Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Świadczenie usług pocztowych z podziałem na zadania: Zadanie 1: przy użyciu maszyn do frankowania dotyczących przesyłek o wadze powyżej 50g w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, Zadanie 2: „opłaty skredytowanej” dotyczących przesyłek o wadze powyżej 50g w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wołominie filia w Radzyminie.

Ogłoszenie zamieszczono: 03.02.2009 r.
Data składania ofert: 11.02.2009 r., godz. 10.00
Data otwarcia ofert: 11.02.2009 r., godz. 10.30
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości poniżej 206.000 EURO

Zamawiający:
Powiat Wołomiński
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, woj. mazowieckie
Nazwa wydziału: Biuro Zamówień Publicznych
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, fax: 022 776-50-93,
e-mail: zam@powiat-wolominski.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług pocztowych z podziałem na zadania:
Zadanie 1: przy użyciu maszyn do frankowania dotyczących przesyłek o wadze powyżej 50g w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3,
Zadanie 2: „opłaty skredytowanej” dotyczących przesyłek o wadze powyżej 50g w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wołominie filia w Radzyminie.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona zostanie na stronie internetowej:
www.powiat-wolominski.pl.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych z podziałem na zadania:
Zadanie 1: przy użyciu maszyn do frankowania dotyczących przesyłek o wadze powyżej 50g w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3,
Zadanie 2: „opłaty skredytowanej” dotyczących przesyłek o wadze powyżej 50g w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wołominie filia w Radzyminie.
Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Miejsce realizacji: Wołomin, Radzymin.
Termin wykonania zamówienia: 31.12.2009 r.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:
a) są uprawnieni do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
e) nadawanie korespondencji w Wołominie i Radzyminie.
Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie wg formuły: spełnia/nie spełnia.
Wadium – nie dotyczy.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- cena - 100 %
Oferty należy składać w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria – pok. 4.

Termin składania ofert upływa dnia 11.02.2009 r. o godzinie 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 11.02.2009 r. o godzinie 10.30 w Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, sala konferencyjna.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.


Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
 w sprawie dokumentacji przetargowej: Ewa Łuczyk – Kierownik Biura Zamówień Publicznych
 w sprawie opisu przedmiotu zamówienia: Marzena Bańka – Naczelnik Wydziału Organizacji i Kadr
Ww. zamówienie nie jest objęte umową ramową.
Na ww. zamówienie nie ustanowiony został dynamiczny system zakupów.
Wybór oferty zostanie przeprowadzony bez zastosowania aukcji elektronicznej.
Pozostałe informacje: -
Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich: nie dotyczy.
Data przekazania ogłoszenia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych: 03.02.2009 r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (03.02.2009)

Istotne postanowienia umowy Zad. 1 (03.02.2009)

Istotne postanowienia umowy Zad. 2 (03.02.2009)
Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: brak danych
Wprowadził:Ewa Łuczyk, data: 03.02.2009 r., godz. 14.55
Ostatnia aktualizacja:Ewa Łuczyk, data: 03.02.2009 r., godz. 14.55
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.02.2009 r., godz. 14.55Ewa ŁuczykDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 1061 razy.