie w przygotowaniu i przeprowadzeniu co najmniej 3 postępowań, w których wartość każdego przekraczała kwotę, od której jest uzależniony obowiązek przekazania ogłoszeń do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. - uczestnictwo w co najmniej dwóch postępowaniach, mających na celu wybór partnera prywatnego dla realizacji przedsięwzięć w formule PPP lub koncesji, z których przynajmniej jedno postępowanie zakończyło się zawarciem umowy. b) Ekspert ds. finansowo-ekonomicznych - 1 osoba - wykształcenie wyższe ekonomiczne; - co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w przygotowaniu analiz finansowo-ekonomicznych na rzecz podmiotów Publicznych, w tym przynajmniej dla jednego projektu o wartości minimum 15 mln. PLN brutto i przynajmniej dla jednego projektu realizowanego w formule PPP lub koncesji; - uczestnictwo w co najmniej dwóch postępowaniach, mających na celu wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięć w formule PPP lub koncesji, z których co najmniej jedno zakończyło się zawarciem umowy. c) Ekspert ds. partnerstwa publiczno-prywatnego - 1 osoba - wykształcenie wyższe; - co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego; - przynajmniej trzy publikacje jako autor lub współautor dotyczące realizacji przedsięwzięć w formule PPP lub koncesji; - uczestnictwo w przygotowaniu i przeprowadzeniu co najmniej 2 postępowań, mających na celu wyłonienie partnera prywatnego dla realizacji przedsięwzięcia w formule PPP lub koncesji, w tym co najmniej jednego o wartości minimum 15 mln złotych brutto i przynajmniej jednego, które zakończyło się zawarciem umowy; - uczestnictwo w sporządzaniu analiz ryzyka na rzecz strony publicznej dla minimum dwóch przedsięwzięć w formule PPP lub koncesji, w tym przynajmniej jednego o wartości minimum 15 mln. złotych brutto i jednego, które zakończyło się zawarciem umowy. d) Ekspert ds. prawnych - 1 osoba - wykształcenie wyższe prawnicze; - co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w zakresie świadczenia usług prawnych; - świadczenie usług w zakresie doradztwa prawnego na rzecz podmiotu publicznego dla co najmniej 2 przedsięwzięć w formule PPP lub koncesji, w tym przynajmniej jednego o wartości minimum15 mln. złotych brutto i przynajmniej jednego, które zakończyło się podpisaniem umowy.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. posiadają opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- formularz cenowy - wg załącznika nr 8

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 60
2 - ilość przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno-prywatnego - 40

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji umowy w przypadku przedłużającego się procesu zbierania dokumentacji umożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat-wolominski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.03.2014 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin pokój nr 4 (kancelaria).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik - doświadczenie Wykonawcy

Załącznik - potencjał kadrowy

Odpowiedzi
Wytworzył lub odpowiada za treść:Piotr Uściński - Starosta Wołomiński, data: 28.02.2014
Wprowadził:Ewa Łuczyk, data: 28.02.2014 r., godz. 13.26
Ostatnia aktualizacja:Ewa Łuczyk, data: 20.05.2015 r., godz. 09.40
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.05.2015 r., godz. 09.40Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
07.03.2014 r., godz. 14.27Sylwia PerzanowskaAktualizacja przetargu
07.03.2014 r., godz. 14.27Sylwia PerzanowskaAktualizacja przetargu
07.03.2014 r., godz. 08.53Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
28.02.2014 r., godz. 13.33Ewa ŁuczykAktualizacja przetargu
28.02.2014 r., godz. 13.26Ewa ŁuczykDodanie przetargu

Strona oglądana: 1137 razy.