Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1.510.000 PLN przeznaczonego na zakup nieruchomości dla Zespołu Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie.

Ogłoszenie zamieszczono: 13.11.2007 r.
Data składania ofert: 03.12.2007 r., godz. 10.00
Data otwarcia ofert: 03.12.2007 r., godz. 11.00
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości poniżej 211.000 EURO

Zamawiający:
Powiat Wołomiński
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, woj. mazowieckie
Nazwa wydziału: Biuro Zamówień Publicznych
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, tel. 022 787-43-01 w. 152,
e-mail: zam@powiat-wolominski.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na: udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 1.510.000,00 PLN przeznaczonego na zakup nieruchomości dla Zespołu Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona zostanie na stronie internetowej:
www.powiat-wolominski.pl
Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1.510.000,00 PLN przeznaczonego na zakup nieruchomości dla Zespołu Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Dopuszcza się składania ofert częściowych.

Miejsce realizacji: Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3.
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30.09.2012 r.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający poniższe warunki:
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podst. art. 24,
- wykonawcy-Banki działające na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1999 r. – Prawo bankowe.
Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie wg formuły: spełnia/nie spełnia.

Wadium – nie wymagane.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- cena 100%
Oferty należy składać w budynku Starostwa Powiatu Wołomińskiego przy ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria – pok. 4.
Termin składania ofert upływa dnia 03.12.2007 r. o godzinie 10.00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 03.12.2007 r. o godzinie 11.00 w Starostwie Powiatu Wołomińskiego, ul. Prądzyńskiego 3, sala konferencyjna.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
- w przedmiocie zamówienia: Jadwiga Tomasiewicz, Barbara Ryszawy tel. +48 22 776-45-76
 w sprawie dokumentacji przetargowej: Ewa Łuczyk tel. +48 22 787-43-01 wew. 152.

Ww. zamówienie nie jest objęte umową ramową.
Na ww. zamówienie nie ustanowiony został dynamiczny system zakupów.
Wybór oferty zostanie przeprowadzony bez zastosowania aukcji elektronicznej.
Pozostałe informacje:-


Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich: nie dotyczy
Data przekazania ogłoszenia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych: 13.11.2007 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Istotne postanowienia umowy

Oświadczenie

Uchwała Nr VIII-51/07 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rok 2007

Uchwała Nr V - 33/07 w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu wołomińskiego na rok 2007


Opinia RIO

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za rok 2006 - część 1

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za rok 2006 - część 2

Opinia RIO w sprawie wykonania budżetu za rok 2005 i 2006

Uchwała Nr XXXV-280/06 w sprawie: udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2005

Uchwała Nr VII–44/07 w sprawie: udzielenia Zarządowi Powiatu Wołomińskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2006

Sprawozdania 2005

Sprawozdania 2006

RB27S

RB28S

RBN

RBNDS

RBZ

Statut Powiatu

Uchwała Nr I-3/06 w sprawie: wyboru Starosty Powiatu Wołomińskiego

Uchwała Nr I-4/06 w sprawie: wyboru Wicestarosty Powiatu Wołomińskiego

Uchwała Nr I-5/06 w sprawie: wyboru członków Zarządu Powiatu Wołomińskiego

- Uchwała Rady Powiatu w sprawie powołania skarbnika

Spłaty kredytów i pożyczek

Prognoza długu powiatu

Opinia RIO o projekcie budżetu

Odpowiedź

Opinia RIO I kw. 2007

Zadania inwestycyjne

Odpowiedź na pytania

Odpowiedź na pytania

Istotne postanowienia umowy po zmianach

Zawarcie umowy
Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: brak danych
Wprowadził:Ewa Łuczyk, data: 13.11.2007 r., godz. 11.50
Ostatnia aktualizacja:Ewa Łuczyk, data: 13.11.2007 r., godz. 11.50
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
13.11.2007 r., godz. 11.50Ewa ŁuczykDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 1081 razy.